ПРОЦЕНА НА КОМУНИКАЦИСКИТЕ ЈАЗИЧНИ СПОСОБНОСТИ КАЈ ЛИЦА СО БРОКИНА АФАЗИЈА КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРЕН ИНСУЛТ

 

Илија ТОДОРОВ1

Владимир ТРАЈКОВСКИ2

 

Одделение за физикална медицина и рехабилитација, ЈЗУ Здравствен дом Скопје“ – Скопје1

Филозофски факултет, Институт за дефектологија2

 

 

EVALUATION OF THE LANGUAGE COMMUNICATIONAL SKILLS OF PERSONS WITH BROCA’S APHASIA AS A CONCOMITANCE FROM CEREBROVASCULAR INSULT

 

 

Ilija TODOROV ¹

Vladimir TRAJKOVSKI ²

 

Department of Physical Medicine and Rehabilitation,

PHF Health center Skopje” – Skopje¹

Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation²

 

Примено: 01.12.2010

Прифатено: 11.01.2011

UDK: 616.89-008.434:159.946.3

 

 

 

Received: 01.12.2010

Accepted: 11.01.2011

Original article

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Лицата со Брокина афазија побрзо се соци­ја­ли­зираат во општеството, поради раниот реха­билитациски третман со примената на логопедска терапија. Во почетокот на болес­та, говорната продукција е напорна, а гово­рот е со променета просодија, болниот се изразува исклучително со именки и работни гла­голи, а се користи и со мимика и гестови.

Основната цел на ова истражување е про­цен­ката на комуникациските јазични спо­собности кај лицата болни со Брокина афа­зија, уште во акутната фаза на болеста, да се испитаат и утврдат мислењата на лицата со Брокина афазија, членовите на семејствата и медицинскиот персонал околу примената на раниот рехабилитациски третман со говорна терапија.

Основните задачи на ова истражување се да се утврди дали кај лицата со Брокина афа­зи­ја нару­шувањaтa на вербалната продукција че­с­то пати се проследени со говорна апрак­си­ја и аграматизам. Во истражувањето се вклу­­че­ни две групи на испитаници. ­Истражувањето беше изведено во Скопје, во пе­риод од три месеци, а пода­то­ците кои што се добиени од истра­жу­вањето се групирани, та­белирани, обра­ботени и графички при­ка­жа­ни со употреба на програмата Microsoft Office Excel 2003, а разликите во податоците на испитаниците се анализирани со χ2 тестот со ниво на зна­чајност од р<0.05. Од анализата и интер­пре­та­цијата на резул­та­тите можеме да за­бе­лежиме дека кај лицата со Брокина афа­зи­ја, иако речениците им се нецелосни, тие се со­др­жински и инфор­ма­тивни за сого­вор­ни­кот, а аудитивното разбирање е помалку ош­те­­тено од експре­сив­ната функција на го­во­рот.

За­клучуваме дека со раниот рехаби­ли­та­циски трет­ман, преку примената на говор­ната те­ра­пи­ја, лицата со Брокина афазијa по­брзо и по­доб­ро се оспособуваат за говорно-јази­чната ко­муникациска способност.

 

 

 

Persons with Broca’s aphasia socialize in society much faster, because of the early rehabilitation treatment using the speech therapy. In the beginning of the illness, the voice production is arduous and the speech is with variable prosody. The patient expresses himself exceptionally with nouns and working verbs, also using mimics and gestures.

The main purpose of the research is the evaluation of the communicational language skills of persons with Broca’s aphasia, even in the acuteness of the illness. The goal is also to examine and establish the opinion of persons with Broca’s aphasia, their family members and medical staff regarding the use of early rehabilitation treatment with speech therapy.

The basic tasks of this research are to determine whether the disturbance of verbal interaction is often followed with speech apraxia and agrammatism among the persons suffering from Broca’s aphasia. Two types of examinees are included in the research. The survey was conducted in Skopje and in a period of three months. The data gained from the research are grouped, tabulated, processed and graphically shown using the program Microsoft Office Excel 2003. The  differecnces in the data of the examinees is analyzed with Chi square  test with level of sig­ni­ficance р<0.05. From the analyzis and inter­pre­tation of the results we can see that persons with Broca’s aphasia, although produce in­com­ple­te sentences, they verbalise sentences with content which are informative for their in­ter­lo­cu­tor and the auditory understending is less de­ma­­ged than the expressive funcion of the speech.

In conclusion, the study found that early rehabilitation treatment using speech therapy for persons with Broca’s aphasia resulted in faster improvements and better capabilities for speech-language communicational skills.

Citation:Todorov I, Trajkovski V. Evaluation of the Language Communicational Skills of Persons With Broca’s Aphasia as a Concomitance from Cerebrovascular Insult. J Spec Educ Rehab 2011; 12(1-2):17-31. doi: 10.2478/v10215-011-0002-x

   

 

   

Клучни зборови: комуникациска процена, цере­­броваскуларен инсулт, Брокина афазија, го­ворно-јазични способности, логопедски трет­ман.

 

Key words: communication assessment, cerebrovacular insult, Broca’s aphasia, speech-language skills, speech therapy treatment.

 

 

 

 

 

 

Адреса за коресподенција:

Илија ТОДОРОВ

бул. Видое Смилевски Бато бр. 39 67

1000 Скопје, Р. Македонија

e-mail: ilija.todorov@yahoo.com

 

Address for correspondence:

Ilija TODOROV

bul. Video Smilevski Bato n.39 – 67

1000 Skopje, R. of Macedonia

e-mail: ilija.todorov@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in