ГРАМАТИЧКО-СИНТАКТИЧЕН

ДЕФИЦИТ КАЈ ДЕЦА СО

СПЕЦИФИЧНО ЈАЗИЧНО  

НАРУШУВАЊЕ

 

Неда МИЛОШЕВИЌ¹,

Миле ВУКОВИЌ²

 

Институт за психо-физиолошки и говорни ош­тетувања „Професор д-р Цветко Брајо­виќ“, Белград ¹

Белградски универзитет – Факултет за спе­ци­јална едукација и рехабилитација, Белград²

 

GRAMMAR AND SYNTACTIC DEFICIT

IN CHILDREN WITH SPECIFIC

DEVELOPMENTAL LANGUAGE IMPAIRMENT

 

Neda MILOSHEVIKJ¹,

Mile VUKOVIKJ²

 

Institute for Psycho - Physiological and Speech Disorders “Professor Dr. Cvetko Brajovic”, Belgrade¹

University of Belgrade Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade²

 

Примено: 19.04.2011

Прифатено: 06.06.2011

UDK:   159.946.3-056.264-053.2

             159.922.72-056.264

 

 

Recived: 19.04.2011

Accepted: 06.06.2011

Original article

 

Апстракт

 

Abstract

 

 

 

Специфичното јазично оштетување во ос­но­ва вклучува нарушување на говорот и ја­зи­кот во развојот на интелигентни деца, без за­се­гање на слухот и  видливи невролошки ош­тетувања.  И покрај потврдата за при­суст­во на граматичко-синтактички дефицит ка­ко ка­рактеристика на специфичните јазични на­ру­­шувања, тие не се испитуваат соодветно. По­ради многубројни варијации во кли­нич­ката ма­нифестација и формите на спе­ци­фич­ните ја­зични нарушувања, постои по­треба за де­тал­на анализа на граматичко-син­­так­тич­ки­те дефицити кај деца со дијаг­но­за на го­ворно - јазично нарушување. Цел на сту­дијата е ана­лиза на граматичко-син­тактички дефицит кај деца кои имале спе­цифично јазично на­ру­шу­вање и не­ти­пич­ни ЕЕГ промени. Ма­те­ри­јал и ме­то­ди: Целиот примерок вклучува 30 пациенти од Инс­ти­тутот за психо-фи­зио­лошки и говорни оштетувања „Професор д-р Цветко Брајо­виќ“. Согласно наодите на нев­ролозите, при­ме­рокот беше поделен во две групи. Ко­рис­тен тест за специфични ја­зич­ни нарушувања е тест дескрипција на слик­ата. Ре­зултатите се об­работени со по­мош на ме­то­ди на дес­крип­тив­ната ста­тис­ти­ка. Ре­зул­та­ти:   Врз   основа    на    дес­крип­тив­на­та статистичка анализа, се покажа дека пос­то­јат разлики во граматичко-синтактичкиот де­­фицит кај испитуваните групи.Заклучок: Про­­цената на граматички-синтактичките спо­со­б­ности во присуство на неспецифични про­­мени на ЕЕГ може да има практична важ­­ност за дефинирање на развојните го­вор­но-јазични нарушувања и нивната прог­но­за.

 

Specific language disorders include primary speech and language disorder developing in intelligent children without hearing damaged and visible neural damage. Even the fact of grammatical-syntactically deficits as cha­ra­cte­ris­tic of specific language disorders, they are not properly examined. Because of numerous varia­tions in clinical manifestation and expressi­on of specific language disorders, there is need for specific analysis of grammatical-syntactically deficits in children who had diagnoses of speech - language disorders. The aim of study was to analyse the grammatical-syntactically deficits in children who had diagnoses of speech - language disorders according to non- specific EEG changes. Material and methods: The entire sample included 30 patients from the Institute for Psycho - Physiological and Speech Disor­ders “Professor dr. Cvetko Brajovic”. The sample was divided in the two groups by the findings of neurologists. The tests used for spe­c­ific lan­gu­a­ge disorders were: test decrypting of pic­tu­re. The results were processed by methods of des­criptive statistics.  Results:  Based  on  the  descriptive statistical analysis, it was shown that there are differences in the grammatical-syntactic deficits examined groups. Conclusion:Assessment of the grammatical-syntactically abilities compa­red to non-specific EEG changes may have practical importance in specifying of the speech - language disorders and their prognosis.

 

 

 

Citation:Miloshevikj N, Vukovikj M. Grammar and Syntactic Deficit in Children with Specific Developmental Language Impairment. J Spec Educ Rehab 2011; 12(3-4):50-58. doi: 10.2478/v10215-011-0011-9

   

 

   

Клучни зборови: специфично јазично нару­шу­вање, граматичко-синтактички де­фи­цит, неспецифични ЕЕГ промени

 

Key words: specific language disorders, grammatical-syntactic deficits, non-specific EEG changes

 

 

 

 Адреса за коресподенција:

Неда МИЛОШЕВИЌ

Никола Стефановиќ 3  15

11000 Белград, Р Србија

email: nneda83@hotmail.com

 

 Corresponding Address:

Neda MILOSEVIKJ

Nikola Stefanovikj 3  15

11000 BelgradeRSerbia

email: nneda83@hotmail.com

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in