ЗАЧЕСТЕНОСТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕЦАТА НА УЧИЛИШНА ВОЗРАСТ СО DOWN-ОВ СИНДРОМ

 

Невзета САЛИХОВИЌ1,
Селма ХАСАНБАШИЌ2,
Лејла БЕГИЌ1

 

1Универзитет во Тузла, Факултет за об­ра­зо­ва­ние и рехабилитација
2Институт за посебно образование и ре­ха­би­ли­тација на децата со интелектуална попреченост „Mеденица“, Сараево

 

INCIDENCE OF STUTTERING IN SCHOOL-AGE CHILDREN WITH DOWN SYNDROME

 

Nevzeta SALIHOVIĆ1,
Selma HASANBAŠIĆ2,
Leila BEGIĆ1

 

1University of Tuzla, Faculty of Еducation and Re­habilitation
2Institute of Special Education and Re­ha­bi­li­ta­ti­on for Children with Intellectual Disabilities "Mjedenica", Sarajevo

 

Примено: 27.09.2011
Прифатено: 16.12.2011
UDK: 159.946.3-056.31-053.2

 

 

Recived: 27.09.2011
Accepted: 16.12.2011
Original Article

 

Резиме

 

Abstract

Главната цел на ова истражување е да ја ис­пи­та појавата (зачестеноста) и тежината на пел­течењето помеѓу децата на училишна воз­раст со  Down-ов синдром. Примерокот беше сос­тавен од 37 машки и женски деца на училишна возраст кои беа дијагностицирани со Down синдром. Ова истражување беше спро­ведено во следните установи: Институт за посебно образование и рехабилитација на деца со  интелектуална попреченост „Mе­де­ни­ца“; Центар за образование, обука и вра­бо­ту­вање на деца со ментална ретардација, деца со аутизам и целебрална парализа „Вла­ди­мир Назор“ во Сараево; Основно учи­лиш­те за посебно образование „Зеница“; Ос­нов­но училиште „Ковачиќи“ во Сараево; Здру­же­ние на обединетата граѓанска иницијатива ДУГА од Сараево и асоцијацијата „Биди мој при­јател“ од Илијаш. Сите испитаници беа ис­питувани одделно. Резултатите покажаа дека 13,51 % од децата со Down синдром пел­течат, а крајниот резултат на сериозноста на пелтечењето покажа умерено пелтечење. Овие  резултати  покажуваат  дека  децата со Down синдром треба да бидат интензивно вклу­­­чени во терапијата за говор со цел да им се по­могне да го совладаат пелтечењето, да ја по­доб­рат секојдневната комуникација и да се по­ду­­чат како да се справуваат со оваа го­вор­на ма­на.

 

 

The main purpose of this study was to examine the incidence (frequency) and stuttering severity in the school-age children with Down syndrome. The sample was consisted of 37 school-age children with Down syndrome, both male and female. The study was conducted in the following institutions: Institute of Special Education and Rehabilitation for Children with Intellectual Disabilities "Mjedenica"; Centre for Education, Training and Employment of Mentally Retarded Children, Children with Autism and Cerebral palsy "Vladimir Nazor" in Sarajevo; Primary School of Special Education „Zenica“; Primary school "Kovačići" Sarajevo; "Association of United Civic Actions – DUGA" in Sarajevo; and The Association "Be my friend" in Ilijaš. All of the subjects were individually examined. The results showed that 13,51 % of the children with Down syndrome stuttered, and the total result of stuttering severity indicates a moderate stuttering. These results show that children with Down syndrome should be enrolled intensively in speech therapy in order to help them overcome their stuttering, to facilitate their everyday communication and to teach them how to cope with stuttering.

Citation:Salihović N, Hasanbašić S, Begić L. Incidence of Stuttering in School-Age Children with Down Syndrome. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):31-45. doi: 10.2478/v10215-011-0017-3

   

 

   

Клучни зборови: зачестеност на пелте­че­ње­то, Down синдром, тежина на пелтечењето 

 

Key words: incidence of stuttering, Down syndrome, stuttering severity

 

Адреса за кореспонденција:
Невзета САЛИХОВИЌ
Владимир Назор 8
75 000, Tузла, Босна и Херцеговина
E-пошта: nevzeta@gmail.com

 

 

Corresponding address:
Nevzeta SALIHOVIĆ
Vladimira Nazora 8
75 000, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
Email: nevzeta@gmail.com

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in