ДИЈАГНОСТИКА БАЗИРАНА ВРЗ ДОКАЗИ ПРИ НАРУШУВАЊА НА ГЛАСОТ: ТЕОРЕТСКИ ПРЕГЛЕД И МОДЕЛ

 

 

EVIDENCE-BASED ASSESSMENT OF VOICE DISORDERS: A THEORETICAL OVERVIEW AND MODEL

 

Добринка ГЕОРГИЕВА1

Ана СТЕФАНОВСКА2

 

 

Dobrinka GEORGIEVA,1

Ana STEFANOVSKA2

Југозападен универзитет (ЈЗУ),

Благоевград, Бугарија1,

Студент на магистерски студии, (ЈЗУ),

Благоевград, Бугарија2

 

South WestUniversity (SWU),

Blagoevgrad, Bulgaria1,

Master degree student, SWU,

Blagoevgrad, Bulgaria2

 

Примено: 15.12.2010

Прифатено: 04.02.2011

UDK: 159.946.3:376-056.264(497.2)

 

 

 

Recеived: 15.12.2010

Accepted: 04.02.2011

Review article

 

Резиме

 

Abstract

 

Oваа статија ја разгледува реал­ната пара­дигма за практиката базирана врз докази за ефе­к­тив­ност во лого­педијата и особено дија­г­­­­­­но­стиката ба­зи­рана врз докази при на­ру­­шу­ва­­њата на гла­сот. Една од главните цели на овој труд е да се де­финираат нару­шу­­­вањата на гласот според мулти­­димен­зи­о­на­лниот кон­­­­цепт на Меѓу­на­род­ната класи­фи­­кација на фун­кцио­ни­рањето, по­прече­но­ста и здравјето на Свет­ската здрав­стве­на орга­­низација. Со примена на ком­па­ра­тив­ниот метод, ние се обидуваме да докажеме дека тради­ци­о­нал­­­­ната дијагностика на нару­шу­­вања на гла­сот во логопедијата, билa гла­вно од перс­пе­ктива на логопедите и никогаш од пози­ци­јата на кли­ентот. Инси­сти­раме за вове­­ду­вање и при­фа­ќање на дефи­­нитивни, ос­но­вани, златни стан­дарди за дијаг­ностика и те­ра­­пија на гла­сот, во Бугарија.

 

 

This article deals with the current paradigm of evidence-based practices of the Speech Therapy (Speech language pathology), especially diagnosing based on evidences of voice disorders. One of the main goals of this article is to define voice disorders according to the World Health Organization’s ICF multidimensional concept. Using a comparative method, this study attempts to prove that traditionally, the assessment outcomes of voice disorders in the Speech Therapy have been largely based on the speech therapist’s point of view and never on the client’s position. The research insists on establishing and adopting definitive gold standards, with respect to voice assessment and therapy in Bulgaria.

 

 

 

 

 

 

Citation:Georgieva D, Stefanovska A. Evidence-Based Assessment of Voice Disorders: a Theoretical Overview and Model. J Spec Educ Rehab 2011; 12(1-2):32-39. doi: 10.2478/v10215-011-0003-9

   

 

   

Клучни зборови: нарушувања на гласот; пра­к­тика базирана врз докази за ефек­ти­в­ност; дијагностика

 

Key words: voice disorders; evidence-based practice; assessment

 

 

 

 

Адреса за контакт:

Добринка ГЕОРГИЕВА

Југозападен универзитет

Катедра „Логопедија“

Ул. „Иван Михајлов“ 66

2700 Благоевград, Бугарија

E-mail: doby_logo@abv.bg

 

Corresponding address

Dobrinka GEORGIEVA

South West University

Department of Speech Therapy

66, Ivan Mihailov Str.

2700 Blagoevgrad, Bulgaria

E-mail: doby_logo@abv.bg

             

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in