АКТИВНОСТИ НА АУТИЗАМ-ЕВРОПА

Оливера РАШИЌ

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

ACTIVITIES OF AUTISM-EUROPE

Olivera RASHIKJ

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

 

Примено: 18. 04. 2009
Прифатено: 30. 04. 2009
UDK: 376.33:616(4)

 

 

Received: 18. 04. 2009
Accepted: 30. 04. 2009

На 02. 04. 2009 година, сметајќи го како Светски ден на аутизмот, здружението Аутизам-Европа (АЕ) ги промовираше активностите кои ги реализирало во текот на изминатиот период, пред сè давајќи изјава со која се направи проценка на потребите на лицата со аутизам, во областа на здравствената грижа, едукацијата и вработувањето. Предводени од фактот дека ваквите потреби се недоволно земени предвид, како и секојдневното прекршување на човековите права на лицата со аутизам, во земјите на Европската Унија, Аутизам-Европа даде детална препорака за 10 мерки:

1. Подобрување на постоечките индикатори на специфичните сервиси за здравствена грижа, со цел да се оспособат за мерење на пропорцијата на лицата со аутизам или комплексната зависност и потреби на придобивките од адекватните рехабилитациони програми.
2. Реорганизација на иницијалните и континуираните тренинзи на здравствените стручњаци во склад со интернационално прифатените дијагностички системи, како и евидентно базиран третман и обезбедување на соодветен тренинг на стручните лица за едукација на лицата со аутизам.
3. Обезбедување на партнерство помеѓу родителите и стручните лица, со цел да се детерминираат соодветни едукативни или други програми.
4. Обезбедување на еднаков пристап до едукативниот систем за сите и обезбедување на еднакви можности за развој на индивидуалните потенцијали на секое ниво на едукација, без оглед на природата или тежината на инвалидноста.
5.  Интегрирање на специфичните бихејвиорални и комуникативни карактеристики и потреби на лицата со аутизам или на комплексните зависности и потреби, во стандардните едукативни системи, преку континуирани тренинзи на родителите и стручните лица.
6. Реорганизација на доживотната едукација и тренинг на лицата со аутизам.
7. Подобрување и адаптирање на поддршката на работното место, во склад со потребите на лицата со аутизам.
8. Обезбедување на околина, која ќе ги поттикнува комуникациите кај лицата со аутизам и која е адаптирана на бихејвиоралните проблеми со кои се соочуваат овие лица.
9. Одбирање на начин на живот, во семејство или станбено сместување, со соодветна поддршка од страна на здравствените и едукативните сервиси.
10. Пристап до добар квалитет на живот, во термините на физичка, емотивна, социјална и материјална благосостојба.

Значајни активности кои беа промовирани од страна на Аутизам-Европа:

 • Прогласувањето на Магали Влајен како нов административен асистент во секретаријатот на АЕ, во Брисел.
 • Средбите на Обединетите Нации и ратификација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност. Ратификација на Конвенцијата и на изборниот протокол на 24. 02. 2009 г. од страна на Германија, и ратификација на изборниот протокол од страна на Велика Британија на         26. 02. 2009 г.
 • Прв состанок на комисијата на ОН за правата на лицата со инвалидност, Женева 23 - 27. 02. 2009 г. На состанокот биле промовирани  новите организации кои учествувале во прокламацијата на правата на лицата со инвалидност и бил направен избор на претседател, заменик-претседател и репортер на комисијата.
 • Преземање на иницијатива од страна на Европскиот парламент, со цел да се забрза постапката на ратификација на Конвенцијата на ОН за правата на лицата со инвалидност.
 • Преземање на водечка улога во ЕУ од страна на Република Чешка на              01. 01. 2009 г., со приоритети за работа под мотото „Европа без граници“, главно со насочување кон вработување на лицата со инвалидност, како основен начин на превенција од нивно социјално исклучување.
 • Претставување на предлозите на Европската антидискриминациона директива, кои се однесуваат на лицата со инвалидност.
 • Усвојување на резолуција од страна на Советот на Европа, за активно и потполно учество на лицата со инвалидност во сите сфери од животот, на 26. 01. 2009 г.
 • Промовирање на правото на глас при европските избори на лицата со инвалидност.
 • Спроведување на кампања за персонални асистенти.
 • Промовирање на терминот за одржување на Генералното собрание на Аутизам-Европа, на 02 - 03. 05. 2009 во Ливерпул, Велика Британија.

 

Considering April 2nd as the World Autism Day, the association Autism-Europe promoted its activities that had been realised during the previous period, primarily assessing the needs of persons with autism in the field of health care, education and employment. Guided by the fact that such needs are not sufficiently taken into account, as well as daily violations of human rights against people with autism across EU countries, Autism-Europe particularly recommends the 10 following measures:

1. Improving the existing indicators on specific health care services in order to be able to measure the proportion of persons with autism or a complex dependency needs disability benefiting from adequate rehabilitation programmes.
2. Reinforcing the initial and continuous training of health professionals on the internationally accepted diagnostic systems and evidence based treatments and ensuring an appropriate training of professionals in charge of the education of persons with autism.
3. Ensuring a partnership between parents and professionals in order to determine appropriate educational or other programmes.
4. Ensuring equal enrolment and access for all to the education systems, and ensuring equal opportunities to develop individual potential in every kind and level of education, regardless of the nature or severity of disability.
5. Integrating the specific behavioural and communication features and needs of persons with autism or a complex dependency needs disability into the standard education systems by means of the continuous training of parents and professionals.
6. Reinforcing life-long education and training of persons with autism.
7. Strengthening and adapting support at the workplace to the needs of persons with autism.
8. Having an environment that fosters communication and is adapted to the problems of behaviour faced by persons with autism.
9. Choosing a way of living either at home or in a residential setting with adequate support from health and education services.
10. Having access to a good quality of life in terms of physical, emotional, social and material well-being.

Important activities that were promoted by Autism-Europe are the following:

 • Appointing Magali Vlayen as a new administrative assistant in the Autism-Europe Secretariat in Brussels.
 • Meetings of the United Nations and ratification of the Convention on the Rights of People with Disabilities. Ratification of the UN Convention’s Optional Protocol by Germany, on 24th February 2009 and ratification of the UN Convention’s Optional Protocol by Great Britain, on 26th February 2009.
 • First meeting of the UN Committee on the Rights of Persons withDisabilities which was held in Geneva from 23 to 27 February 2009. At the meeting, new organizations, which took part in promotion of the rights of persons with disabilities, were promoted and a Chairperson, a Vice-Chairpersons and a Reporter of the Committee were elected.
 • Undertaking initiative by the European Parliament, in order to accelerate the procedure for ratification of the UN Convention on the Rights of People with Disabilities.
 • Overtaking the leading role in the EU by the Czech Republic on 1st January 2009 with priority to work under the motto “Europe without Borders”, aiming at employment for people with disabilities as a basic way of prevention from their social exclusion.
 • Presentation of suggestions of the European anti discriminatory directive, which refer to the people with disabilities.
 • Adoption of resolution on 26th January 2009, by the Council of Europe, for active and comprehensive participation of people with disabilities in all spheres of life.
 • Promotion of the right for voting of people with disabilities at European elections.
 • Carrying out a campaign for personal assistants.
 • Promotion of the term for holding the General Assembly of Autism-Europe, on 2nd-3rd May 2009 in Liverpool, Great Britain.

 


Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Оливера РАШИЌ

 

Olivera RASHIKJ

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
„Крсте Мисирков“ бб, 1000 Скопје, Р. Македонија
e - mail: oliverarasic@yahoo.com

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
"Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
e - mail: oliverarasic@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in