ПСИХОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА И ТРЕТМАН НА ДЕТЕ СО ХИПЕРКИНЕТИЧКО НАРУШУВАЊЕ – ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ

Татјана КРСТИЌ1
Оља ДУКИЌ2

 

Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина, Нови Сад, Србија
Клиника за детска хабилитација и рехабилитација1
Одделение за детска психологија, социјална, педагошка и превентивна работа2

 

PSYCHOLOGICAL EVALUATION AND TREATMENT OF A CHILD WITH HYPERKINETIC DISORDER – CASE REPORT

 

Tatjana KRSTIKJ1

Olja DUKIKJ2

 

Institute for Child and Youth Health Care   
of Vojvodina, Novi Sad, Serbia
Clinic of Child Habilitation and Rehabilitation1
Department of Child Psychology,
Social, Educational and Preventive Work2

 

Примено: 12. 09. 2009
Прифатено: 14. 10. 2009
UDK: 159.97-056.14

 

 

Received: 12. 09. 2009
Accepted: 14. 10. 2009
Best practice article

 

 

 

Резиме

 

Abstract

 

 

 

Хиперкинетичките нарушувања се јавуваат рано во развојот на детето и се карактеризираат со нарушено внимание и хиперактивност во различни средини. Немир во опасни ситуации и дезинхибиција во општествената средина со импулсивно кршење на општествените правила, исто така се често присутни. Иако нарушувањето е концептуализирано како примарно биолошко, потребен е исто така психолошки третман. Психодијагностички и анамнестични наоди се користат како основа за планирањето на третманот. Во однос на индивидуалните разлики помеѓу децата со хиперкинетичко нарушување, точната проценка е круцијална за да се задоволат барањата за успешен индивидуализиран третман со користење на различни опции за третман. Потребна е соработка со родителите и наставниците.

 

Hyperkinetic disorders occur early in child development and are characterized by disturbed attention and hyperactivity displayed in various environments. Restlessness in dangerous situations and desinhibition in social settings with impulsive violation of social rules, are also commonly present. Although the disorder is conceptualized as being primarily biological, psychological treatment is also needed. Psycho diagnostic and anamnestic findings are used as a basis for treatment planning. With regard to the individual differences between children with hyperkinetic disorder, accurate assessment is crucial in order to meet the requirements for successful individualized treatment using different treatment options. Cooperation with parents and teachers is necessary.

 

 

 

Citation:Krstikj T, Dukikj O. Psychological Evaluation and Treatment of a Child With Hyperkinetic Disorder – Case Report. J Spec Educ Rehab 2009; 10(3-4):122-128.

   

 

   

Клучни зборови: хиперкинетичко нарушување, психолошка евалуација, психотерапија, мултимодален пристап

 

Key words: hyperkinetic disorder, psychological evaluation, psychotherapy, multimodal approach

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Corresponding Address:

Татјана КРСТИЌ

 

Aneta Hristova

Институт за здравствена заштита на децата и младите на Војводина
Клиника за детска хабилитација и рехабилитација1
Хајдук Вељкова 10, 21000 Нови Сад, Србија
тел: +381 21 466 010
моб: +381 64 183 88 30
e-mail: tzkrstik@gmail.com

 

Institute for Child and Youth Health Care
of Vojvodina
Clinic of Child Habilitation and Rehabilitation1
Hajduk Veljkova 10, 21000 Novi Sad, Serbia
phone: +381 21 466 010
cellular: +381 64 183 88 30
e-mail: tzkrstik@gmail.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in