НАГЛУВОСТА И ОШТЕТУВАЊЕТО НА ВИДОТ КАКО ФАКТОРИ НА РИЗИК ЗА ПОЈАВА НА ДОЦНА ДЕПРЕСИЈА

 

Роза Насте КРСТЕСКА

Психијатриска болница Скопје, Оддел за психогеријатрија, Скопје, Македонија

 

HEARING AND VISUAL IMPAIRMENTS AS RISK FACTORS FOR LATE-LIFE DEPRESSION

 

 

Roza Naste KRSTESKA

Psychiatric Hospital Skopje, Department of Geriatric Psychiatry, Skopje, Macedonia

 

Примено: 30.11.2011
Прифатено: 20.12.2011
UDK: 616.895.4-053.88

 

 

Recived: 30.11.2011
Accepted: 20.12.2011
Original article

 

Резиме

 

Abstract

Вовед: Доцната депресија е една од нај­фрек­фен­тните заболувања кај старите лица и таа чес­то останува непрепознаена. Една од при­чи­ни­те за непрепознавањето на доцната де­пре­сија е коморбидитетот. Оштетувањето на слу­хот и видот е многу честа состојба кај ста­ри­те и епидемиологијата заедно со про­бле­мите поврзани со видот и слухот сè уште се недоволно истражувани. Доцната де­пре­си­ја е често придружена со оштетувања на слу­хот и видот.

 

Introduction: Late-life depression is one of the most frequent disorders among the seniors and often remains unrecognized. One of the reasons why late-life depression often passes unrecognized is the comorbidity. Hearing and visual impairments are very common condition among the elderly. Thus, depression among the elderly is commonly accompanied by hearing and visual impairment. The epidemiology together with the visual and hearing-related problems still remains poorly investigated.

Предмет: Цел на студијата е да се евалуира врс­ката меѓу функционирањето на слухот и ви­дот и доцната депресија.

 

Objective: The aim of the study was to evaluate the relationship between hearing and visual function and the late-life depression.

Методи: Истражувањето претставува ана­ли­тич­ка пресечна студија со рандомизиран при­мерок од 120 постари лица, 60 пациенти со доцна депресија и 60 постари лица кои жи­веат во друштвото без историја за де­пре­си­вни симптоми, на возраст над 60 години. 
Податоците кај сите испитаници беа собрани со прашалник дизaјниран за целите на сту­ди­ја­та за мерење на тежината на симптомите (ска­ла од 1. до 3. степен - од благо до тешко) за наглувоста и оштетувањето на видот што ги даваа самите испитаници. Исто така беше кор­истена и постоечката медицинска до­ку­мен­тација и Геријатриската скала за де­пре­си­ја.
Резултати: Поголем број од пациентите со доц­­на депресија страдаа од оштетување на слу­­хот и видот споредено со недепресивните пос­­тари лица: оштетување на слухот  (χ2=6.97, df=1, p=0.0083) и оштетување на ви­­дот (χ 2=4.37, df=2, p=0.012).

Заклучок: Резултатите сугерираат дека ри­зи­­кот за доцна депресија е зголемен меѓу пос­­та­ри­те лица со оштетување на слухот и видот. Спро­ведувањето на комплетен го­ди­шен пре­глед на видот е најважен чекор што кај старите ли­ца  може да помогне во сле­де­ње­то и заш­ти­та­та на нивното здравје на ви­дот. Неопходен е ру­тински скрининг и ран трет­ман на де­пре­си­ја­та кај постарите па­циен­ти со оштетување на слухот и видот во при­марната здравствена заш­ти­та. Оф­тал­мо­ло­зи­те и отолозите би тре­ба­ло да бидат свес­ни за неопходноста на ру­тин­ски скрининг на ге­ри­јатриските синдроми на оч­ни­те и уш­ни­те клиники.

 

 

Methods: This was a cross-sectional study with a random sample of 120 participants, 60 patients with late-life depression and 60 community-dwelling older adults aged over 60 and without the symptoms of depression. All participants were examined using a questionnaire designed for the aim of the study to measure the severity of the symptoms (scale with scores from 1 to 3 - from mild to profound degree) of self-reported hearing and visual impairment. In addition, existing medical records and the Geriatric Depression Scale were used as well.
Results: The patients with late-life depression in larger number suffered from hearing and visual impairment   compared   to   the  non - depressed elderly people: hearing impairments (χ2=6.97, df=1, p=0.0083) and visual impairments (χ2=4.37, df=2, p=0.012).

Conclusion: These data suggest that the risk of late-life depression is higher among elderly patients with hearing and visual impairment. A comprehensive annual eye exam is the most important step that can be undertaken to help monitor and protect normal visual function in the elderly. It is necessary to conduct routine screening and early treatment of depression in elderly patients with hearing and visual impairment within the primary care practice. Ophthalmologists and otologists should be aware of the need for routine screening for geriatric syndromes in the eye and otology clinics.

Citation:Krsteska NR. Hearing and Visual Impairmentsas Risk Factors For Late- Life Depression. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):46-59. doi: 10.2478/v10215-011-0018-2

   

 

   

Клучни зборови: коморбидитет, ош­те­ту­ва­ње на слухот, оштетување на видот, доцна  де­­пре­сија.

 

 

Keywords:comorbidity, hearing impairment, visual impairment, late-life depression

Адреса за коресподенција:
Прим. Ас. д-р Роза КРСТЕСКА
ЈЗУ Психијатриска болница Скопје, Скопје
Тел: 075 28 96 28;  02 3095 608
E-mail: r_krsteska@yahoo.com;
rkrsteska@hotmail.com

 

Corresponding address:
Prim. Assist. Dr. Roza KRSTESKA
PHO Psychiatric Hospital Skopje, Skopje
Phone: 075 28 96 28;  02 3095 608
E-mail: r_krsteska@yahoo.com;
rkrsteska@hotmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in