МАТЕМАТИЧКИ ЈАЗИК ВО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

 

Јасмина КАРИЌ
Весна С. РАДОВАНОВИЌ

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Република Србија

 

MATHEMATICS LANGUAGE IN-CLASS INSTRUCTION

 

Jasmina KARIKJ
Vesna S. RADOVANOVIKJ

 

Faculty of Special Education and
Rehabilitation Belgrade, Republic of Serbia

 

Примено: 03.01.2010
Прифатено: 28.04.2010
UDK: 376.091:51-056.263

 

 

Recived: 03.01.2010
Accepted: 28.04.2010
Best Practice Article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

 

Целта на истражувањето беше да се спореди усвојувањето на математичкиот јазик кај учениците од пониските одделенија на специјалните основни училишта за децата со оштетен слух и учениците од редовните основни училишта. Испитани беа вкупно 239 ученици од редовните и специјалните училишта на територијата на Република Србија. Наставата по математика во училиштата за глуви и наглуви ученици има поинаков карактер, и содржи елементи од наставата по мајчин јазик. Добиените резултати покажуваат дека постои значајно отстапување во некои области. Се наметнува заклучокот дека нивото на усвојување на говорниот јазик е во корелација со усвојувањето на математичкиот јазик што значи дека децата со оштетен слух, не само што мораат да ги разберат математичките односи и релации, туку мора и да ги научат математичките термини на еден потполно поинаков начин во однос на децата кои слушаат.

 

The goal of the research was to compare the level of mathematic language acquisition between students of lower grades in special elementary schools for children who are hearing impaired and students of a mainstream elementary school. A total of 239 children attending mainstream and special schools in the territory of Serbia were included in the research. Instruction of mathematics in schools for students who are hearing impaired has a different character as it contains elements of native language instruction. Obtained results show a significant difference in some fields. A conclusion stating that the level of language acquisition is in direct correlation with the level of acquisition of mathematics language imposes itself. What that means is that hearing impaired children have not only to comprehend mathematics relations, but also to learn mathematic terms in a completely different way as compared to children who are hearing.

 

 

 

Citation:Karikj J, Radovanovikj SV. Mathematics Language in-Class Instruction. J Spec Educ Rehab 2010; 11(3-4):43-56.

   

 

   

Клучни зборови:математика, усвојување, дете со оштетен слух

 

Key words: mathematics, acquisition, hearing impaired child

 

 

 

Адреса за коресподенција:

Јасмина КАРИЌ

Vojvode Baćevića 1, 11 000 Белград,
Република Србија
Тел: +381 64 128 19 31; +381 11 347 0 922
e-mail: jkaric@eunet.yu

 

Corresponding address:

Jasmina KARIKJ

Faculty of Special Education and Rehabilitation
Vojvode Baćevića 1, 11 000 Beograd, Serbia
Tel: +381 64 128 19 31; +381 11 347 0 922
e-mail: jkaric@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in