ЗНАЧЕЊЕТО НА ГРУПНАТА ТЕРАПИЈА ВО ТРЕТМАНОТ НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО

 

Даринка ШОСТЕР1

Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИЌ1,2

Силвана ФИЛИПОВА3,4

Билјана ЛОЗАНОВСКА5

 

1Завод за психофизиолошки пореметувања и го­ворна патологија ,,Проф. др. Цветко Брајо­виќ“ – Београд, Србија

2Факултет за специјална едукација и ре­ха­би­ли­тација, Универзитет во Белград – Белград, Ср­бија

3Завод за рехабилитација на слух говор и глас – Скопје, Македонија

4Институт за дефектологија, Филозофски фа­култет – Скопје, Македонија

5Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Битола, Македонија

 

THE IMPORTANCE OF GROUP THERAPY USED IN THE TREATMENT OF STUTTERING

 

Darinka SHOSTER1

Nada DOBROTA DAVIDOVIКЈ1,2

Silvana FILIPOVA3,4

Biljana LOZANOVSKA5

 

1Institute for Psycho-physiological Disorders and Speech Pathology “Prof. Dr 

    Cvetko Brajoviкј”-Belgrade, Serbia

2Faculty of Special Education and Rehabilitation - University of Belgrade

3Institute for Rehabilitation of speech, hearing and voice – Skopje, Macedonia

4Institute of Special Education, Faculty of Philosophy - Skopje, Macedonia 

5Institute for Rehabilitation of hearing, speech and voice - Bitola, Macedonia

 

Примено:26.03.2011

Прифатено:26.07.2011

UDK: 159.946.3.072.43

           159.9.072.43-056.264

 

 

Recived:26.03.2011

Accepted: 26.07.2011

Best practice articale

 

 

 

 

 

Апстракт

 

Abstract

 

 

 

Вовед: Пелтечењето не е проблем на самата ин­дивидуа т.е. претставува проблем во вер­балнатата комуникација со другите. Во ра­бо­та со лицата кои пелтечат подеднакво е ва­жен како индивидуана така и групниот трет­ман.

 

Introduction: Stuttering is not a problem of individuals, but it’s a problem in the verbal communication with others. Individual and group treatment is equally important to use while working with people who stutter.

Цел: Групниот третман има за цел на па­циен­тот да му овозможи адекватно при­ла­го­ду­­­вање во сите проблематични ситуации (си­туации кои го зголемуваат пел­те­че­ње­то) во сре­ди­на­та и постепено да ги инхибира не­­га­тив­ни­те емоции.

 

Purpose: Group treatment is used to allow the patient adequate adjustment in all problematic situations (situations increasing stuttering) in the environment and to gradually inhibit negative emotions.

Методологија на истражувањето: Во ис­пи­ту­ва­њето е користен објективниот говорен ин­­струмент  (проценка  на  говорниот статус спо­ред Fiedler, P. A. Standop, R. Stotern-Schwarz­en­berg, Munchen, 1978) и е оце­ну­ва­но чувството на анксиозност т.е суб­јек­тив­на­та проценка на анксиозноста на пациентите из­­раз­ена во СУД единици (субјективни еди­ни­ци на нарушување - субјективна проценка на нарушувањето).

 

Material and methods: Objective speech tool is used in this testing (evaluation of speech status  under  Fiedler,  PA  Standop, R.Stotern-Schwarzenberg, Munchen, 1978) to determine the degree and type of speech disorder. The anxiety feeling is also evaluated, where the subjective assessment of patients' anxiety is expressed in units SUD (subjective units of disturbance or distress - subjective assessment of suffering)

Резултати и заклучок: Резултатите од ис­тра­жувањето покажаа дека групниот ста­цио­на­рен третман има огромна значајност во на­ма­лу­вањето на анксиозноста кај пациентите кои пелтечат.

 

Results and Conclusion: The results showed that group stationary treatment has a huge significance in reducing the anxiety of patients who stutter.

 

 

 

Citation:Shoster D, Dobrota Davidovikj N, Filipova S, Lozanovska B. The Importance of Group Therapy Used in the Treatment of Stuttering. J Spec Educ Rehab 2011; 12(3-4):77-89. doi: 10.2478/v10215-011-0013-7

   

 

   

Клучни зборови: пелтечење, анксиозност, свес­на синтеза на развојот, групен ста­цио­на­рен третман

 

Key words: stuttering, anxiety, conscious synthesis of development, group stationary treatment.

 

Адреса за кореспонденција:

Силвана ФИЛИПОВА

Завод за рехабилитација на слух говор

и глас – Скопје, Македонија

e-mail: filipovasilvana@yahoo.com

 

 

Corresponding address:

Silvana FILIPOVA

Institute for Rehabilitation of speech, hearing

and voice – Skopje, Macedonia

e-mail: filipovasilvana@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in