КОН ЖИВЕЕЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА:

Актуелни состојби и идни предизвици

 

Оливера РАШИЌ

 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

 

Примено: 08.12.2010

Прифатено: 30.12.2010

UDK: 364-622-056.31(497.711)(063)

 

 

TOWARDS LIVING IN THE COMMUNITY:

The actual conditions and future challenges

 

Olivera RASHIKJ

 

Ss Cyril and Methodius University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Received: 08.12.2010

Accepted: 30.12.2010

 

 

 

Во периодот од 7 до 9 октомври 2010 година, во просториите на хотел „Конти­нентал“ се одржа конференција со наслов: „Кон живеење во заедницата: актуелни сос­тојби и идни предизвици“, организирана од ЕАСПД, Републичкиот центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – „ПОРАКА“, „Отворете ги прозорците“, Маке­донското научно здружение за аутизам и канцеларијата на аташето за социјални поли­тики (BMASK) на Австриската амба­сада во Скопје.

Основната цел на конференцијата беше „Градење на мостови од знаења и добри практики за подобрување на социјалните услови на лицата со инвалидност“, одно­сно преку дискусии и размена на искуства за различни актуелни состојби во сите региони од Европа, а во духот на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност, да се овозможи и олесни целосното вклучување на лицата со инвалидност во општеството.

Конференцијата беше организирана во шест пленарни сесии и две сесии на работилници со вкупно 10 работилници. На конфе­рен­цијата присуствуваа околу 200 гости од разли­чни земји во Европа: Велика Британија, Фран­ција, Австрија, Германија, Италија,  Бел­гија,  Ирска,  Малта, Холандија, Бугарија, Чешка, Украина, Романија, Хрватска, Србија,  Албанија итн.,   од  кои 51 гостин имаа активно учество со свои презентации.

Особена чест беше што на конференцијата присуствуваа, г-дин Франц Волфмаер, прет­се­дател на ЕАСПД, г-дин Јан Јараб, регио­нален претставник за Европа од Високиот комесаријат за човекови права на ОН, г-дин Торстен Афлербак, раководител на Одде­ле­нието за интеграција на лицата со инва­лид­ност, Оддел за социјална политика, Гене­ра­лен директоријат за социјална кохезија, г-дин Геро Штулер, аташе за социјални поли­тики и ополномоштен претставник на Сојуз­ното министерство за труд, социјални работи и заштита на потрошувачите во амба­са­дите на Австрија во Загреб и во Скопје, г-дин Лук Зелдерло, генерален секретар на Европ­ската асоцијација на сервисни служби за лица со инвалидност.

Меѓу претставниците од Македонија, како пои­стакнати беа: г-дин Џељаљ Бајрами, мини­стер за труд и социјална политика, г-ѓа Сло­боданка Лазова Здравковска, раково­ди­тел на Одделението за интеграција на лицата со инвалидност на македонското Минис­тер­ство за труд и социјална политика. Активен претставник од Филозофскиот факултет - Институт за дефектологија, а воедно и прет­се­дател на Македонското научно здружение за Аутизам, беше проф. д-р Владимир Трај­ковски.

Самата конференција изобилуваше со голем вид различни актуелни теми и проблеми: системите за квалитет ги зајакнуваат спе­ци­ја­ли­зираните социјални и сервисни служби, деинституционализација, системи за ква­ли­тет, обука за вработените, вклученост на кори­сниците и проценка на потребите, вмре­жу­вање, достапност и служби за поддршка на лицата со инвалидност во Европа, обез­бе­ду­вање пристапност и е-пристапност во општеството, пристапност на информациите и на општеството, образование, вра­бо­ту­вање, дизајн за сите и е-вклученост.

Конференцијата заврши одбележана со одр­жу­вање на Генерално собрание на ЕАСПД.

 

 

 

Between the 7th and 9th of October 2010, in the conference hall of Hotel Continental, a conference on the topic “Towards living in the community: Actual conditions and future challenges,” was conducted. The conference was organized by  the following organizations: EASPD, “PORAKA” - the state center for support of people with intellectual disabilities, “Open the Windows,” the Macedonian Scientific Society for Autism and the desk office of the attaché for social political affairs (BAMSK) of the Austrian embassy in Skopje. The main goal of the conference was for Building the bridges of knowledge and good practice for improving the social conditions of people with disabilities. Through discussions and exchanges of experiences from different existing conditions in regions across Europe, providing and facilitating the full involvement of individuals with disabilities within the society was discussed, all in the spirit of the Convention for the rights of people with disabilities adopted by the UN.  

  The conference was organized in six sessions and two sessions of workshops assembled by 10 sub-workshops. The conference was graced by the presence of 200 guests from different countries around Europe: Great Britain, France, Austria,   Germany,   Italy,   Belgium,   Ireland, Malta, Holland, Czech Republic, Ukraine, Romania,  Croatia,  Bulgaria,  Serbia,  Albania  and so on. Among them, 51 guests had taken active part with presentations.

A special honor were the presences of Mr. Franz Wolfmayr, president of the EASPD; Mr. Jan Jarab, regional represent for Europe, High commissariat for human rights of the UN; Mr. Thorsten Afflerbach, mayor of the Department for integration of people with disabilities, the Department for social politics, the General directorate for social cohesion; Mr. Gero Stuller, attaché for social politics and accredited representative of the Federal ministry for labor, social work and protection of consumers of the embassy of Austria in Zagreb and Skopje and Mr. Luk Zelderlo, general secretary of the European association of service agencies for people with disabilities. 

  More eminent representatives from the Republic of Macedonia were Mr. Dzeljalj Bajrami, minister for labor and social politic and Mrs. Slobodanka Lazova Zdravkovska, chef of the Department for integration of people with disabilities at the Macedonian ministry for labor and social politics. Prof. Dr. Vladimir Trajkovski attended the conference as an active representative from the Faculty of Philosophy for The Institute for Special Education and Rehabilitation, as well as president of the Macedonian Scientific Society for Autism. 

  The conference was abound with numerous existing issues such as systems for quality enforced special social and service agencies, deinstitutionalization, systems for quality, training of the employees, involvement of the users and assessment of the needs, networking, availability and services for support of people with disabilities in Europe, providing availability and e-availability in the society, availability of information and the society, education, employment, design for all and e-involvement.    

The conference was enclosed with the General Assembly of the EASPD.

 

Адреса за кореспонденција:

Оливера РАШИЌ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје,

Р. Македонија   

oliverarasic@yahoo.com

 

Corresponding Address:

Olivera Rashikj

Ss Cyril and Methodius University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

“Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje,

Republic of Macedonia

oliverarasic@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in