ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЦАТА ЗАБОЛЕНИ ОД МАЛИГНИ БОЛЕСТИ ВО СОЦИЈАЛНАТА СРЕДИНА

 

Горан НЕДОВИЌ1
Зора ЈАЧОВА2
Драган РАПАИЌ1

 

Факултет за специјална едукација
и рехабилитација во Белград1
Филозофски факултет
Институт за дефектологија2

 

SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN WITH MALIGNANT DISEASES

 

Goran NEDOVIKJ1
Zora JACHOVA2
Dragan RAPAIKJ1

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation in Belgrade1
Faculty of Philosophy - Institute of Special Education and Rehabilitation2

 

Примено: 26. 09. 2009
Прифатено: 20. 10. 2009
UDK: 376.2-053.2

 

 

Received: 26. 09. 2009
Accepted: 20. 10. 2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

Целта на истражувањето е процена на функционирањето на децата заболени од малигни болести во социјалната средина.
Основната парадигма е базирана на истражувањето кое ја испитува релацијата малигна болест - социјална компетенција. Примерокот се состои од 120 испитаници (60 испитаници од Е-групата и 60 испитаници од К-групата). Критериумите за формирање на Е-групата беа: возраст 8-18 години; дијагноза на малигни болести утврдена со хистопатолошка верификација (цврсти тумори и малигна хемопатија); третман на детското одделение за ОР (хемиотерапија, радиотерапија, комбинирана хемопатија); уреден преморбиден статус. Контролната група ја сочинуваат здрави испитаници кои според бројот, возраста, полот и нивото на образование одговараат на испитаниците на Е-групата.
Со компарацијата на просечните постигнувања на испитаниците од Е и К-групата во доменот на социјалната компетенција е добиена статистички значајна разлика меѓу испитуваните групи во корист на испитаниците од К-групата. Социјалната инкомпетенција и социјалната исклученост која ја пратат малигната болест претставуваат основни индикации за специјална едукација и рехабилитација на децата и младинците заболени од малигни болести.

 

The purpose of the research was the assessment of the functioning of children with malignant diseases in the social surroundings.
The basic paradigm was based on the research that explores the relation of malignant disease and social competence. The sample consisted of 120 examinees (60 examinees from the E group and 60 examinees from the K group). The criteria for the formation of the E group were: age 8-18 years old; diagnosis of the malignant diseases confirmed with a histopathological verification (consistent tumors and malignant hemopathy); treatment on the children department for OR (hemiotherapy, radiotherapy, combined hemopathy); fine pre morbid status. The control group consisted of healthy examinees that according to the number, age, sex and the level of education were adequate to the examinees from the E group.
With comparison of the average accomplishments of the examinees from groups E and K in the field of social competence we obtained a statistically significant difference between the examined groups in benefit to the examinees from group K. The social incompetence and social exclusion that follow the malignant disease represented a basic indication for special education and rehabilitation of children and young people that suffer from malignant diseases.

 

 

 

 

Citation:Nedovikj G, Jachova Z, Rapaikj D. Social Functioning of Children with Malignant Diseases. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):7-27.

   

 

   

Клучни зборови: малигна болест, социјална компетенција, специјална едукација и рехабилитација

 

Key words: malignant disease, social competence, special education and rehabilitation

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Corresponding Address:

Горан НЕДОВИЌ

 

Goran NEDOVIKJ

Факултет за специјална едукација
и рехабилитација во Белград
Белград, Р. Србија
e-mail: goran.ned@sbb.co.rs

 

Faculty for Special Education
and Rehabilitation in Belgrade
Belgrade, Republic of Serbia
e-mail: goran.ned@sbb.co.rs

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in