САМО-РЕГУЛАТИВНИ СТРАТЕГИИ

ЗА ОРАЛНА КОМУНИКАЦИЈА КАЈ ДЕЦАТА СО ОШТЕТЕН СЛУХ

 

Алоис ГЕРГУТ

Лоредана ПАДУРАРУ

 

 

SELF-REGULATION STRATEGIES OF ORAL COMMUNICATION IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT

 

Alois GHERGUT

Loredana PADURARU

 

 

Примено: 10.05.2011

Прифатено: 01.06.2011

UDK: 159.946.3-056.264-053.2

 

 

 

Recived: 10.05.2011

Accepted: 01.06.2011

Original article

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Ова истражување ги идентификува стра­те­гии­­те за самоуправување кои се користени од страна на глувите деца со цел да се на­пра­­ви нивниот говор поразбирлив. За да пос­тигнат самоконтрола при говорење, де­ца­­та со тешко оштетен слух не само што тре­ба да има­ат висока интелегенција, туку и спо­­соб­но­ст ефективно да читаат од уста, а исто та­ка и внатрешна мотивација. По­ра­ди ова пос­то­јат многу деца со високо ниво на ин­­те­ле­ген­ци­ја, а со просечни спо­соб­нос­ти за чи­та­ње од усни и други со по­ниско ниво на ин­те­ле­генција, но со добра спо­собност за чи­тање од усни. Овие раз­ли­ки исто така за­ви­сат и од сте­пе­нот на ош­тетеност на слу­хот. Меѓу стра­тегиите за саморегулирање кои се ко­рис­тат од ст­ра­на на децата, кои пос­тигнуваат раз­­бир­лив говор, се наоѓаат и: ко­гнитивните и ме­та­когнитивните стра­те­гии, мо­ти­ва­цис­ки­те стра­тегии, итн. Овие ре­зул­тати се важ­ни при креирање на те­ра­певт­ски активности, ка­де факторот на раз­бир­ли­вост на говорот е од клучно значење за со­ци­јална ин­тег­ра­ци­ја на децата со оштетен слух.

 

The study identifies some self-regulation strategies used by deaf children in order to make their speech more intelligible. To achieve self-control while speaking, the child with severe hearing loss needs not only a high level of intelligence, but also an effective lip-reading capability and a strong intrinsic motivation. This is the reason why there are many cases of children with a high level of intelligence, but with a mediocre lip-reading capability and others with a lower level of intelligence, but with a good lip-reading capability. These differences also depend on the degree of hearing loss. Among the self-regulation strategies used by the children that achieve an intelligible speech are: the cognitive and meta-cognitive strategies, the motivational strategies etc. These results are important while designing the therapeutic activities, and especially the speech intelligibility factor being crucial in the social integration of those children with hearing impairment.

 

 

 

Citation:Ghergut A, Paduraru L. Self-Regulation Strategies of Oral Communication in Children with Hearing Impairment. J Spec Educ Rehab 2011; 12(3-4):7-24. doi: 10.2478/v10215-011-0008-4

   

 

   

Клучни зборови: загуба на слух, читање од усни, саморегулирање

 

Keywords: hearing loss, lip-reading, self-regulation

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Алоис ГЕРГУТ

Американски универзитет Alexandru Ioan Cuza

Факултет за психологија и образовни науки

Одделение за дефектологија

Toma Cozma Street, no. 3, Iasi, 700554,

Романија

Е-пошта: alois@uaic.ro

 

Address for correspondence

Alois GHERGUT

Alexandru IoanCuzaUniversityIasi,

Faculty of Psychology and Educational Sciences,

Special Education Department,

Toma Cozma Street, no. 3, Iasi, 700554,

Romania

E-mail alois@uaic.ro

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in