ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУТИЗМОТ

 

 

CELEBRATING THE WORLD

AUTISM DAY

Оливера РАШИЌ

 

 

Olivera RASHIKJ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски Факултет

Институт за дефектологија

 

Примено: 27.02.2011

Прифатено: 17.03.2011

UDK: 616.89(100)

 

University “St. Cyril and Methodius”

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Received: 27.02.2011

Accepted: 17.03.2011

 

Аутистичниот спектар е комплексен и се поја­вува со многу различни видови и мани­фе­стации, во зависност од тоа кои сензорни системи и области од мозокот се засегнати. Во склад со комплексноста на појавата, по­ма­гањето на децата, тинејџерите и возрас­ни­те со аутизам не е ни малку лесно, па за­тоа и симболот на аутизам е сложувалка сос­та­вена од многу различни бои, при што сло­жу­валката не ја посочува само индиви­ду­а­л­носта на аутизмот, туку и можноста за соз­да­вање на погрижлив свет преку заед­нич­ка­та ра­бота.

По промовирањето на 2 Април како меѓу­народен ден на аутизмот, од страна на Гене­рал­ното собрание на ОН, секоја година во светски рамки се одбележува овој ден како ден посветен на лицата со аутизам. Осно­в­ната цел на одбележувањето на светски ден на аутизам е да се придонесе кон подо­бру­вање на квалитетот на живеење, преку по­испо­лнет и продуктивен живот на децата, тинеј­џерите и возрасните со аутизам, охра­бру­вање и давање на надеж за родителите на лица со аутизам, овозможувајќи им повеќе сред­ства и можности за работа и третман, надми­нување на негативните ставови и пре­дра­суди на околината во однос на аутизмот, про­моција и почитување на човековите права за сите, поддршка и поттик на пона­тамошни истражувања со цел унапредување на сос­тојбата на аутизмот, создавање   на   по­инклу­зивно   општество, откривање на нови мож­ности за терапија, рана дијагноза и интер­венција и пред с¡ едуцирање на опш­тата популација вклучувајќи ги стручните про­фили кои секојдневно се во контакт со лицата со аутизам, медицински персонал, нас­тавници, воспитувачи и сл.

Македонското научно здружение за аутизам оваа година за прв пат ќе го одбележи Светскиот ден за аутизам и во Република Ма­кедонија и тоа на втори април, во цен­та­рот на град Скопје на подрачјето на улица Ма­кедонија, кај споменикот на Мајка Те­ре­за, во периодот од 11:00 до 15:00 часот, со тоа што ќе се одржи манифестација на која ќе бидат поделени над 300 балони и пам­фле­ти со основни информации за состојбата на аутизам и аутистичните спектрални на­ру­шу­вања. Истовремено минувачите и по­се­ти­те­лите ќе бидат пречекани со пријатна му­зи­ка од наши познати изведувачи. Се очекува нас­танот да биде добро медиумски покриен со што ќе се придонесе кон поголема јавна свес­ност во општеството за овој горлив про­блем, но и да прерасне во традиција која ќе се спроведува секоја година на различни на­чи­ни и локации, со основна цел да про­дол­жи со подобрување на квалитетот на живот на лицата со аутизам.

Целата манифестација ќе биде под гене­рал­но покровителство на првата дама на Р. Македонија, г-ѓа Маја Иванова и со под­дрш­ка на градоначалникот на општина Цен­тар – господин Владимир Тодоровиќ.

 

Autism spectrum is very complex disorder that appears in many different types and manifestations, depending on which sensory systems and areas of the brain are affected. According to the complexity of this phenomenon, helping autistic children, teenagers and adults is chalenging task. Therefore, the symbol of the autism is a puzzle that comes in many different colors. The puzzle not only represents the individuality of the autism, but also the possibility to create more careful world by working together. 

              After promoting 2nd of April as an international autism day by the General Assembly of the UN, every year worldwide this date is celebrated as a day dedicated to the persons with autism.  The main goal for having an world autism day is to help autistic children, teenagers and adults to improve their quality of living, trough better fulfilled and productive life. Also to encourage and give parents of autistic children hope; to enable them to use more autistic tools and methods of treatment; to overcome the negative attitudes and prejudices of the society regarding the autism; to promote and respect the human rights for all; to support and stimulate further researches   in   order  to  better  promote  the phenomenon of autism; to determine the new possibilities   for   therapy;   to   manage   early diagnosis, intervention and primarily education of the general population, including special profiles which daily contact the persons with autism, such as the medical staff, teachers, pedagogues and else.

This year, for the first time The Macedonian Scientific Society of Autism will denote the World autism day in the country. The event will take place on the second of April, at the Skopje's city center along the st. Macedonia, near the Mother Theresa's monument between 11:00 and 15:00 o’clock. The day will be celebrated by distributing to the visitors more than 300 balloons and pamphlets containing the basic information regarding autism and autism spectrum disorder. At the same time, the bystanders and the visitors will be welcomed with pleasent music by famous national artists. There are expectations for good medium coverage of the manifestation, which will contribute to greater public awareness in the society regarding this delicate issue. The event is expected to become a tradition which will be organized every year in different manner and at different locations. The main goal of the event is to continue with improving the living quality of the persons with autism.

The entire event will be sponsred and supported by the first lady of the Republic of Macedonia, Mrs Maja Ivanova and with support from the mayor of the municipality Center – Mr. Vladimir Todorovikj.

 

 

Адреса за кореспонденција:

Оливера РАШИЌ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Филозофски Факултет

Институт за дефектологија

„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје, Р. Македонија   

oliverarasic@yahoo.com

 

Corresponding Address:

Olivera Rashikj

University “St. Cyril and Methodius”

Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation

“Krste Misirkov” bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia

oliverarasic@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in