3ТИ ДЕКЕМВРИ – МЕЃУНАРОДНИОТ ДЕН НА ЛИЦАТА СО ХЕНДИКЕП

 

Ангелка ВЕЛКОСКА

 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

 

Примено: 16.01.2011

Прифатено: 05.02.2011

UDK: 364.694-056.26(063)

 

3RD OF DECEMBER – INTERNATIONAL DAY OF PERSONS WITH DISABILITIES

 

Angelka VELKOSKA

 

“Ss Cyril and Methodius” University           

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Received: 16.01.2011

Accepted: 05.02.2011

 

 

 

Верни на традицијата и оваа година меѓу­на­род­ниот ден на лицата со инвалидност беше достојно одбележан на Филозофскиот факу­л­тет, во организација на Институтот за дефек­тологија. Манифестацијата започна со ликовна колонија во која учество зедоа децата од посебните основни училишта. Во неа децата преку цртање и изразување имаа можноста да се забавуваат, дружат и секако да го привлечат вниманието на присутните преку истакнување на своите можности и способности.

Во официјалниот дел од манифестацијата свое обраќање имаа деканот на Филоз­о­ф­скиот факултет, проф. д-р Горан Ајдински, рако­водителот на Институтот за дефек­то­ло­гија доц. д-р Зоран Киткањ и Министерот за труд и социјална политика Џељаљ Бајрами. Во рамките на своите обраќања, говор­ни­ците зборуваа за тоа што досега се реа­ли­зи­рало во рамките на воспитно-образовниот про­цес на лицата со инвалидност, за инсти­ту­цио­налната и вонинституционалната заш­тита која им се обезбедува на овие лица, за зако­нските регулативи кои ги штитат пра­ва­та на лицата со инвалидност, но и идните пла­нови и активности кои мора да се пре­зе­мат со цел да се унапреди целокупниот трет­ман кон овие лица.

Од страна на проф. д-р Љупчо Ајдински бе­ше доделена наградата за студент на гене­ра­ци­јата  на  Институтот  за  дефектологија  за 2005-2009 година, која оваа година и при­пад­на на Христина Митрева. Кул­турно забавниот дел беше успешно реализиран од страна на учениците од ПОУ „Св. Климент Охридски“ од Ново Село, Стру­­мичко.

До наредното одбележување на овој ден ни оста­нува обврската постојано да работиме кон подобрување на едукативниот, кли­ни­чкиот и социо-економскиот дел на реха­би­ли­тацијата и создавање на услови за што пого­лемо вклучување на лицата со инвалидност во сите сфери на општеството.

 

 

 

Faithful to the tradition, this year’s International Day of People with Disabilities was appropriately marked by the Faculty of Philosophy, organized by the Institute of Special Education and Rehabilitation. The event began with the art colony where children with disabilities participated by creating drawings and expressions. In this way, the children had the opportunity to have fun, make friends and most importantly to attract the attention of the audience by highlighting their abilities and skills.

In the official part of the event speeches were given by Prof Dr. Goran Ajdinski, the Dean of the Faculty of Philosophy, Doc. Dr. Zoran Kitkanj, the Head of the Institute of Special Education and Rehabilitation and Mr. Xhelal Bajrami, Minister of Labor and Social Politics. As part of their speeches, they highlighted what has been realized in the educational process of persons with disabilities, the institutional and non-institutional care provided to these individuals, the legal provisions that protect the rights of persons with disabilities, and the future plans and activities that must be taken in order to improve the overall treatment of them.

Ljupco Ajdinski, PhD, awarded the prize for Student  of  the  Generation  of  the  Institute  of Special Education and Rehabilitation for 2005-2009 to Hristina Miteva. The part for cultural entertainment has been successfully implemented by the students from SES “St. Kliment Ohridski” from Novo Selo, Strumica.

Until the next celebration, we remain committed to continuously working toward improving the educational, clinical and socio-economic areas for rehabilitation and creating conditions for higher inclusion of persons with disabilities in all spheres of the society.

Адреса за кореспонденција:

Ангелка ВЕЛКОСКА

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски факултет

Институт за дефектологија

Бул. „Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје,

Р. Македонија   

е-маил: angelka_v@yahoo.com

 

Corresponding Address:

Angelka VELKOSKA

“Ss Cyril and Methodius” University

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

Krste Misirkov bb, 1000 Skopje

Republic of Macedonia

e-mail: angelka_v@yahoo.com

     
     
     
     

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in