Assuming development is required, the following results were found.

ДВИЖЕЊЕТО НА ЕВРОПСКИОТ СОЈУЗ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
Стивен КИЛИ ДВИЖЕЊЕТО НА ЕВРОПСКИОТ СОЈУЗ ЗА РАЗРАБОТУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РАНА ИНТЕРВЕНЦИЈА * Вовед За да ја разбереме раната интервенција, треба да ги објасниме некои поими во контекст на меѓусебна поврзаност и влијание како што се: Развојот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/248-1999/1999-3-4-articles/2307-2009-08-16-21-00-57
СЕМЕЈСТВОТО И РАНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕТЕТО СО ПРЕЧКИ ВО ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ РАЗВОЈ
Верица СТАМЕНКОВА-ТРАЈКОВА, Иван ТРАЈКОВ СЕМЕЈСТВОТО И РАНИОТ ТРЕТМАН НА ДЕТЕТО СО ПРЕЧКИ ВО ИНТЕЛЕКТУАЛНИОТ РАЗВОЈ Вовед Практичните искуства и теоретските сознанија во светот и кај нас не­дво­смислено го истакнаа значењето на раниот третман за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2398-2009-08-23-03-11-08
DISPOSING CHILDREN WITH PSYCHPHYSICAL DEVELOPMENTAL DIFFICULTIES AT PRE-SCHOOL AGE
Сашо КОЧАНКОВСКИ РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ ВО ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ НЕЈЌАМ САМО ДА ПОСТОЈАМ ! Малечок сум како сé што расте Кревок сум како сé што се раѓа/> Понесен од луда желба да живеам. Сакам да се смеам и да пеам да...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2399-2009-08-23-03-20-53
DEVELOPMENTAL PROBLEM REGIONS WITH INSTITUTIONALLY INTEGRATED CHILDREN AT THE EARLIEST AGE
Јасминка КОЧАНКОВСКА ПРОБЛЕМСКИТЕ РАЗВОЈНИ ПОДРАЧЈА КАЈ ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЗГРИЖЕНИТЕ ДЕЦА ВО НАЈРАНАТА ВОЗРАСТ Синдромот на хоспитализам е еден од последиците на институционалното згрижување и подигање на децата. Тој се однесува на карактеристичниот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/277-1997/1997-2-articles/2403-2009-08-23-03-29-48
FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS ADJUSTMENT
РЕСУРСИ ЗА СЕМЕЈСТВОТО: ЗАБЕЛЕЖАНАТА СОЦИЈАЛНА ПОДДРШКА И ПРИЛАГОДУВАЊЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ Патриција ВЕЛОТИ Оддел за клиничка и динамичка психологија - Универзитет во Рим “La Sapienza”, Италија FAMILY RESOURCES: PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AND PARENTS...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1801-family-resources-perceived-social-support-and-parents-adjustment
SOCIAL CARE SUPPORT SERVICES IN ENGLAND FOR CHILDREN AND ADULTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS AND THEIR FAMILIES
СЛУЖБИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО АНГЛИЈА ЗА ДЕЦА И ВОЗРАСНИ КОИ СЕ ЗАБОЛЕНИ ОД РАЗНОВИДНИ ФОРМИ НА АУТИЗАМ И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА Дејвид ПРИС Универзитет во Бирмингам, Велика Британија/Совет на областа Нортамптоншир, Велика Британија SOCIAL CARE SUPPORT...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/170-2008/2008-3-4-articles/1802-social-care-support-services-in-england-for-children-and-adults-with-autism-spectrum-disorders-and-their-families
NATIONAL STRATEGY FOR EQUAL RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA WITH COMMENTS ON ITS REALIZATION
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КОМЕНТАР ЗА НЕЈЗИНОТО СПРОВЕДУВАЊЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ NATIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1861-national-strategy-for-equal-rights-of-people-with-disabilities-in-the-republic-of-macedonia-with-comments-on-its-realization
ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENT
СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENTstyle="font-family: 'Times...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/209-2007/2007-1-2-news/1885-round-table-discussion-held-in-the-club-of-the-members-of-the-parlament
SERVICE INSTITUTIONS IN MACEDONIA FOR CARE, EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATION NEEDS
СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ ВО МАКЕДОНИЈА ЗА ЗАШТИТА, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ (развој и состојба, законска рамка, новини и предизвици, предлози) Одржано предавање на 16 и 17 ноември 2006 годи на на Филозофскиот...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1917-service-institutions-in-macedonia-for-care-education-and-rehabilitation-of-children-with-special-education-needs
TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE
КОН ВИСТИНСКАТА СОРАБОТКА НА ЧИНИТЕЛИТЕ ВО ЕВРОПА Јеле РЕЈНАРТ Стратешки офицер на ЕАСПД TOWARDS REAL STAKEHOLDER COOPERATION IN EUROPE Jelle REYNAERT Policy Officer EASPD Што е чинител? What is a stakeholder? Постојат многубројни дефиниции за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1923-towards-real-stakeholder-cooperation-in-europe
RELATION BETWEEN SCHOOL RESULTS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF THE STUDENTS WITH BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOLS
РЕЛАЦИИ МЕЃУ УЧИЛИШНИОТ УСПЕХ И КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО КАЈ УЧЕНИЦИ СО ПОРЕМЕТУВАЊЕ ВО ОДНЕСУВАЊЕТО ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА Ранко КОВАЧЕВИЌ Шаќира МЕШАЛИЌ Универзитет во Тузла Едукациско-рехабилитациски факултет, Тузла RELATION BETWEEN SCHOOL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1937-relation-between-school-results-and-family-characteristics-of-the-students-with-behavioural-disorders-in-primary-schools
WISE MORALS FOR GOOD LIVING
МУДРИ ПОУКИ ЗА ДОБРО ЖИВЕЕЊЕ WISE MORALS FOR GOOD LIVING Кон книгата “ Одбрани мудрости - Водич низ бурите и ветровите на животот" , составиле Марија Ајдинска и Величко Андреевски , Скопје 2005 Towards the book “ Chosen Wisdoms - a guide through the...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/224-2005/2005-3-4-reviews/1944-wise-morals-for-good-living
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 7 Issue 1-2, 2007
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 8,Issue 1-2,2007 Contents [ Full-Text PDF ] Preface by the Editorial Board Special education-professional and scientific issues Medical treatment Views-Opinions-Dilemmashref="#survey"...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/175-2007/2007-1-2-info/1948-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-7-issue-1-2-2007
DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR CHILDREN WITH HARD MENTAL RETARDATION
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈАТА КАКО ПРЕДУСЛОВ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ДЕЦАТА СО ТЕШКА МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈ А Лаура П. ЃУРЧИНОВСКА ПЗУ Интергин-Скопје DEINSTITUTIONALIZATION AS A PRECONDITION FOR INTEGRATION IN THE SOCIAL COMMUNITY FOR...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/210-2007/2007-1-2-thesis-abstracts/1953-deinstitutionalization-as-a-precondition-for-integration-in-the-social-community-for-children-with-hard-mental-retardation
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION
МОДЕЛИРАЊЕ, РЕШАВАЊЕ И ПРИМЕНА НА МАТЕМАТИЧКИТЕ ПРОБЛЕМИ Јасмина КАРИЌ Универзитет во Белград Дефектолошки факултет Белград, Србија MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING, MODELING AND APPLICATION Jasmina KARIKJ University of Belgrade Faculty of Special...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/221-2005/2005-1-2-articles/1965-mathematical-problem-solving-modeling-and-application
A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM abstract
ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО АУТИЗАМ Весна ЛАЗАРОВСКА Живка ДИМИТРОВСКА Клинички Центар-Скопје Завод за рехабилитација на слух, говор и глас A PRESENTATION OF A CASE OF A CHILD SUFFERING FROM AUTISM Vesna LAZAROVSKA Zhivka DIMITROVSKA Clinical Center,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/161-2005/2005-1-2-abstracts/1968-a-presentation-of-a-case-of-a-child-suffering-from-autism-abstract
ETIOLOGY OF AUTISM
ЕТИОЛОГИЈА НА АУТИЗМОТ Владимир ТРАЈКОВСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија ETIOLOGY OF AUTISM Vladimir TRAJKOVSKI Faculty of Philosophy Institute of Special Education and Rehabilitation Skopje, Macedonia Вовед...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1993-etiology-of-autism
SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND INTEGRATION IN THE PROCESS OF HUMANISATION OF THE LIFE CONDITIONS OF DISABLED PERSONS
НЕКОИ АСПЕКТИ И РЕЛАЦИИ МЕЃУ АЛТРУИЗМОТ, СОЦИЈА­ЛИЗА­ЦИ­ЈАТА И ИНТЕГРАЦИЈАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ХУМАНИЗАЦИЈА НА УСЛОВИТЕ ЗА ЖИВОТ НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП Тонче ТРАЈКОВСКИ Величко АНДРЕЕВСКИ SOME ASPECTS AND RELATIONS BETWEEN ALTRUISM, SOCIALIZATION AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1999-some-aspects-and-relations-between-altruism-socialization-and-integration-in-the-process-of-humanisation-of-the-life-conditions-of-disabled-persons
DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM”
Љупчо Ајдински Ljupcho AJDINSKI Д-Р ВЛАДИМИР ТРАЈКОВСКИ: “ АУТИЗАМ ” DR. VLADIMIR TRAJKOVSKI: “AUTISM” Аутизмот како мошне сложен, семеен и општествен проблем, отсекогаш го поттикнува интересот кај голем број стручњаци и научници од целиот свет, а...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/233-2004/2004-1-2-reviews/2007-dr-vladimir-trajkovski-autism
INCLUSION AS OPENING OF THE SCHOOL TOWARDS A CHILD AND DEINSTITUTIONALISATION abstract
ИНКЛУЗИЈА КАКО ОТВАРАЊЕ УЧИЛИШТЕ ЗА ДЕТЕТО И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА Александар ЧОРДИЌ 1 Славица МАРКОВИЌ 2 Дефектолошкиот факултет-Белград 1 СОШО „Милан Петровиќ”-Н. Сад 2 INCLUSION AS OPENING OF THE SCHOOL TOWARDS A CHILD AND DEINSTITUTIONALISATION...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/163-2004/2004-1-2-abstracts/2011-inclusion-as-opening-of-the-school-towards-a-child-and-deinstitutionalisation-abstract

Results 241 - 260 of 510

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in