СТЕПЕНОТ НА СУБЈЕКТИВНОТО ТРПЕНИЕ НА РЕАКЦИЈАТА ОД СОГОВОРНИКОТ – РЕДУКЦИЈА НА ГРУПНИОТ СТАЦИОНАРЕН ТРЕТМАН 

 

Јелена ТАДИЌ 1,
Даринка ШОСТЕР2,1,
Нада ДОБРОТА ДАВИДОВИЌ2,1,
Надица ЈОВАНОВИЌ СИМИЌ2

Институт за психофизиолошки нарушувања и говорна патологија „Проф. д-р Цветко Брајовиќ“, Белград, Србија1
Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија 2

 

SUBJECTIVE DISTRESS CAUSED BY CO-SPEAKERS’ REACTIONS – REDUCTION DURING STATIONARY GROUP TREATMENT

 

Jelena TADIC1,
Darinka SHOSTER2,1,
Nada DOBROTA DAVIDOVIC2,1,
Nadica JOVANOVIKJ SIMIC2

 

Institute for Psychophysiological Disorders and Speech Pathology ’Prof. Dr Cvetko Brajovic’, Belgrade, Serbia1
Faculty for Special Education and Rehabilitation,
Belgrade, Serbia 2

 

Примено: 23. 09. 2009
Прифатено: 01. 11. 2009
UDK: 616.89-008.434.3

 

 

Received: 23. 09. 2009
Accepted: 01. 11. 2009
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Пелтечењето е нарушување што претставува мултидимензионален проблем и веројатно постои од постанакот на човечкиот род. Врз зачестеноста и тежината на пелтечењето имаат влијание различни фактори. Меѓу нив значајна улога имаат сложеноста на говорниот исказ, брзината на зборувањето и емоционалната реакција на говорникот врз комплетната говорна ситуација и на другите соговорници. Цел: прикажување на резултатите на двонеделниот интензивен групен стационарен третман на возрасно лице што пелтечи, тежината на пелтечењето и степенот на субјективното трпение на реакцијата од соговорникот на почетокот и крајот на третманот. Субјекти: група од 25 возрасни лица што пелтечат. Методологија: на почетокот и на крајот на стационарниот третман испитувана е говорната состојба што содржи: броење, набројување, повторување на реченицата, читање на басни од 100 збора, прераскажување на прочитан текст и говорење на слободна тема. Во исто време е испитуван степенот на субјективниот стрес од реакцијата на соговорникот. Резултат: Постигнат е позитивен резултат во редукцијата на дисфлуентноста во говорот, како и позитивен резултат во редукцијата на стресот од реакцијата на соговорникот. Во трудот се прикажани во детали резултатите и импликациите врз натамошното истражување и третман.

 

Stuttering is a disorder that represents multifunctional problem. It probably exists since the beginning of mankind. Its’ frequency and severity are influenced by different factors. Among the most significant ones are the complexity of statement, speaking speed, and speakers’ emotional reaction to the whole speech situation and other co-speakers. Goal: To present the results of two-weeks intensive group stationary treatment of adults who stutter, especially stuttering severity and level of subjective distress caused by co-speakers’ reactions in the beginning and at the end of the treatment. Subjects: A group of 25 adults who stutter. Methodology: At the beginning and at the end of the group stationary treatment speech status was taken, consisting of counting, enumerating, repeating the sentences, reading a 100-word tale, retelling the read text, and conversation on a free subject. In the same time, subjective distress caused by 13 different co-speakers reactions was estimated. Results show that very positive results are achieved in the reduction of speech disfluences, as well as moderate reduction of subjective distress caused by co-speakers’ reactions. In the paper the results are shown in more details, and, subsequently, implications for further research and treatment.

 

 

 

 

Citation:Tadikj J, Shoster D, Dobrota Davidovikj N, Jovanovikj Simikj N. Subjective Distress Caused by Co-Speakers’ Reactions – Reduction During Stationary Group Treatment. J Spec Educ Rehab 2010; 11(1-2):39-52.

   

 

   

Клучни зборови: пелтечење, групен стационарен третман, субјективен стрес, реакции на соговорници

 

Key words: stuttering, group stationery treatment, subjective stress, co-speakers’ reactions

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Corresponding Address:

Јелена ТАДИЌ

 

Jelena TADIC

Захумска 40/11
11000 Белград, Р. Србија
email: logotif@gmail.com

 

Zahumska 40/11
11000 Belgrade, Serbia
email: logotif@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in