АНАЛИЗА НА СЕРУМОТ НА АМИЛОИД-БЕТА ПРОТЕИН1-40 КАЈ ЗДРАВИ СУБЈЕКТИ, ДЕЦА СО АУТИЗАМ И ПАЦИЕНТИ СО АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

 

Вијендра К. СИНГ

 

Оддел за биологија, Државен универзитет на Јута, (САД)

 

 

SERUM ANALYSIS OF AMYLOID BETA-PROTEIN 1-40 IN HEALTHY SUBJECTS, AUTISTIC CHILDREN AND ALZHEIMER’S PATIENTS

 

Vijendra K. SINGH

 

Department of Biology, Utah State University, Logan, Utah (USA)

 

 

UDK: 616.89:616.153.96-053.2
UDK: 616.892.3:616.153.96-053.2

     

Резиме

 

Abstract

Амилоид бета-протеин1-40 (АП40) е пептид со ниска молекуларна тежина произведен низ жи­во­тот во текот на нормалниот метаболизам на клетката и неврогенеративните болести. Заради своите невротрофични и невротоксични ефек­ти, сегашната студија беше спроведена за да ги процени нивоата на серум на АП40 кај здравите субјекти, децата со аутизам и пациентите со Алц­хајмерова болест. Серумот АП40 беше ме­рен со анализа на ензимо-поврзан имуно­сор­бент (ЕЛИСА). АП40 е значително повисок кај нор­малните деца споредени со нормалните пос­тари контролни лица, кај нормалните деца спо­ре­дени со децата со аутизам и кај децата со аутизам споредени со пациентите со Алц­хај­мерова болест (p вредноста беше помала од 0.05 за сите групи). Овој наод сугерира на­ма­лување на серумот АП40 во однос на возраста кај нормалното стареење, како и кај аутизмот и Алцхајмеровата болест. Овој пад можеби резул­ти­ра од абнормалната обработка на претход­ни­кот на амилоид бета-протеинот (АПП) во текот на нормалното стареење и болестите поврзани со возраста како што се аутизмот кај децата и Алцхајмеровата болест кај постарите. Можното објаснување за овој пад може да ги вклучи зго­ле­мените интеракции на АП40 во однос на воз­раста кај цитоскелетните протеини за таложење во мозочното ткиво, зголемената серин протеа­за за АПП метаболизам или хиперимунолошка ре­ак­ција (антитела на АП40) за отстранување на цир­кулирачкиот АП40. Да заклучиме, АП40 ме­таболизам опаѓа кај нормалното стареење, а што се однесува до неговата улога кај Алц­хај­ме­ровата болест овој протеин може исто така да биде придонесувачки фактор кај аутизмот.

 

Amyloid beta-protein1-40 (AP40) is a low molecu­lar weight peptide produced throughout life during normal cell metabolism and neurodegenerative diseases. Owing to its neurotrophic and neurotoxic effects, the present study was conducted to evalu­ate serum levels of AP40 in healthy subjects, au­tistic children and Alzheimer’s disease patients. Serum AP40 was measured by enzyme-linked im­munosorbent assay (ELISA). AP40 was signifi­cantly higher in normal children compared to nor­mal older controls, in normal children compared to autistic children, and in autistic children compared to Alzheimer’s patients (p value was less than 0.05 for all groups). This finding suggests an age-re­lated decline of serum AP40 in normal aging, as well as in autism and Alzheimer’s disease. This decline may result from abnormal processing of amyloid beta-protein precursor (APP) during nor­mal aging and age-related diseases such as autism in children and Alzheimer’s disease in elderly. Possible explanations for this decline may include age-related increased interactions of AP40 with cytoskeletal proteins for brain tissue deposition, increased serine proteases for APP metabolism or hyperimmune reaction (antibodies to AP40) for removal of circulating AP40. To conclude, the AP40 metabolism declines with normal aging and in addition to its role in Alzheimer’s disease this protein might also be a contributing factor in au­tism.

 

 

 

Citation:Singh KV. Serum Analysis of Amyloid Beta-Protein 1-40 in Healthy Subjects, Autistic Children and Alzheimer’s Patients. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):93-99.

   

 

   

Клучни заборови: Аутизам, амилоид-бета про­теин Autism; Amyloid-beta protein, Алцхајмерова болест; стареење, невропатологија

 

Key Words: Autism; Amyloid-beta protein, Alzhei­mer’s disease; Aging, Neuropathology

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Vijendra К. SING

 

Vijendra K. SINGH

Меѓународен центар за истражување на мозокот,
Технологии за состојби на мозокот
15150 Н. Хајден Роуд, апарт.106, Скотсдејл, АЗ 85260, САД
Електронска пошта: VSingh@BrainStateTech.com

 

Brain State International Research Center,
Brain State Technologies
15150 N. Hayden Road, Suite 106, Scottsdale, AZ 85260, USA
E-mail: VSingh@BrainStateTech.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in