АФАЗИЈА И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИС – СТУДИЈА НА СЛУЧАЈ

 

Ана ЛЕКО,
Татјана ПРИЗЛ ЈАКОВАЦ

 

Универзитет во Загреб
Факултет за Дефектолошки науки
Катедра за говор и јазична патологија

 

APHASIA AND MENINGOENCEPHALITIS – A CASE STUDY

 

 

Ana LEKO,
Tatjana PRIZL JAKOVAC

 

University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Department of Speech and Language Patholog

 

Примено: 15. 09. 2009
Прифатено: 19. 10. 2009
UDK: 159.946.4

 

 

Received: 15. 09. 2009
Accepted: 19. 10. 2009
Best practice article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

ЦЕЛ: оваа студија ја испитува афазијата предизвикана од менингоенцефалитис, со акцент на читање и пишување.
МЕТОДИ: некои задачи од поттестовите за читање и пишување на Бостон афазија дијагностички прегледи BDAE (Boston Diagnostic Aphasia Examination), беа употребени за целта на ова истражување. Џ.К., 26 годишно деснорако момче со медицинска историја на менингоенцефалитис беше предмет на ова истражување.
РЕЗУЛТАТИ: Во третата проценка пациентот постигна значително подобри резултати.
ЗАКЛУЧОК: Врз основа на добиените резултати и според некои претходни испитувања од литературата, може да заклучиме дека Џ.К. веројатно има графемичко тампон-нарушување.

 

PURPOSE: This study is directed to examine aphasia caused by meningoencephalitis, with emphasis on reading and writing.
METHODS: Some tasks from reading and writing subtest of Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) were used for the purpose of this research.  JK., a 26-year-old, right-handed male with a medical history of meningoencephalitis was the subject of the current study.
RESULTS: In the third assessment the patient achieved significantly better results.
CONCLUSION: Based on obtained results and according to some earlier research findings from literature we can conclude that JK probably has graphemic buffer impairment.

 

 

 

Citation:Leko A, Prizl Jakovac T. Aphasia and Meningoencephalitis – a Case Study. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):103-109.

   

 

   

Клучни зборови: афазија, читање, пишување, графемички тампон

 

Key words: aphasia, reading, writing, graphemic buffer

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Ана ЛЕКО

 

Ana LEKO

Универзитет во Загреб
Едукациско рехабилитациски факултет
Катедра за говор и јазична патологија
Боронгајска цеста 83ф
10 000 Загреб, Хрватска
email: ana.leko2@zg.t-com.hr

 

University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Department of Speech and Language Pathology
Borongajska cesta 83F
10 000 ZAGREB, CROATIA
email: ana.leko2@zg.t-com.hr

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in