ПОДОБРУВАЊЕ НА ПОСТТРАУМАТСКИОТ СТРЕС И ДЕПРЕСИВНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПРЕКУ УВЕЖБУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА МОЗОКОТ

 

Вијендра К. СИНГ,
Ли ГЕРДИС

 

Меѓународен истражувачки центар за состојбата на мозокот и технологии
15150 Н. Хајден Роад, стан 106
Скотсдејл, Аризона 8526, САД

 


NEUROREHABILITATION OF POST-TRAUMATIC STRESS AND DEPRESSIVE BEHAVIORS
BY BRAIN STATE CONDITIONING

 

Vijendra K. SINGH,
Lee GERDES

 

Brain State International Research Center
& Brain State Technologies
15150 N. Hayden Road, Suite 106,
Scottsdale, Arizona 85260, USA

 

Примено: 05. 05. 2009
Прифатено: 16. 06. 2009
UDK: 616.89:612.821.014.42

 

 

Received: 05. 05. 2009
Accepted: 16. 06. 2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

Увежбување на состојбата на мозокот (УСМ) е иновативна технологија која ги оптимизира мозочните бранови во реално време за да достигнат баланс и хармонија на човечкиот мозок. Бидејќи функцијата на мозокот е неуравнотежена кај лицата со психијатриски нарушувања и невролошки болести, ние ја испитавме можноста за користење на оваа технологија  која ќе им помогне на луѓето со посттрауматки стресни нарушувања (ПТСН) и депресија. Ние спроведовме пилот студија на 8 возрасни испитаници кои имаа симптоми на ПТСН, депресија и проблеми со анксиозност. Сериозноста на симптомите беше оценета со објективна анкета и Беков прашалник за депресија и анксиозност. После првичната проценка на мозочните мапи, лицата беа подложени на високо персонализирани тренинг-сесии, на пример 4 - 5 сесии во рок од 4 - 5 дена. После примената на (УСМ), ние откривме конзистентно опаѓање на резултатите од Бековиот прашалник, кои имплицираа ублажување на депресивните и анксиозни тенденции. Сите испитаници во студијата одговорија на (УСМ) технологијата и покажаа значително подобрување во квалитетот на нивните животи. Така ние предлагаме дека (УСМ) е остварлив пристап кон оптимизацијата на мозочните бранови за да им се помогне на луѓето да ги надминат здравствените проблеми како резултат на ПТСН и депресија.

 

Brain State Conditioning™ (BSC) is an innovative technology that optimizes brainwaves in real-time to achieve balance and harmony of the human brain. Since the brain function is imbalanced in individuals with psychiatric disorders and neurological diseases, we explored the possibility of using this technology to help people with post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression. We conducted a pilot study of 8 adult subjects who had symptoms of PTSD, depression and anxiety problems. The severity of symptoms was evaluated by Objective survey and Beck’s inventory for depression and anxiety. After the initial assessment of brain maps, individuals were administered with highly personalized training sessions, for example 4-5 sessions over 4-5 days. After the administration of BSC, we found a consistent decline in Beck’s inventory scores, which implied alleviation of depressive and anxiety tendencies. All subjects in the study responded to BSC technology and showed noticeable improvement in the quality of their lives. Thus we suggest that BSC is a viable approach to brainwave optimization to help people overcome health problems due to PTSD and depression.

     

Citation:Singh KV, Gerdes L. Neurorehabilitation of Post-Traumatic Stress and Depressive Behaviors by Brain State Conditioning. J Spec Educ Rehab 2009; 10(1-2):85-97.

   

 

   

Клучни зборови: посттрауматско стресно нарушување, депресија, психијатриски нарушувања, мозочна пластичност, мозочни бранови, мозочни осцилации, невронски осцилации, мозочни мапи, неврални мрежи.

 

Key words: Post-traumatic stress disorder, Depression, Psychiatric disorders, Brain plasticity, Brainwaves, Brain oscillations, Neuronal oscillations, Brain maps, Neural networks.

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Вијендра К. СИНГ

 

Vijendra K. SINGH

Меѓународен истражувачки центар за состојбата на мозокот и технологии
15150 Н. Хајден Роад, стан 106
Скотсдејл, Аризона 8526, САД
тел: (480) 588-6840
email: VSingh@BrainStateTech.com

 

Brain State International Research Center
& Brain State Technologies
15150 N. Hayden Road, Suite 106,
Scottsdale, Arizona 85260, USA
Phone: (480) 588-6840
email: VSingh@BrainStateTech.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in