СЕНЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА СО ДЕЦА СО УМЕРЕНА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ

ПРЕКУ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ICDP ПРОГРАМАТА

 

 

SENZITIVE COMUNICATION WITH CHILDREN WITH MODERATE INTELLECTUAL DISABILITY TROUGH THE EMOTIONAL-EXPRESIVE PRINCIPLES OF THE ICDP PROGRAME

Нергис РАМО АКЃУН,

Ристо ПЕТРОВ1

 

 

Nergis RAMO AKGJUN,

Risto PETROV1

Филозофски факултет,

Институт за дефектологија, Скопје1

 

 

Faculty of Philosophy, Institute of Special

Education and Rehabilitation, Skopje1

 

Примено:30.03.2011

Прифатено: 16.05.2011

UDK: 159.942.5-053.2:376

           364-787.3-053.5(083.97)

 

 

Recived: 30.03.2011

Accepted: 16.05.2011

Original article

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Во работата со учениците со посебни об­ра­зо­вни потреби с¡ повеќе се истакнува пот­ре­ба­та од сензитивност во комуникацијата со нив. Размената на емоции помеѓу детето и де­фектологот, како и начинот на кој де­фек­то­ло­гот одговара на истите се клучни за по­натамошниот развој на емоциите кај де­те­то. Токму затоа, целта на нашето ис­тра­жу­ва­ње беше да ја утврдиме потребата од при­ме­на на посензитивна комуникација во ра­бо­та­та со учениците со умерена интелектуална по­преченост, следејќи ги емотивно-екс­пре­сив­ните принципи на ICDP програмата. Со­глас­но со поставената цел, предмет на ова ис­тражување беше да добиеме сознанија за ни­вото на сензитивното комуницирање во на­шиот посебен образовен систем, преку са­мо­процена на дефектолозите, како и процена од страна на родителите и учениците со уме­ре­на интелектуална попреченост. При­ме­ро­кот беше составен од три групи: де­фек­то­ло­зи, родители и ученици со умерена ин­те­лек­туал­на попреченост. Секоја група беше сос­та­вена од дваесет испитаници, со вкупен број 60. Статистичката  обработка  на  по­да­то­ци­те  одистражувањето се изврши та­бе­лар­но, гра­фич­ки и со одредување на RxCегзактни табели на контингенција. Резултатите од ова ис­тра­жување покажаа силна статистички зна­чај­на разлика во одговорите на трите гру­пи ис­пи­таници.

Спо­ред тоа, нашиот главен заклучок ука­жу­ва дека учениците со умерена интелектуална по­­пре­ченост чувствуваат потреба од по-го­ле­ма сен­зитивност во комуникацијата и ин­те­рак­ци­јата со дефектолозите, во текот на ре­али­за­ци­јата на воспитно-образовните ак­тив­ности во нашиот посебен образовен сис­тем.

 

While working with pupils with special educational needs, the necessity of compassion while communicating with them is more obvious. The exchange of emotions between the child and the special educator, as well as the way the special educator responds to them, is fundamental for the further development of their feelings. For this reason, the goal of our research was to confirm the necessity of more sensitive communication while working with pupils with moderate intellectual disability following the emotional-expressive principles of the ICDP program.  According to the defined goal, the subject of this research was to gather information regarding the level of sensitive communication in our special educational system, trough special educators' self-evaluation procedure and evaluation of pupils with moderate intellectual disability and their parents. The representative sample was consisted of three groups: special educators, pupils with moderate intellectual disability and their parents. Every group was consisted of twenty examinees or in total the research included 60 participants. The statistical data processing was achieved via tables, graphics and with determination of the R X C Exact Contingency Table. The research results showed strong statistically significant difference in the answers provided by the three groups of examinees. 

Based on the results, the main conclusion is that during the educational activities in the special educational system, the pupils with moderate intellectual disability have needs for greater sensitivity in the communication and interaction with their special educators.

 

 

 

Citation:Ramo N, Petrov R. Senzitive Comunication with Children with Moderate Intellectual Disability Trough the Emotional-Expresive Principles of The ICDP Programe. J Spec Educ Rehab 2011; 12(3-4):25-32. doi: 10.2478/v10215-011-0009-3

   

 

   

Клучни зборови: сензитивна комуникација, уме­­рена интелектуална попреченост, емо­тив­­но-експресивни принципи, ICDP програма.

 

 

Key words: sensitive communication, moderate intellectual disability, emotionally-expressive principles, ICDP program.

 

Адреса за кореспонденција:

 

Ристо ПЕТРОВ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје

Република Македонија

e-mail: risto@fzf.ukim.edu.mk

 

Corresponding Address:

 

Risto PETROV

“Ss Cyril and Methodius” University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

Krste Misirkov bb, 1000 Skopje

Republic of Macedonia

e-mail: risto@fzf.ukim.edu.mk

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in