ПСИХОМОТОРНИОТ РАЗВОЈ КАЈ НЕДОНОСЕНИТЕ ДО КРАЈОТ НА ТРЕТАТА ГОДИНА ОД ЖИВОТОТ

 

Валентина ДУКОВСКА 1,
Живко ЈУЗЕВСКИ 2

 

Одделение за интензивна нега,
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести – Скопје1
Асоцијација за когнитивно-бихејвиорална психотерапија на РМ - Скопје 2

 


PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN PREMATURE INFANTS UNTIL THE END OF THEIR THIRD YEAR OF LIFE

 

Valentina DUKOVSKA 1,
Zhivko JUZEVSKI 2

 

Department of Neonatal Intensive Care,
PHO University Clinic
for Children’s Diseases – Skopje1
Association for Cognitive Behavioural Psychotherapy in Macedonia - Skopje2

 

Примено: 20. 04. 2009
Прифатено: 18. 05. 2009
UDK: 159.943-053.31

 

 

Received: 20. 04. 2009
Accepted: 18. 05. 2009
Original article

 

Резиме

 

 

Abstract

Кај недоносените психомоторниот развој има свои карактеристики но и можност од зголеменa тенденција за појава на невроразвојни проблеми, односно одреден процент од лицата со пречки во развојот корелира со оваа категорија на деца.
Многу фактори се поврзуваат со можноста за невроразвојни проблеми кај недоносените. Повеќе истражувања покажуваат дека родилната тежина и гестациската старост корелира со невроразвојниот исход.
Ние извршивме тестирање на наша популација, кај 20 недоносени со многу ниска родилна тежина. Истражувањето беше лонгитудинално, од 4-от до 36-от месец корегирана гестациска возраст. Се спроведе тестирање и следење на психомоторниот развој со цел утврдување на генералните развојни постигнувања и развојните постигнувања во одделни развојни области во раниот развоен период, односно првите три години од животот.
Од целокупното лонгитудинално следење може да се заклучи дека најголема разлика во развојните области помеѓу недоносените со многу ниска родилна тежина и контролната група имаме на крајот од 36-от месец и дека постојат значајно пониски генерални развојни постигнувања (ГРК) кај групата на недоносени во текот на целокупното следење, со исклучок на крајот од 4-от месец во однос на одделни развојни области. Утврдивме и дека 20% од недоносените со многу ниска родилна тежина имаат пречки во развојот, како и тешки пречки во моторниот развој.

 

Psychomotor development in premature infants has specific characteristics with increased tendency towards neuro-developmental difficulties, such as the fact that certain percent of the developmentally challenged people belongs in this category of children.
Many factors contribute to the neuro-developmental difficulties in premature infants. A large number of studies have shown that the birth weight (BW) and gestational age (GA) have strong correlation with the neuro-developmental outcome.
In order to establish the general developmental outcome and the developmental outcome in specific areas of early development, that is the first three years of life in preemies, we have conducted a research on our own population. We conducted a longitudinal study on 20 premature newborns with very low birth weight (VLBW), with a follow-up period from 4 weeks CGA until 36 weeks GA.
The research results showed that the largest difference in developmental areas between the group of premature infants with VLBW and the control group is present at the end of the 36th month of life and the general development quotient (GDQ) in the premature group was significantly lower during the whole follow-up period, except at the end of month 4 - in different developmental areas. We also concluded that 20% of the premature infants with VLBW have developmental difficulties and severe difficulties in their motor development.

 

 

 

Citation:Dukovska V, Juzevski Zh. Psychomotor Development in Premature Infants Until the End of Their Third Year of Life. J Spec Educ Rehab 2009; 10(1-2):33-47.

   

 

   

Клучни зборови: недоносени со многу ниска родилна тежина, Грифитс-развојнискали, ГРК, развојниобласти

 

Key words: premature infants with VLBW, Griffiths Mental Development Scales, GDQ, developmental areas.


Адреса за кореспонденција:

 


Coresponding Address:

Валентина ДУКОВСКА

 

Valentina DUKOVSKA

ЈЗУ Универзитетска клиника
за детски болести - Скопје
Одделение за интензивна нега
Водњанска бр. 17, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 3147 825
email: drvalentinadukovska@yahoo.com

 

PHO University Clinic for Children’s Diseases
Department of Neonatal Intensive Care
Vodnjanska Str. 17
1000, Skopje
Work Tel.: + 389 2 3147 825
email: drvalentinadukovska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in