Assuming social is required, and law is required, the following results were found.

SECOUND FORUM OF THE PROJECT „COMMON VOICE NETWORK PROJECT”
ВТОР ФОРУМ НА ПРОЕКТОТ „COMMON VOICE NETWORK PROJECT “ Владимир ИЛИЕВСКИ Член на Македонското научно здружение за аутизам - МНЗА SECOUND FORUM OF THE PROJECT „COMMON VOICE NETWORK PROJECT” Vladimir ILIEVSKI Member of the Macedonian Scientific Society...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/151-2009/2009-1-2-news/2557-secound-forum-of-the-project-common-voice-network-project
THE METHOD OF TEACHING AND EXAMINATION FOR INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENTS: THE SYSTEM IN INDIA AND JAPAN
.contentpaneopen{ width:100% !important; } МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРЕДАВАЊЕ И ИСПРАШУВАЊЕ ЗА ЛИЦА СО ВИЗУЕЛНО ОШТЕТУВАЊЕ: СИСТЕМ ВО ИНДИЈА И ВО ЈАПОНИЈА Ритвика ЛАСКАР Оддел за едукација Алипурдуар Махила Махавидиалаја Западен Бенгал, Индија THE METHOD OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2861-the-metod-of-teaching-and-examination-for-individuals-with-visual-impairments-the-system-in-india-and-japan-full-text
THE ATTITUDES OF TEACHER TOWERED NUMERIC ASSMESSMENT IN SCHOOLS FOR PHYSICALLY DISABLED PUPILS
СТАВОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ СПОРЕД НУМЕРИЧКОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ТЕЛЕ С НО-ИНВАЛИДНИ УЧЕНИЦИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ 1 , Снежана НИКОЛИ Ќ 1 , Маја НЕДОВИ Ќ 2 Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација 1, ОУ „Антон...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/218-2005/2005-3-4-articles/1934-the-attitudes-of-teacher-towered-numeric-assmessment-in-schools-for-physically-disabled-pupils
BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM
БАРИЕРИ - МОМЕНТАЛНА СОСТОЈБА И ПРЕПОРАКИ ЗА НИВНО НАДМИНУВАЊЕ Бранимир ЈОВАНОВСКИ Претседател на Федерацијата за спорт на инвалидите на Република Македонија BARRIERS-CURRENT CONDITIONS AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM BranimirJOVANOVSKI...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/204-2007/2007-3-4-articles/1857-barriers-current-conditions-and-recommendations-for-overcoming-them
CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА СО ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1 Љупчо ЕФРЕМОВ Секретар на Националното координативно тело за еднави права на лицата со инвалидност во РМ CONDITIONS OF PEOPLE WITH DISABILITIES EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1879-conditions-of-people-with-disabilities-employment-in-the-republic-of-macedonia
“WORKPLACES FOR ALL” A PILOT STUDY ON EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS FOR PEOPLE WITH DISABILITIES IN MACEDONIA abstract
„ ОПШТЕСТВО ЗА СИТЕ “ ПИЛОТ СТУДИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И РАБОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО МАКЕДОНИЈА Зора ЈАЧОВА 1 , Лисбет ГРУТ , Катрине ВАЛСО ЕИДЕ , Геир ТУРМИ 2 , Александра КАРОВСКА 1 Филозофски факултет,/> Институт за дефектологија 1...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/159-2006/2006-3-4-abstracts/1896-workplaces-for-all-a-pilot-study-on-employment-and-working-conditions-for-people-with-disabilities-in-macedonia-abstract
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL CONFERENCE: "INCLUSIVE EDUCATION-STATUS AND CHALLENGES"
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-СТРУЧЕН СОБИР НА ТЕМА: ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАНИЕ - СОСТОЈБА И ПРЕДИЗВИЦИ Горан ПЕТРУШЕВ Сојуз на дефектолози на Р.Македонија Примено: 01.08.2012 Прифатено: 05.08.2012 UDK: 376:061.3(497.7)(063) INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PROFESSIONAL...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/100-2012/2012-3-4-news/2711-international-scientific-professional-conference-qinclusive-education-status-and-challengesq
VIEWS, OPINIONS, AND EXPERIENCES FOR TREATMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA abstract
СТАВОВИ, МИСЛЕЊА И ИСКУСТВА ВО ОДНОС НА ТРЕТМАНОТ НА ЛИЦАТА СО АУТИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Јасмина ИВАНОВСКА-ТРОШАНСКА ПОУ “Д-р Златан Сремац” - Скопје VIEWS, OPINIONS, AND EXPERIENCES FOR TREATMENT OF PEOPLE WITH AUTISM IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/136-2009/2009-3-4-thesis-abstracts/2583-views-opinions-and-experiences-for-treatment-of-people-with-autism-in-the-republic-of-macedonia-abstract
RECIDIVISM AFTER A TREATMENT IN A DISCIPLINARY CENTRE FOR JUVENILES
РЕЦИДИВИЗМОТ ПО ТРЕТМАН ВО ДИСЦИПЛИНСКИ ЦЕНТАР ЗА МАЛОЛЕТНИЦИ Ранко КОВАЧЕВИЌ 1 Самир СУЉАГИЌ 2 Џенита ЉУЦА 2 Един МУФИЌ 1 1 Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Тузла, 2 КЈУ Дисциплински центар за малолетници, Сараево,...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/241-2014/2014-3-4-articles/2865-recidivism-after-a-treatment-in-a-disciplinary-centre-for-juveniles-full-text
20 YEARS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - A PERIOD OF CONTINUOUS DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } 20 ГОДИНИ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА - ПЕРИОД НА КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Дончо ДОНЕВ 2 1 Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/307-2017/2017-1-2-abstracts/2997-20-years-journal-of-special-education-and-rehabilitation-a-period-of-continuous-development-abstract
ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE LAST SIX MONTHS
АКТИВНОСТИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ИНВАЛИДСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗМИНАТИТЕ 6 МЕСЕЦИ Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија ACTIVITIES OF THE ASSOCIATION OF THE ORGANIZATIONS FOR DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/222-2005/2005-1-2-news/1973-activities-of-the-association-of-the-organizations-for-disabled-people-in-the-republic-of-macedonia-for-the-last-six-months
ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENT
СЕ ОДРЖА ТРКАЛЕЗНА МАСА ВО КЛУБОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ Боге ЧАДИНОВСКИ Член на Националното коордативното тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ ROUND TABLE DISCUSSION HELD IN THE CLUB OF THE MEMBERS OF THE PARLAMENTstyle="font-family: 'Times...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/209-2007/2007-1-2-news/1885-round-table-discussion-held-in-the-club-of-the-members-of-the-parlament
THE CONDITIONS, PROBLEMS AND DEVE­LOP­MENT OF EDUCATION AND EMPLOYMENT OF PEOPLE WITH DISA­BILITIES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СОСТОЈБА, ПРОБЛЕМИ И РАЗВОЈ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО И ВРАБОТУВАЊЕТО НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Член на Национално координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност во РМ THE CONDITIONS, PROBLEMS AND...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/208-2007/2007-1-2-articles/1875-the-conditions-problems-and-deveslopsment-of-education-and-employment-of-people-with-disasbilities-in-the-republic-of-macedonia
Journal of Special Education and Rehabilitation, Volume 4, Issue 1-2, 2000
Journal of Special Education and Rehabilitation,Volume 4,Issue 1-2,2000
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/189-2000/2000-1-2-info/2075-journal-of-special-education-and-rehabilitation-volume-4-issue-1-2-2000
COMPARISON OF TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS INCLUSIVE EDUCATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND EUROPEAN UNION
.contentpaneopen{ width:100% !important; } СПОРЕДБА НА СТАВОВИТЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ИНКЛУЗИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА Алма ДИЗДАРЕВИЌ 1 Амила МУЈЕЗИНОВИЌ 1 Харис МЕМИШЕВИЌ 2 1 Универзитет во Тузла, Факултет за...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3013-comparison-of-teachers-attitudes-towards-inclusive-education-in-bosnia-and-herzegovina-and-european-union
INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS
ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ Даниела ИЛИ Ќ –СТОШОВИ Ќ Снежана НИКОЛИ Ќ Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија INDIVIDUAL EDUCATION PROGRAMS Danijela ILICH-STOSHOVI КЈ, Snezhana NIKOLI КЈ Belgrade...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/215-2006/2006-1-2-articles/1910-individual-education-programs
REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНТЕГРАЦИЈАТА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Љупчо АЈДИНСКИ Филозофски факултет Институт за дефектологија Скопје, Македонија REALIZATION OF INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS EDUCATION IN THE...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/1986-realization-of-integration-of-children-with-special-needs-education-in-the-republic-of-macedonia
20 YEARS JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION - A PERIOD OF CONTINUOUS DEVELOPMENT
.contentpaneopen{ width:100% !important; } 20 ГОДИНИ ДЕФЕКТОЛОШКА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА - ПЕРИОД НА КОНТИНУИРАН РАЗВОЈ Владимир ТРАЈКОВСКИ 1 Дончо ДОНЕВ 2 1 Дефектолошка теорија и практика Институт за дефектологија Филозофски факултет, Универзитет „Св....
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/306-2017/2017-1-2-articles/3008-20-years-journal-of-special-education-and-rehabilitation-a-period-of-continuous-development
REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE
ОСВРТ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА Георги ГРУЈЕВСКИ Заедница на инвалидските организации на Македонија REVIEW ON LAW FOR EMPLOYEMENT OF DISABLED PEOPLE Georgi GRUJEVSKI Association of Organizations for Disabled People of Macedonia...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/230-2004/2004-1-2-articles/2006-review-on-law-for-employement-of-disabled-people
CRIMINALITY AT MINORS WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY
КРИМИНАЛИТЕТ КАЈ МАЛОЛЕТНИТЕ ЛИЦА СО ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ДЕФИЦИТ Зоран КИТКАЊ Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје CRIMINALITY AT MINORS WITH INTELLECTUAL DEFICIENCY Zoran KITKANJ Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and...
http://jser.fzf.ukim.edu.mk/index.php/component/content/article/150-2009/2009-1-2-articles/2553-criminality-at-minors-with-intellectual-deficiency

Results 1 - 20 of 72

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in