СТРУКТУРАТА НА МОБИЛНОСТА И ВЕШТИНИТЕ КАЈ ГЛУВИТЕ ДЕЦА

 

Хуснија ХАСАНБЕГОВИЌ¹
Сенад МЕХМЕДОВИЌ²
Есад Х. МАХМУТОВИЌ³
 

Факултет за образование и рехабилитација, Универзитет во Тузла1,
Институт за човечка рехабилитација2, Центар за образование и рехабилитација за слух и говор, Тузла

 

THE STRUCTURE OF MOBILITY AND SKILLS AMONG DEAF CHILDREN

 

Husnija HASANBEGOVIĆ¹
Senad MEHMEDINOVIĆ²
Esad H. MAHMUTOVIĆ³

 

Faculty of  Education and Rehabilitation, University  of  Tuzla¹,
Institute for Human Rehabilitation², Center for Education and  Rehabilitation of hearing and speech, Tuzla³

 

Примено: 15.07.2010
Прифатено: 12.08.2010
UDK: 376-056.263

 

 

Recived: 15.07.2010
Accepted: 12.08.2010
Original Article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Во овој труд е претставено истражувањето за мобилноста и вештините помеѓу глуви деца (од 7 до 17 годишна возраст). Примерокот на испитаници (N=98) е составен од два потпримероци. Првиот потпримерок е составен од глуви деца (основно образование и средно образование), кои беа вклучени во едукативниот и рехабилитациониот третман во посебно училиште (N=29), и вториот потпримерок е составен од деца кои слушаат (основно и средно образование), што беа избрани по случаен избор (N=69). За истражувањето беше конструиран мерен инструмент, наречен „Тест за проценка на антрополошките карактеристики (нагли движења) на мобилност и вештини“ (ТАМВ). Целта на ова истражување е да ја открие мобилноста и вештините на глувите деца. Со цел да се испита  хипотезата   дека   постојат  значајни вештини, беше извршена дискриминативна анализа. Резултатите покажаа дека глувите испитаници   се   послаби   во   споредба    со испитаниците кои слушаат во нивната мобилност и вештини и разликите поставени на систем од варијабли се статистички значајни. Резултатите го збогатија знаењето за мобилноста и вештините на глувите деца, што може да поттикне создавање на повеќе програми поврзани со моторна мобилност и вештини.

 

A research of mobility and skills among deaf children (from 7 to 17 years old) is presented in this work. The sample of examinees (N=98) is consisted of two subsamples. The first subsample is consisted of deaf children (primary-school and secondary-school level), who have been included in the educative and rehabilitative treatment in the special school (N=29) and the second subsample is consisted of hearing children (primary-school and secondary-school level), who have been chosen by random choice (N=69). For the purpose of the research, a measure instrument named “Test for evaluation of the anthropologic features (extremity movement) of mobility and skills“, (TAMV), has been constructed. The aim of the research is to establish mobility and skills of deaf children. In order to test the hypothesis that there are statistically significant differences
among deaf and hearing children (primary-school and secondary-school level) in mobility and   skills,   discriminative   analysis  has  been applied. The results showed that deaf examinees have been much weaker compared to hearing examinees in mobility and skills and that these differences were statistically significant when applied on the system of variables. The results enriched the knowledge about mobility and skills of deaf children, which can encourage more programs of motor mobility and skills improvement to be constructed.

 

 

 

 

 

Citation:Hasanbegović H, Mehmedinović S, Mahmutović HE.The Structure of Mobility and Skills Among Deaf Children. J Spec Educ Rehab 2010; 11(3-4):7-15.

   

 

   

Клучни зборови: глуви деца, вештини, мобилност.

 

Key words: deaf children, skills, mobility.

     

Адреса за кореспонденција:

Хуснија ХАСАНБЕГОВИЌ

Универзитет во Тузла
Факултет за образование и рехабилитација
Оддел за аудиологија
Доц. д-р. Хуснија Хасанбеговиќ
Е-пошта: husnija.hasanbegovic@untz.ba
 

 

Corresponding Address:

Husnija HASANBEGOVIC

University of Tuzla
Faculty of education and rehabilitation
Audiology  department
Doc.dr. Husnija Hasanbegovic
E-mail: husnija.hasanbegovic@untz.ba
 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in