ИНКЛУЗИВНАТА КУЛТУРА ВО ПРЕДУЧИЛИШНИТЕ УСТАНОВИ

 

Ирена НОВАЧЕВСКА1

Илинка ДИМЧЕВСКА1

Сашка ПАВЛОВСКА1

Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА2

Даниела ДИМИТРОВА-РАДОЈИЧИЌ2

 

Невработен дефектолог 1

Филозофски факултет – Институт за дефектологија 2

 

INCLUSIVE CULTURE IN PRE-SCHOOL INSTITUTIONS

 

Irena NOVACHEVSKA1

Ilinka DIMCHEVSKA1

Sashka PAVLOVSKA1

Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA2

Daniela DIMITROVA-RADOJICHIKJ2

 

Unemployed special educator and rehabilitator 1

Faculty of philosophy – Institute of Special Education and Rehabilitation 2

 

Примено: 21.12.2010

Прифатено: 25.02.2011

UDK: 376-056.26/36-053.4(497.6)

 

 

 

Recived: 21.12.2010

Accepted: 25.02.2011

Original article

 

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Инклузивното образование е рационален концепт кој се однесува на севкупната и долготрајна трансформација на институ­цио­налните системи во општеството, а особено во образованието. Иако во оваа транс­форма­ција с¡ уште постојат голем број на важни и нерешени прашања, како во теори­јата така и во праксата, сепак должност на пред­учили­ш­ните установи е да ги обра­зу­ваат сите ученици во редовниот образовен систем. Еден од најзначајните аспекти на инклу­зи­јата е инклузивната култура. Без добро раз­виена инклузивна култура во пред­учили­шните установи и редовните учи­ли­шта, не можеме да зборуваме за успешна инк­лузија, без разлика на добрата инклу­зивна политика и пракса.

Овој труд е прилог кон истражувањето за разви­еноста на инклузивната култура во три пред­училишни установи, врз основа на начи­ните на размислување и ставовите на пред­училишниот  персонал  за  потребата  од разви­вање и негување на истата, а с¡ со цел да се посвети поголемо внимание на овој сег­­мент, без кој не може да се замисли успеш­ната инклузија на учениците со по­себ­ни обра­зовни потреби.

 

 

 

Inclusive education is a rational concept that refers to the overall and long-term transformation of institutional systems in society, especially in education. Along with the transformation, a number of important and unresolved issues still appear in both theory and practice, as the duty of pre-school institutions and schools is to educate every student in the mainstream education system. One of the most important aspects of inclusion is the inclusive culture. Regardless of the good inclusive policy and practice, one cannot talk about successful inclusion without a properly developed inclusive institutional culture.

This paper is a contribution to the research considering the development of inclusive culture in three preschool institutions. It is based on the thinking and attitudes of the pre­school staff toward the necessity of developing and nurturing an inclusive culture. Successful inclusion of pupils with special needs in the mainstream school system cannot be conceived without an inclusive culture.

Citation:Novachevska I, Dimchevska I, Pavlovska S, Chichevska-Jovanova N, Dimitrova-Radojichikj D. Inclusive Culture in Pre-School Institutions. J Spec Educ Rehab 2011; 12(1-2):7-16. doi: 10.2478/v10215-011-0001-y

   

 

   

Клучни зборови: инклузивно образование, ин­к­лузивна култура, предучилишни уста­нови.

 

 

Keywords: inclusive education, inclusive culture, preschool institutions.

 

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

Наташа ЧИЧЕВСКА-ЈОВАНОВА

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје

Република Македонија

E-mail: cicevska@freemail.com.mk

 

Corresponding address:

Natasha CHICHEVSKA-JOVANOVA

 “Ss. Cyril and Methodius” University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

Krste Misirkov b.b., 1000 Skopje

Republic of Macedonia

E-mail: cicevska@freemail.com.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in