ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ – КОНФЕРЕНЦИЈА ВО ОХРИД

 

Мануела КРЧАНОСКА

 

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј#

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Студент II година

 

Примено: 10.01.2011

Прифатено: 02.02.2011

UDK: 378-056.26/.36(497.771)(063)

 

“ENHANCING THE ACCESSIBILITY OF HIGHER EDUCATION  FOR THE DISABLED” –

CONFERENCE IN OHRID

 

Manuela KRCHANOSKA

 

University  “Ss Cyril and Methodius “

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

Second year student

 

Received: 10.01.2011

Accepted: 02.02.2011

 

 

 

Во периодот од 22-24 Ноември 2010 година, се одржа РППФ конференција во Охрид на тема: Подобрување на пристапноста на ви­со­­кото образование за лицата со посебни по­т­ре­би. На покана на доц. д-р Ана Лаза­рев­ска, како организатор на оваа конфе­ре­н­ција, учес­твуваше проф. д-р Владимир Трајко­вски од Институтот за дефектологија при Фи­ло­зоф­скиот факултет, заедно со сту­де­н­тот Мануе­ла Крчаноска.

 

The Junior Faculty Development Program (JFDP) conference took place in Ohrid, Macedonia, from the 22nd to the 24th of November 2010, with the topic of “Enhancing the Accessibility of Higher Education for the Disabled.” Prof. Dr. Vladimir Trajkovski and student Manuela Krchanoska from the Institute of Special Education and Rehabilitation accepted the invitation from the conference’s organizer, Dr. Ana Lazarevska.

На конференцијата се разговараше за:

 

During the conference the following topics were discussed:

1.   недостатокот или недоволна соодветна за­конска регулатива;

2.   недостаток на финансиски средства потреб­ни за реализација и спро­ведување на законската регулатива;

3.   ниското ниво на јавна свест за потре­бите на лицата со посебни потреби;

4.   недостаток на поддршка и овоз­мо­жу­ва­ње на лицата со инвалидност да бидат што посамостојни и др.

 

1.   The lack of appropriate legislation  to regulate this issue;

2.   The lack of financial means necessary for the realization of the legislation;

3.   The lack of public awareness considering the needs of people with disabilities

4.   The lack of support and  facilities for people with disabilities to become self-sufficient 

 

 

 

На оваа конференција учествуваа лица од Хр­ватска, Словенија, Албанија и Маке­до­нија, како ЈФДП учесници, претставници на не­вла­дини организации, кои низ свои виду­вања ни претставија како е да се студира на уни­верзитет со и без пристап за лица со по­се­бни   потреби,   за   инклузивното   високо обра­зование, за соработката меѓу владата и  ли­цата со посебни потреби и др. Стана збор за „Пристапноста до универ­зитетите од ар­хи­тектонска точка за што зборуваше Бојан Кара­наков, доцент на Архи­тек­тонскиот фа­кул­тет од Скопје; Ака­де­мски библиотеки и ко­рисници со посебни потреби, ја пре­зен­ти­ра­ше Розита Петрин­ска; Пристап до ви­со­ко­то образованите за лицата со посебни по­тре­би во Хрватска ни прикажа асистент Ивана Билиќ.

Во својата тема: „Студенти со инвалидност во високото образование на македонските уни­верзитети, професорот В. Трајковски ја пре­тстави ситуацијата во нашата земја, каде се уште нема официјална бројка на лицата со по­себни потреби во високото образование. Про­фесорот вети дека во блиска иднина, ќе се обиде тоа да биде тема на дипломска ра­бо­та на некој студент, да се направи ис­тра­жу­ва­ње и на тој начин да се дознае точниот број на лицата со инвалидност кои се во ви­со­кообразовните институции.

Сите учесници на конференцијата заклучија дека бројот на лицата со посебни потреби на уни­верзитетите во Македонија е многу мал, и истите, доколку се запишат, доаѓаат до су­дир со голем број пречки, што значи дека тре­ба уште многу да се работи за да можат да се стекнат со посакуваното образование.

 

 

During this conference, participants from the United States, Croatia, Slovenia, Albania and Macedonia were active guests, including JFDP participants and representatives from non-governmental organizations. The participants presented their views  on the problems  for disabled   people    who  are   trying   to   study   at university and their level of physical accessibility. They also discussed the need  for inclusive higher education and cooperation between the government and people with disabilities.

Moreover, other issues such as “Access to Higher Education from an Architect’s Point of View,” were addressed by Borjan Karanakov, professor assistant at the Faculty of Architecture, Ss. Cyril and Methodious University; “Academic Libraries and Users with Special Needs,” presented by Rozeta Petrinska; and “Access to Higher Education for People with Disabilities in Croatia,”  by Ivana Bilikj, among others.

In his speech, “Disabled Students in Higher Education within Macedonian Universities,” Prof. Dr. Trajkovski presented the situation in our country in an excellent manner. He discussed the fact that our country  has no official statistical data  regarding the number of people with disabilities in the higher education system. The professor promised that this issue will become a subject for his students’ graduation exam, so certain research will be performed to reveal this number.

Conference participants agree that not many people with disabilities enter higher education in Macedonia and those who do encounter many obstacles, which means that further improvements must be done in order to provide better education for  all.

 

Адреса за кореспонденција:

Мануела КРЧАНОСКА

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје,

Р. Македонија

manu_krcanoska@hotmail.com

 

Corresponding Address:

Manuela KRCHANOSKA

“Ss Cyril and Methodius University“

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

“Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

manu_krcanoska@hotmail.com


Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in