ОПТОВАРЕНОСТА НА ЦЕРЕБРАЛНО  ПАРАЛИЗИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ПРИ УСВОЈУВАЊЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЗАДАЧИ НА НАСТАВАТА ОД ЛИКОВНАТА КУЛТУРА И ОЧЕКУВАНИ ПОСТИГНУВАЊА

 

Радмила ЧУКИЌ1, Фадиљ ЕМИНОВИЌ2, Мехо ШУТКОВИЌ2

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација1
Основно училиште „Миодраг Матиќ“2
Белград, Србија

 

 

HARDSHIPS OF CEREBRAL PALSY PUPILS IN ACQUIRING FINE ARTS CLASSES TASKS AND EXPECTED ACCOMPLISHMENTS

 

 

 

Radmila CHUKIKJ1, Fadilj EMINOVIKJ2, Meho SHUTKOVIKJ2

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation1
Elementary school "Miodrag Matikj"2
Belgrade, Serbia

     

 

 

UDK: 37.036-052.26

     

Резиме

 

Abstract

Програмските содржини за церебрално парали­зи­­раните ученици во основните училишта прет­ставуваат модифицирани содржини за лесно мен­­­тал­но ретардираните ученици. Меѓутоа, овие програми не се усогласени со психо­мо­тор­ни­те способности на церебрално парализира­ни­те уче­ници, поради што учениците имаат ­теш­котии во совладувањето на програмските содр­жини. Тоа посебно се однесува на пред­ме­ти­те за веш­ти­ните. Поентата на овие истражу­ва­ња се од­не­суваше токму  на ускладеноста на психо­мо­тор­ните способности на учениците, про­грам­ските содржини по предметот ликовна култура и оче­ку­ваните резултати.
Нивото на постигнатите резултати се движеше од 19% - 70%. Врз основа на применетите тес­то­ви е утврден статус за секој ученик посебно. Односот помеѓу резултатите од покажаните спо­собности за совладување на програмските содр­жи­ни по предметите од ликовна култура и об­јек­тивно покажаните способности на приме­не­тите тестови, би требало да биде основа за креирање на програмските содржини кои ќе бидат прила­го­дени на психомоторните способ­нос­ти на секој ученик, а резултатите од работа­та ќе можат адекватно да се измерат, т.е. учени­ци­те да бидат оценети.

 

Program contents for cerebral palsy pupils in the elementary school are a modification of the pro­gram contents for pupils with mental retardation. However, those program contents are not adjusted with cognitive and movement abilities of cerebral palsy pupils, thus, they have difficulties in learning those program contents. This especially refers to subjects for acquiring skills. This research refers to the adjustment of cognitive and movement abilities of students, program contents for the subject arts culture and the expected results
The level of the obtained results was 19%-70%. On the basis of applied tests, the status for each pupil was determined. The relation between the results of the shown abilities for learning the pro­gram contents of fine arts and the objectively shown abilities for the applied tests have to be the basis for creating program contents adjusted for psycho-motor abilities for each pupil, and the working results can adequately be evaluated, i.e. the students can be assessed.

     

Citation:Chukikj R, Eminovikj F, Shutkovikj M. Hardships of Cerebral Palsy Pupils in Acquiring Art Classes Tasks and Excpeted Accomplishments. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):77-85.

   

 

   

Клучни зборови: церебрално парализирани уче­ни­ци, ликовна култура, програмски содржи­ни, очекувани резултати, оценување

 

Key words: cerebral palsy pupils, fine arts, pro­gram contents, expected results, assessment

 

 

 

     

Радмила ЧУКИЌ

 

Radmila CHUKIKJ

Факултет за специјална едукација и рехабилитација
Белград, Србија
emin73@EUnet.yu

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation
Belgrade, Serbia
emin73@EUnet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in