ТРЕТМАН НА ПЕЛТЕЧЕЊЕТО КАЈ ДЕТЕ НА СРЕДНО НИВО НА ПЕЛТЕЧЕЊЕ

 

Невзета САЛИХОВИЌ,
Лејла ЈУНУЗОВИЌ-ЗУНИЌ,
Мирела ДУРАНОВИЌ,
Амела ИБРАХИМАГИЌ,
Леила БЕГАНОВИЌ

Дефектолошки факултет
Универзитет во Тузла, БиХ

 

STUTTERING THERAPY FOR  A CHILD AT INTERMEDIATE STUTTERING LEVEL

 

Nevzeta SALIHOVIKJ,
Lejla JUNUZOVIKJ-ZUNIKJ,
Mirela DURANOVIKJ,
Amela IBRAHIMAGIKJ,
Leila BEGANOVIKJ

 

Faculty of Special Education and Rehabilitation
University in Tuzla, Bosnia and Herzegovina

 

Примено: 15. 09. 2009
Прифатено: 09. 10. 2009
UDK: 376.36-053.2

 

 

Received: 15. 09. 2009
Accepted: 09. 10. 2009
Original article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Третманот на пелтечењето многу често бара комбинација на различни пристапи или модификација на истите. Главната цел на оваа студија беше да се претстави интегрираниот пристап на модифицираниот третман на пелтечењето и третманот за обликување на флуентноста за дете кое пелтечи, од машки пол, на средна училишна возраст (11 години).
Третманот на детето беше во траeње од 12 месеци, сесиите се спроведуваа двапати во текот на неделата, а секоја сесија траеше 45 минути. Детето сè уште е подложено на третманот. Третманот вклучува интеграција на модифициран третман на пелтечењето и третманот за обликување на флуентноста. Во насока на третманот за обликување на флуентноста, се аплицираше одложена програма за аудитивен фидбек. Во текот на модифицираниот третман на пелтечењето, детето е подучувано да пелтечи полесно што имплицира пролонгирање на сите гласови во зборовите на кои детето пелтечи, со лесна и мека транзиција од еден глас на друг. Со детето е континуирано работено на редуцирање на негативните чувства и ставови како и елиминација на избегнувањето на зборовите и говорните ситуации. На родителите им беше објаснета програмата за третманот и нивната улога во реализацијата на програмата. Исто така им ги објаснивме можните причини за пелтечењето, се обидовме да ги идентификуваме и да ги редуцираме дистракторите на флуентноста и да го вклучиме детето во колку што е можно повеќе ситуации кои ја подобруваат флуентноста на говорот.
По примената на оваа програма детето има подобрена флуентност во текот на конверзацијата во клинички и неклинички услови (средина). Оваа флуентност се состои од спонтана и контролирана флуентност. Понатаму, стравот од говорење и избегнување на говорните ситуации се значително намалени. Врз основа на аплицираниот третман на дете кое се наоѓа на средно ниво на пелтечење, може да се заклучи дека е возможно успешно да се интегрираат двата пристапа: модифициран третман на пелтечењето и третман за обликување на флуентноста.

 

Stuttering therapy very often demands combination of various approaches or its modification. The main purpose of this study was to present an integrated approach to stuttering modification therapy and fluency shaping therapy for an intermediate school-age male stutterer (11 years old).
The therapy for the child lasted for 12 months, sessions have been carried out twice a week, each session lasted for 45 minutes. The child still attends the therapy. The therapy uses integration of stuttering modification therapy and fluency shaping therapy. For the purpose of the fluency shaping therapy, delayed auditory feedback program is applied. During the stuttering modification therapy the child has been taught how to stutter more easily which implies prolongation of all sounds in words on which child stutters, with easy and soft transition from one sound to another. It is continuously being worked with the child on reducing negative feelings and attitudes as well as elimination of avoidance of words and speaking situations. We explained to the parents the treatment program and their role in the program realization. We also explained the possible causes of stuttering, and tried to identify and reduce fluency distractors, and engage the child in as many situations as possible which improved speech fluency.
After the application of this program the child has improved fluency during the conversation in clinical and nonclinical conditions (environment). This fluency consists of spontaneous and controlled fluency. Furthermore, fear of speaking and avoidance of speech situations are significantly reduced.  On the basis of the applied therapy on the child at intermediate stuttering level it can be concluded that it is possible to integrate successfully both approaches: stuttering modification therapy and fluency shaping therapy.

 

 

 

 

Citation:Salihovikj N, Junozovikj-Zunikj L, Duranovikj M, Ibrahimagikj A, Beganovikj L. Stuttering Therapy for a Child at Intermediate Stuttering Level. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):41-51.

   

 

   

Клучни зборови: пелтечење, третман на пелтечењето, модификација на пелтечењето, обликување на флуентноста.

 

 

Key words: stuttering, stuttering therapy, stuttering modification, fluency shaping.

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Невзета САЛИХОВИЌ

 

Nevzeta SALIHOVIKJ

Univerzitet во Тузла
Дефектолошки fakultet
Универзитетска 1 75 000 Тузла, БиХ
email: nevzeta_sa@yahoo.com

 

University in Tuzla
Faculty of Education and Rehabilitation
Univerzitetska 1,75 000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
email: nevzeta_sa@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in