ПРОЦЕНКА НА НИВОТО НА РАЗВИЕНОСТ НА ПРОСТОРНАТА ОРИЕНТАЦИЈА КАЈ СЛЕПИТЕ ДЕЦА

 

Бранка ЈАБЛАН,Весна ЖИГИЌ,
Драгана СТАНИМИРОВИЌ

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија

 

THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF SPATIAL ORIENTATION IN CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS

 

 

Branka JABLAN, Vesna ZHIGIKJ,
Dragana STANIMIROVIKJ

 

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

 

 

UDK: 376-352-053.5

Резиме

 

Abstract

За да може човекот слободно да се движи, мо­ра да ја познава околината во која се движи. За слепите лица познавањето на околината зна­чи разбирање на просторот и тоа овоз­мо­жу­ва сло­бод­но движење. Меѓутоа истражува­чи­те помал­ку се занимаваат со истражување на просторни­те концепти, а повеќе со корис­те­њето и упо­тре­ба­та на различните пома­га­ла, пред сè, од тех­нички тип со чија по­мош слепите лица можат да се движат. Во овој труд наша основна цел беше да го утвр­ди­ме нивото на развиеност на просторната ориен­тација во затворен простор, простор кој го познаваат, во кој се движат и прес­тојуваат децата со висок процент на ош­те­тување на видот. Приме­ро­кот се состоеше од 67 испита­ни­ци од двата пола, деца на возраст од ос­нов­но­то образование. Во ис­тр­а­жувањето го ко­рис­тев­ме Тестот за проценка на нивото на развиеност на просторната ориен­тација во поз­нат затворен простор Семенов Л.А.
Добиените резултати покажаа дека испита­ните деца имаат тешкотии со ориентацијата во поз­нат затворен простор и дека при зада­де­ни­те за­дачи за движење со статичен звучен ориентир се постигнува најдобар успех.

 

Being able to move freely requires the acknowl­edgment of one’s surroundings. For blind people, to acknowledge means to understand the space that enables free movement. Unfortunately, not enough attention is paid to concepts of space and research­ers focus on the use of various technical tools which assist blind people to move more freely. The primary aim of this study was to estab­lish the level of development of spatial orientation within an enclosed, familiar area, used as place of residence for children with a high level of visual impairment. The sample consisted of 67 primary school-aged children of both sexes. The test used was Test for the Assessment of the Level of Devel­opment of Spatial Orientation within a Familiar, Enclosed Space, by Semenov L.А.
Results show that the evaluated children had diffi­culties with spatial orientation in a familiar space and that best results were obtained in the tasks in­volving a static sound orienteer.

 

 

 

Citation:Jablan B, Zhigikj V, Stanimirovikj D. The Assessment of the Level of Development of Spatial Orientation in Children with Visual Impairments. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):7-17.

   

 

   

Клучни зборови: ориентација во прос­то­рот, де­­ца со оштетен вид, ниво на развие­ност

 

Key words: spatial orientation, children with vi­su­al impairments, level of development

 

 

 

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Бранка ЈАБЛАН

 

Branka JABLAN

Факултет за специјалнa едукацијa и рехабилитацијa, „Високог Стевана“ 2,
11000 Белград, Србија
jablanb@vektor.net

 

Faculty of Special Education and Rehabilitation
"Visokog Stevana" 2,
11000 Belgrade, Serbia
jablanb@vektor.net

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in