IV МЕЃУНАРОДЕН КОНГРЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОД ЕДУКАЦИСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА, ЗАГРЕБ,
11 - 13 МАЈ 2012 ГОДИНА


Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

Примено:10.07.2012
Прифатено: 21.07.2012
UDK: 376-057.875(497.5)(063)

 

 

FOURTH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE STUDENTS FROM THE EDUCATIONAL REHABILITATION
ZAGREB 11 TO 13 MAY 2012

 

Natasha STANOJKOVSKA-TRAJKOVSKA

University “Ss Cyril and Methodius”
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Received: 10.07.2012
Accepted: 21.07.2012

На покана од Едукациско-ре­ха­би­ли­та­цис­ки­от факултет од Загреб, Република Хрватска, од 11 до 13 мај 2012 година, 13 студенти од пр­­виот и вториот циклус на студии на Инс­ти­тутот за де­фектологија учествуваа на Че­твр­тиот ме­ѓу­народен студентски конгрес на сту­дентите од едукациска рехабилитација под назив „Ед­накви во различноста“ кој се одр­жа на кам­пусот Боронгај во Загреб. Кон­гре­сот го ор­га­низираа Едукациско-ре­ха­би­ли­та­цискиот фа­култет од Универзитетот во Загреб и сту­дент­ите од прва година на овој факултет. По­крај студентите од Хрватска учествуваа и сту­денти од Македонија, Србија, Словенија и Босна и Херцеговина. Во текот на април и мај 65 студенти работеа под менторство на нив­ните наставници и соработници на из­гот­ву­ва­ње на 46 излагања презентирани пред нив­ните колеги.
На отварањето поздравен говор одржаа де­ка­нот на Едукациско-рехабилитацискиот фа­кул­тет од Загреб, проф. д-р Љиљана Мик­шај-То­доровиќ, доц. д-р Анте Билиќ-Прциќ, прет­ставник од Канцеларијата на гра­до­на­чал­никот, претставник од Канцеларијата на дет­скиот правобранител, асс. м-р Наташа Ста­нојковска-Трајковска како претставник на Институт за дефектологија од Скопје, прет­ставник на студентите од Србија, како и проф. д-р Зрињка Станчиќ, претседателот на Здру­жението на некогашните студенти на ед­укациска рехабилитација. Сите тие укажаа на важноста на ваквите средби за размена на ис­куствата на студентите на полето на тео­ри­ја­та и практиката од областа на еду­ка­ци­ја­та и рехабилитацијата на лицата со ин­ва­лид­ност, на важноста за развивање на ко­му­ни­ка­цис­ките вештини и персонални ка­рак­те­рис­ти­ки на студентите, како и другарувањето по­меѓу младите луѓе со бројни културни и обич­ајни разлики.

Во пленарниот дел студентите проследија че­ти­ри интересни и корисни предавања од про­фесори од Едукациско-ре­ха­би­ли­та­цис­ки­от факултет во Загреб.
Организаторот понуди четири теми за ра­бо­та на студентите:

  1. Инклузивна едукација и ре­ха­би­ли­та­ци­ја која ги опфаќа: потешкотиите во уче­њето, интелектуалните оштетувања, на­ру­шувањата од аутистичен спектар, пра­вата на човекот и етичките прашања, служ­бите на поддршка во заедницата, ди­јагностиката и процената, раната ин­тер­венција, професионалната ре­ха­би­ли­та­ција и вработување, са­мо­вра­бо­ту­ва­ње­то, квалитетот на животот, транзицијата и стареењето, системот на поддршка на сту­дентите со инвалидност, менаџментот во подобрување на правата на лицата со ин­валидност.
  2. Оштетување на видот која ги опфаќа: про­цената и програмите, инклузивната еду­кација и рехабилитација на лицата со ош­тетен вид, раната интервенција и уло­га­та на родителите во рехабилитацијата на лицата со оштетен вид, новите дос­тиг­ну­ва­ња во развојот на рехабилитацијата на лицата со оштетен вид, асистивната и ре­хабилитациската технологија.
  3. Моторни нарушувања, хронични за­бо­лу­ва­ња и арт-терапија која ги опфаќа: ра­ната развојна рехабилитација, епи­де­ми­ологијата, филозофијата на об­ра­зо­ва­ние­то, психосоцијалната онкологија, креа­­тивната терапија, арт/експресивните пс­и­хотерапии и комплементарните пот­пор­­ни терапии, интердисциплинарноста и рехабилитациската медицина, асис­тив­на­та и рехабилитациската технологија.
  4. Останати теми

Студентите имаа можност за усни из­ла­га­ња, постер-презентации и учество без из­ла­гање. Сите студенти од Институтот за дефектологија имаа усни излагања. На Кон­гресот учествуваа 6 студенти од пр­ви­от и 7 од вториот циклус, сите од на­со­ката Оштетување на слухот. Студентите ра­ботеа под менторство на проф. д-р Рис­то Петров, проф. д-р Зора Јачова и асс. м-р Наташа Станојковска-Трај­ков­ска, а во текот на трите работни дена во За­греб беа придружувани од асс. м-р На­та­ша Станојковска-Трајковска и асс. м-р Алек­сандра Каровска-Ристовска. Сту­ден­тите од Институт за дефектологија пре­зентираа вкупно осум излагања кои кај аудиториумот предизвикаа интерес и беа проследени со дискусија и бројни пра­шања.

 

 

By invitation of the Faculty of Educational Rehabilitation in Zagreb, Croatia, 13 students from first and second cycle of studies from the Institute of Special Education and Rehabilitation attended the Fourth International Student Congress of Students of Educational Rehabilitation.  The congress was held in the period between 11 and 13 May 2012, under the title "Equal in Diversity” at Borongaj campus in Zagreb. It was organized by the Faculty of Education and Rehabilitation at the University of Zagreb and the first year students of this institution. Besides the students from Croatia participated also students from Macedonia, Serbia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. During April and May, 65 students worked under the mentorship of their teachers and associates in the preparation of 46 lectures presented to their colleagues.
The opening speech was held by the Dean of the Faculty of Education and Rehabilitation in Zagreb, Prof. Ljiljana Mikshaj-Todorovikj PhD, Ass. Prof. Ante Bilikj-Prcikj PhD, a representative from the Mayor’s office, a representative from the office for children's ombudsman, Ass. Natasha Stanojkovska-Trajkovska MA, representing the Institute of Special Education and Rehabilitation in Skopje, representative for the students from Serbia, and Prof. Zrinjka Stanchikj  PhD,  the  President  of the Association of Former Students of Educational Rehabilitation. They all acknowledged the importance of such meetings for exchanging experiences among students in the field of theory and practice of education and rehabilitation of persons with disabilities, and developing communication skills and personal characteristics of students and friendships among young people with numerous of cultural and traditional differences.

During the plenary, the students attended four interesting and useful lectures of professors from the Faculty of Education and Rehabilitation in Zagreb.
The organizer offered four themes for the work of students:
  1. Inclusive education and rehabilitation that includes learning disabilities, intellectual impairment, disorders from the autistic spectrum, human rights and ethical issues, the services of community support, diagnostics and assessment, early intervention, vocational rehabilitation and employment, self employment, quality of life, transition and aging, system of students support with disabilities, management in improving the rights of persons with disabilities.
  2. Vision impairment which includes assessment and programs, inclusive education and rehabilitation of the visually impaired, early intervention and the role of parents in the process of rehabilitation of the visually impaired, new advances in the development of rehabilitation for persons with visual impairments, assistive and rehabilitation technology.
  3. Motor disorders, chronic diseases and art therapy that includes an early deve­lopmental rehabilitation, epidemiology, philosophy of education, psychosocial onco­logy, creative therapy, art/expressive psychotherapies and supportive com­ple­men­tary therapies, and interdisciplinary re­ha­bilitation medicine, rehabilitation and assistive technology.
  4. Other topics

The students had the opportunity to exhibit verbal presentations, poster presentations and also take participation without presentation. All students from the Institute of Special Education and Rehabilitation held verbal presentations. At the congress participated 6 students from first cycle and 7 from second cycle of studies at the Hearing Impairment department of this Institute. The students worked under the mentorship of Prof. Risto Petrov, PhD, prof. Zora Jachova PhD and Ass. Natasha Stanojkovska Trajkovska, MA. During their three days stay in Zagreb, they were accompanied by Ass. Natasha Stanojkovska Trajkovska MA and Ass. Alexandra Karovska Ristovska MA. The students from the Institute of Special Education and Rehabilitation presented a total of eight presentations that aroused interest among the audience and were followed by discussion and numerous of questions.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
Наташа СТАНОЈКОВСКА-ТРАЈКОВСКА
Филозофски факултет - Скопје
Бул. „Гоце Делчев“ бр. 9а
1000 Скопје, Р. Македонија
Е-пошта: natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk

 

Corresponding address:
Natasha STANOJKOVSKA-TRAJKOVSKA
Faculty of Philosophy – Skopje
Blvd. Goce Delčev 9a
1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in