ПРИДОБИВКИТЕ ОД РАНО ИЗЛОЖУВАЊЕ НА ЗНАКОВНИОТ ЈАЗИК

 

Љубица ПРИБАНИЌ
Марина МИЛКОВИЌ

 

Универзитет во Загреб, Хрватска
Едукациско рехабилитациски факултет
Оддел за слушни оштетувања

 

THE BENEFIT OF EARLY EXPOSURE TO SIGN LANGUAGE

 

 

Ljubica PRIBANIKJ
Marina MILKOVIKJ

 

University of Zagreb, Croatia
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Department of Hearing Impairments

 

Примено: 02. 07. 2009
Прифатено: 07. 09. 2009
UDK: 376.33:159.925.8-053.2

 

 

Received: 02. 07. 2009
Accepted: 07. 09. 2009
Rewiew article

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Раното дијагностицирање и интервенција денес се признаени како неоспорни права на глувите и наглувите деца и нивните семејства. Семејството на глувото дете мора исто така да има пристап до сите информации за општиот развој на нивното дете и до посебни информации за оштетувањето на слухот,  можностите за комуникација и лингвистичкиот развој на глувото дете.
Хипотезата за критичниот период за учење на јазикот предлага дека резултатот од учењето на јазикот не е постојан во текот на животот, туку е најдобрo во раното детство. Личностите кои го научиле знаковниот јазик од раѓање имале подобри резултати на лингвистичките задачи и задачите за меморија, отколку личностите кои почнале да го учат знаковниот јазик по пубертет. Старата предрасуда дека глувото дете мора да го научи зборовниот јазик во многу рана возраст и дека знаковниот јазик може да чека затоа што може лесно да се научи од кого било и на која било возраст, повеќе не може да се задржи.

 

Early diagnosis and intervention are now recognized as undeniable rights of deaf and hard-of-hearing children and their families. The deaf child’s family must have the opportunity to socialize with deaf children and deaf adults. The deaf child’s family must also have access to all the information on the general development of their child, and to special information on hearing impairment, communication options and linguistic development of the deaf child.
The critical period hypothesis for language acquisition proposes that the outcome of language acquisition is not uniform over the lifespan but rather is best during early childhood. Individuals who learned sign language from birth performed better on linguistic and memory tasks than individuals who did not start learning sign language until after puberty. The old prejudice that the deaf child must learn the spoken language at a very young age, and that sign language can wait because it can be easily learned by any person at any age, cannot be maintained anymore.

Културолошкиот пристап кон глувоста ги нагласува трите неопходни компоненти во развојот на глувото дете: 1. стимулирање на рана комуникација користејќи природен знаковен јазик во семејството и интеракција со глувата заедница; 2. двојазично/бикултурно образование и 3. обезбедување права на глувото дете за користење на услуги на висококвалитетни преведувачи во текот на нивното образование од градинка до универзитет. Овој нов поглед на феноменологијата на глувоста значи дека средината треба да се промени за да се задоволат потребите на глувото лице, а не спротивно.

 

The cultural approach to deafness emphasizes three necessary components in the development of a deaf child: 1. stimulating early communication using natural sign language within the family and interacting with the Deaf community; 2. bilingual / bicultural education and 3. ensuring deaf persons’ rights to enjoy the services of high quality interpreters throughout their education from kindergarten to university. This new view of the phenomenology of deafness means that the environment needs to be changed in order to meet the deaf person’s needs, not the contrary.

 

 

 

Citation:Pribanikj Lj, Milkovikj M. The Benefit of Early Exposure to Sign Language. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):28-39.

   

 

   

Клучни зборови: знаковен јазик, културолошки пристап, комуникација помеѓу  глуво/со здрав слух дете и мајка

 

Key words: sign language, cultural approach, deaf/hearing mother - infant communication

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

 

Corresponding Address:

Љубица ПРИБАНИЌ

 

Ljubica PRIBANIKJ

Универзитет во Загреб
Едукациско рехабилитациски факултет
Оддел за слушни оштетувања
Боронгајска 83ф, Загреб, Хрватска
e-mail: ljubica.pribanic@erf.hr

 

University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Department of Hearing Impairments
Borongajska St. 83f, Zagreb, Croatia
e-mail: ljubica.pribanic@erf.hr

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in