ПОЛОВА ЕДУКАЦИЈА НА ЛИЦАТА СО ИНВАЛИДНОСТ

Оливера РАШИЌ
Владимир ТРАЈКОВСКИ

 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 


SEX EDUCATION OF PERSONS WITH DISABILITIES

 

Olivera RASHIKJ
Vladimir TRAJKOVSKI

 

Faculty of Philosophy - Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Примено: 17. 05. 2009
Прифатено: 02. 06. 2009
UDK: 37-055-056.24

 

 

Received: 17. 05. 2009
Accepted: 02. 06. 2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

 

 

Сите деца имаат потреба да стекнат знаења за своето тело и начинот на кој тоа функционира. Исто така неопходно е да ги запознаат правилата на општеството во кое живеат, да разберат што е прифатливо, а што неприфатливо однесување.
Тргнувајќи од претходните искуства  претпоставивме дека во недоволна мера и на недоволно соодветен начин се остварува половата едукација меѓу лицата со инвалидност во рамките на воспитно образовните институции и семејствата во Република Македонија. Па во согласност со тоа основната задача на трудот беше преку користење на методите на структурална, дескриптивна и компаративна анализа, а анкетни листови како инструмент, да се даде детална претстава за фактичката состојба.
Од анализата на 314 испитаници, вклучувајќи ги и контролната група, дефектолозите и родителите, утврдивме дека испитаниците со инвалидност своите знаења за половиот развој, карактеристики и полови односи ги стекнуваат најмногу преку медиумите и разговор со своите врсници.
Добиените резултати посочуваат на фактот дека знаењата кои лицата со инвалидност ги поседуваат во однос на оваа тематика се површни и многу често недообјаснети, поради што доаѓа до недоразбирање меѓу лицата со инвалидност.

 

All children have a need to acquire knowledge about their own body and the way it functions. Also it is neccesary to learn the rules of the society they live in, understand what is accetable, and what is unaccetable behavior. 
Starting off previous experiences we supposed that in an insufficient measure and in an inadequate way have been provided the sex education in the frames of educational institutions and families of the persons with disabilities in the Republic of Macedonia. According to that the basic assignment of the paper, using the methods of structural, descriptive and comparative analysis and the questioners as instruments, was to give detail image of the factice situation.
By the analysis of the 314 examinees, including control group, special educators and rehabilitators and parents, we determinate that the knowledge about sexual development, characteristics and sex relationships the examinees with disabilities at most acquire by the mediums and peers conversations.
The got results pointed the fact that knowledge of this topic, which persons with disabilities have, is superficial and often unexplained, where to there is misunderstanding between the persons with disabilities.

Citation:: Rashikj O, Trajkovski V. Sex Education of Persons with Disabilities. J Spec Educ Rehab 2009; 10(1-2):7-24.


Клучни зборови: полова едукација, лица со инвалидност

 

 


Key words:sex education, persons with disabilities

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Оливера РАШИЌ

 

Olivera RASHIKJ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
Бул. „Крсте Мисирков“ бб,
1000 Скопје, Р. Македонија
e-mail: oliverarasic@yahoo.com

 

“St Cyril and Methodius” University,
Faculty of Philosophy
Institute for Special Education and Rehabilitation
Bull. Krste Misirkov bb,
1000 Skopje, Republic of Macedonia
e-mail: oliverarasic@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in