ВЛИЈАНИЕТО НА МЕНТАЛНАТА РЕТАРДАЦИЈА ВРЗ МЕНТАЛНАТА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА И МОТОРНАТА ИЗВЕДБА
                                                                      
Горан НЕДОВИЌ
Драган РАПАИЌ

 

Факултет за специјална едукација и
рехабилитација во Белград, Србија

 

THE INFLUENCE OF MENTAL RETARDATION ON MENTAL REPRESENTATION AND MOTOR EXECUTION

 

 

Goran NEDOVIKJ
Dragan RAPAIKJ

 

Faculty for Special Education and
Rehabilitation in Belgrade, Serbia

 

Примено: 27.01.2010
Прифатено: 28.04.2010
UDK: 159.954.4-056.34

 

 

Recived: 27.01.2010
Accepted: 28.04.2010
Original Article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Изучувањето на феноменот на менталната репрезентација е од релативно понов датум и главно се врзува за когнитивно-психолошката рамка, но и за оние истражувачки правци кои можат да се категоризираат под „мозок и однесување“. Досегашните истражувања беа ориентирани кон здрави или анимални модели и беа насочени кон испитувањето на значењето на когнитивните функции и влијанија на околината врз менталната репрезентација. Нашиот обид беше на иста линија, во слична но понова насока. Ние го тестиравме придонесот на когнитивните функции врз модел на ментално ретардирани испитаници. За таа прилика употребивме две групи движења (нетранзитивни и транзитивни – од и кон телото). Со цел да го испитаме влијанието на созревањето и образованието, како примерок земавме испитаници на возраст од 16–19 години. Резултатите од истражувањето ни покажаа дека сите испитаници имаат пад на вредноста на постигнувањата во однос на максималниот можни правилни движења; како и  дека имаат повеќе проблеми кога беа во прашање задачи со замислени објекти (транзитивни движења) и дека постарите испитаници имаат подобри резултати од помладите.

 

The study of the cognitive phenomena “mental representation” is a relatively new field, though it is connected to past framework of cognitive psychology and can be attributed to previous research targeted at “brain and behavior.” All researches leading up to this point has been oriented toward healthy or animalistic models, directed toward examining the significance of cognitive functions and its influence on the subject of mental representation. Along these same lines, this research was geared in a similar but newer direction. We tested the contribution of cognitive functions over a group of examinees who are mentally retarded. Toward that end, we used two groups of movements (non-transitive and transitive, from and toward the body). With the purpose of examining the influence of maturation and education, examinees were sampled to be diagnosed with mental retardation between the ages of 16 to 19. The results from the research showed that all the examinees had a significant fall of accomplishments in relation to  the  maximum  possible  correct movements. Also, examinees encountered more problems when given assignments with imaginary objects (transitive movements). Finally, we found that older examinees had better test results than the younger ones.

 

 

 

Citation:Nedovikj G, Rapaikj. The Influence of Mental Retardation over Mental Representation and Motor Execution. J Spec Educ Rehab 2010; 11(3-4):31-42.

   

 

   

Клучни зборови: ментална репрезентација,
ментална ретардација, движење.

 

Key words: mental representation,
mental retardation, movement.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:
Горан НЕДОВИЌ
Факултет за специјална едукација
и рехабилитација во Белград
Белград, Р. Србија
E-mail: goran.ned@sbb.co.rs

 

Address for correspondence:
Goran NEDOVIKJ
Faculty for Special Education
and Rehabilitation in Belgrade
Belgrade, Republic of Serbia
E-mail: goran.ned@sbb.co.rs

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in