ЕФЕКТИТЕ ОД ТЕРАПИЈАТА СО ПОМОШ НА КОЊИ ВО ПОДОБРУВАЊЕТО НА ПСИХО-СОЦИЈАЛНАТА СПОСОБНОСТ КАЈ ДЕЦАТА СО АУТИЗАМ

Харис МЕМИШЕВИЌ
Саудин ХОЏИЌ

 

Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“

 

THE EFFECTS OF EQUINE-ASSISTED THERAPY IN IMPROVING THE PSYCHO-SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH AUTISM

 

Haris MEMISHEVIKJ
Saudin HODZHIKJ

 

Center for education and rehabilitation “Mjedenica”

 

Примено: 18.06.2010
Прифатено: 30.06.2010
UDK: 616.89-085.851-053.2

 

 

Recived: 18.06.2010
Accepted: 30.06.2010
Original Article

 
Резиме

 

 
Abstract

 

 

 

Целта не ова истражување беше да ги испита ефектите од краткотрајната терапија со по­мош на коњи, како додатен дел на мо­де­ли­ра­на­та терапија за децата заболени од ау­тис­ти­чен спектар. Во испитувањето беа вклучени че­тири деца co аутистичен спектар, две мом­чи­ња и две девојчиња помеѓу 8 и 10 годишна воз­раст. Сите деца посетуваа посебно обра­зо­ва­ние во Сараево, Босна и Херцеговина.  Те­­р­апија со помош на коњи беше спро­ве­ду­ва­на еднаш во неделата, во должина од десет не­дели. Резултатите ги покажаа позитивните ефек­ти на терапијата кои се појавија кај две од вкупно четирите испитувани деца, мерена со помош на листа за проверка за мерење на трет­ма­нот на аутизам. Беа забележани по­до­бру­ва­ња во доменот на говорот, со­ци­ја­ли­за­ци­јата, чув­ствително-когнитивната свест и зд­рав­­стве­но­то однесување. Авторите пре­по­ра­чуваат по­­ши­рока употреба на овој те­рапевт­ски мо­да­литет во психолошко-еду­ка­тив­ниот трет­ман на децата со аутистичен спек­тар.

 

The goal of the present study was to examine the effects of short-term equine-assisted therapy as a complementary therapy modality for children with autism spectrum disorders (ASD). There were four children in the study, two boys and two girls from ages 8 to 10 years, with ASD included in this study. All of the children were attending a special education school in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. The equine-assisted therapy sessions took place once a week for a period of 10 weeks. The results of the study revealed positive effects the therapy had in two of the four children as measured by the Autism Treatment Evaluation Checklists (ATEC). The improvement was reported in the domains of speech, socialization, sensory/ cognitive awareness and health/behavior. The authors propose a more widely use of this therapeutic modality in the psychoeducational treatment of children with ASD. 

 

 

 

Citation:Memisevic H, Hodzic S. The Effects of Equine-Assisted Therapy in Improving the Psycho-Social Functioning of Children with Autism. J Spec Educ Rehab 2010; 11(3-4):57-67.

   

 

   

Клучни зборови: аутистичен спектар, те­ра­пија со помош на коњи,листаза ме­ре­ње на третманот на аутизам.

 

Key words: autism spectrum disorders, equine-assisted therapy, Autism Treatment Evaluation Checklists

 

 

 

Автор за кореспондирање:

Харис МЕМИШЕВИЌ

Центар за образование и рехабилитација „Mједеница“
Мједеница 34, 71 000 Сараево
Босна и Херцеговина
hmemisevic@gmail.com

 

Corresponding author:

Haris MEMISEVIKJ

Center for education and rehabilitation ‘Mjedenica’
Mjedenica 34, 71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
hmemisevic@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in