КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ФОНОЛОШКО – АРТИКУЛАТИВНИТЕ РАСТРОЈСТВА ВО ФУНКЦИЈА НА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА

 

Ана ПОПОСКА,
Силвана ФИЛИПОВА

Завод за рехабилитација на слух, говор и глас – Скопје

 

COMPARATIVE ANALISYS OF ARTICULATION AND PHONOLOGY DISORDERS IN FUNCTION OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

 

Ana POPOSKA,
Silvana FILIPOVA

 

Institution for Rehabilitation of Hearing, Speech and Voice - Skopje

 

Примено: 14. 01. 2010
Прифатено: 09. 02. 2010
UDK: 159.946.3-056.264-053.2

 

 

Received: 14. 01. 2010
Accepted: 09. 02. 2010
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Гласовната експресија е првиот впечаток за говорот и јазикот. Независно од етиологијата на говорно-јазичниот проблем, прв знак е патолошкиот изговор. Во периодот на раната училишна возраст еден патолошки развоен говорно-јазичен ентитет е често проследен и со оштетување на фонолошко – артикулативниот сегмент.
Истражувањето има за цел да ја утврди и спореди фреквенцијата, видот и секоја артикулативно-акустичка особеност на оштетениот глас кај децата со дислалија, како и кај оние со развојна дисфазија.
Ова микроистражување опфаќа 71 испитаник, на возраст помеѓу 6 и 8 години, 35 испитаници со развојна дисфазија и 36 испитаници со дислалија. Нивните постигнувања се подложени на компаративна анализа преку тестирање со два релевантни теста.
Врз основа на добиените резултати се заклучува дека:
Кај децата со дислалија најчесто се присутни оштетувања на гласовите од типот на дисторзија, додека кај децата со развојна дисфазија најчесто е присутна супституцијата. Кај децата со дислалија најчесто се оштетени гласовите од групата на фрикативи, додека кај децата со развојна дисфазија постојат гласовни отстапувања во скоро сите гласовни групи. Кај двете групи на испитаници најчесто е присутно отстапување  во артикулацијата на гласовите заради погрешното место на формирање на гласот.

 

Sound expression is the first impression of speech and language. Whatever its origin, false pronunciation is the first sign. In the early school years of developmental speech – if a language disorder appears, it is often followed by the disruption of the phonological – articulation segment.
This research aims to establish and compare frequency, type, and every articulate and acoustic characteristics of the disordered sound in both children with Dyslalia, as well as those with SLI.
This micro investigation was done using 71 examinees ages 6 to 8. Thirty-five examinees  were with Dyslalia and 36 had SLI. Their achievements are underlined using comparative analysis, tested with two relevant tests.
Some of the more important conclusions are:
Children with Dyslalia mostly showed distorted sounds, while those with SLI mostly substituted the disordered sound. In Dyslalia, fricatives were most affected, but in the case of SLI, all sound groups were disordered usually. In both tested groups, the type of disorder was due to the misplacement of sound formation. All children having articulation disorders while also having  sound  discrimination  have  not  only phonetic contrasts, but were also being influenced by the rest of the linguistic aspects.

 

 

 

 

Citation:Poposka A, Filipova S. Comparative Analisys of Articulation and Phonology Disorders in Function of Differential Diagnosis. J Spec Educ Rehab 2010; 11(1-2):53-65.

   

 

   

Клучни зборови: дислалија, развојна дисфазија, фонолошко-артикулативно отстапување

 

Key words: Dyslalia,  Specificlanguage impairment, phonology – articulation  disorder

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Ана Попоска

 

Ana POPOSKA

бул. Видое Смилевски Бато бр.23-7,
Скопје, Р. Македонија
e-mail: ana.popovska@yahoo.com

 

Boulevard Vidoe Smilevski Bato 23-7,
Skopje, R.Macedonia
e-mail: ana.popovska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in