ДРАМСКАТА АКТИВНОСТ КАЈ АДОЛЕС­ЦЕНТИТЕ СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ

 

Завод за оспособување
на инвалидна младина
Камник, Словенија

 

PHYSICAL DISABILITY AND DRAMA ACTIVITY

 

 

Suzana KRAJNC JOLDIKJ

Centre for Education and Rehabilitation of Physi­cally Handicapped Children and Adolescents Kamnik, Slovenia

 

 

UDK: 376.2-053.6

     

Резиме

 

Abstract

Драмската активност претставува голем пре­диз­вик за адолесцентите со физичка попрече­ност, а во исто време им овозможува многу ис­кус­тва за животот.
Адолесцентите се едуцираат и низ театарската активност. Играјќи безброј нови улоги, го раз­ви­ваат својот став кон културата на уметноста, а најмногу од сè добиваат увид во различните животни ситуации, кои на многу од нив не им биле познати дотогаш. Преку искуството на различните улоги, адолесцентот стекнува лично признание, поминува низ процес на персонална промена и така ги тестира своите лични пер­цеп­ции за животот.
Во однос на драмската активност ние ја следи­ме прифатената изрека дека да се биде различен е исто така предност. Главната цел на драм­ска­та активност постепено се реализира низ про­гра­ма: запознавање со себе и театарскиот ме­диум воопшто. Адолесцентите се среќаваат со повеќеслојна комуникација и јавен настап, што им помага во личниот живот.

 

Drama activity presents a great challenge for ado­lescents with physical disabilities, and at the same time it provides them with much experience for life.
Adolescents are educated through theatrical activ­ity; they test numerous new roles, develop their attitude towards the art culture, and most of all they get the insight into different life situations, which have not been known to many of them so far. By experiencing different roles, an adolescent gets personal recognition, undergoes a process of personal changing and thus tests his or her per­sonal perceptions of life.
As regards drama activity we follow the presump­tion saying that being different is also an advan­tage.
The main purpose of the drama activity is gradu­ally realized through the programme: getting to know yourself and the theatre medium in general. Adolescents meet the multilayered communication and public appearance, which helps them in their personal life.

 

 

 

Citation:Krajnc Joldikj S. Physical Disability and Drama Activity. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):86-92.

   

 

   

Клучни зборови: адолесцент со физичка попре­че­ност, драмска активност, изразување

 

Key words: adolescent with physical disabilities, drama activity, expression

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Сузана КРАЊЦ ЈОЛДИЌ

 

Suzana KRAJNC JOLDIКЈ

Шешче 78/а
3312 Преболд
Словенија
suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Sheshche 78/a
3312 Prebold
Slovenia
suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in