СУБЈЕКТИВНО НАБЉУДУВАНА БЛАГОСОСТОЈБА КАЈ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ 

 

Реа ФУЛГОСИ - МАСЊАК1,
Миа МАСЊАК
Вања ЛАКОВНИК3

 

1Универзитет во Загреб, Едукациско рехабилитациски факултет, Загреб, Хрватска

2проф. психолог, Загреб, Хрватска

3проф. рехабилитатор, Основно училиште  „Над липа“ во Загреб

 

 

PERCEIVED SUBJECTIVE WELLBEING OF PARENTS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS

 

Rea FULGOSI- MASNJAK1
Mia MASNJAK2
Vanja LAKOVNIK3

 

1University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Zagreb,       Croatia

2Prof. psychologist, Zagreb, Croatia

3Prof. rehabilitator, Primary school „Nad Lipom“, Zagreb

Примено:30.11.2011
Прифатено: 03.01.2012
UDK: 364-787:159.922.76

 

Recived:30.11.2011
Accepted: 03.01.2012
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

Детето со развојни пречки значително го про­менува начинот на живеење на другите чле­нови на неговото семејство. Резултатите во полето на терапијата и рехабилитацијата на децата со развојни недостатоци ја на­гла­су­ва­ат важноста на улогата на родителот во под­дршката при развојот на детето.  Видот на недостатокот е многу важен фактор по­ра­ди тоа што доколку инвалидност бара висок сте­пен на зависност од помошта од другите чле­нови на семејството, истиот го намалува ква­­литетот на нивното живеење. Ова ис­тра­жу­­ва­ње е прво во Хрватска кое истражува важ­­ни семејни проблеми во семејствата на деца со инвалидност. Целта е да се оцени ви­дот и нивото до кое развојната ин­ва­лид­ност на де­те­то влијае врз набљудуваниот ква­ли­тет на жи­веење на родителот. Поради ог­ра­ни­­­че­ни­те ресурси и експлоративната при­ро­да на ис­тражувањето, како и легалната и со­ци­­јал­­на чувствителност на оваа тема, беа из­бра­ни три потпримероци на родители на де­ца со раз­војни  пречки,  кои  веќе  беа  чле­но­ви на ро­дителски асоцијации и доброволно учес­тву­ваа; родители кои имаат деца со мо­тор­ни, психомоторни и интелектуални пречки. Беше применет Меѓународниот индекс на бла­го­состојба, МИБ (International Wellbeing Index, IWI), кој е составен од Персоналниот ин­декс на благосостојба - ПИБ (Personal Wellbeing Index - PWI) и Националниот ин­декс на благосостојба - НИБ (National Wellbeing Index- NWI). Добиените резултати не покажаа статистички значајна разлика по­меѓу потпримероците на родители. Так­ви­те резултати не отстапија од други ис­тра­жу­ва­ња спроведени врз општата по­пу­ла­ци­ја, но нивната споредба со резултатите до­бие­ни од истражувања спроведени врз ро­ди­те­ли и деца со нарушен аутистичен спектар, по­кажаа повеќе позитивна субјективна бла­го­состојба кај родителите од ова ис­тра­жу­ва­ње. Поради тоа може да се заклучи дека ти­пот и степенот на инвалидност на детето има ефект врз нивото на набљудуваната суб­јек­тив­на благосостојба.

 

 

The child with developmental disabilities significantly influences the lives of the other members within the family. Findings in the therapy and rehabilitation of children with developmental disabilities emphasize the importance of the parental role in the support of his/her development. The type of child’s disability is a very important factor, because if the disability requires a high level of dependence on the help provided by the family members, it decreases their quality of life. This study is the first of this kind conducted in Croatia, which investigates an important issue that arises within the families of children with disabilities. Its aim was to evaluate whether the type and level of the child′s developmental disability, affects the parental perceived subjective quality of life. In regards to the limited resources and explorative nature of this study, as well as the legal and social sensitivity of the topic, three subsamples were constructed each    containing    parents    of   children   with developmental disabilities, which were volunteers and members of parental associations; parents who had child with motor, psychomotor or intellectual disability, respectively. The International Wellbeing Index, IWI, consisting of the Personal Wellbeing Index-PWI and the National Wellbeing Index- NWI, was applied. The obtained results didn't show statistically significant difference between the subsamples of parents. Such results didn’t differ from other study carried out among the general population, but comparison of these results showed more positive subjective wellbeing among the parents, when compared to the results from a study carried out on parents of children with autistic spectrum disorders. Therefore, it can be concluded that the type and degree of child's disability affects the level of perceived subjective wellbeing.

Citation:Fulgosi-Masnjak R, Masnjak M, Lakovnik V. Perceived Subjective Wellbeing of Parents of Children With Special Needs. J Spec Educ Rehab 2012; 13(1-2):61-76. doi: 10.2478/v10215-011-0019-1

   

 

   

Клучни зборови: набљудуван квалитет на жи­веење, персонален индекс на бла­го­сос­тој­ба - ПИБ, родители на деца со развојни преч­ки (моторни, психомоторни и интелектуални).

 

 

Key words: perceived quality of life, personal wellbeing index- PWI, parents of children with developmental disabilities (motor, psychomotor and intellectual)

Адреса за кореспонденција:
Миа МАСЊАК, проф. психолог,
Svilajska 18, 10 000 Загреб, Хрватска 
E-mail: miamasnjak@yahoo.com

 

Correspondence address:
Mia MASNJAK, Prof. psychologist,
Svilajska 18, 10 000 Zagreb, Croatia
E-mail: miamasnjak@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in