ОБРАЗОВНО-ВОСПИТНИ ЕФЕКТИ ОД РАБОТАТA НА ПРОЕКТНАТА НАСТАВА СО ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ

 

 Јасмина КОВАЧЕВИЌ

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација,
Универзитет во Белград, Србија

 

 

EDUCATIONAL EFFECTS FROM THE WORK WITH A PROJECT CURRICULUM WITH HEARING IMPAIRED CHILDREN

 

Jasmina KOVACHEVIKJ

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation
University in Belgrade,
Serbia

 

 

UDK: 376.353-053.5

     

Резиме

 

Abstract

Реформата на специјалното воспитание и обра­зо­вание е насочена во правец на создавање ус­ло­ви за помасовно вклучување на децата по­пре­че­ни во развојот во редовниот воспитно-обра­зо­вен систем (процес на инклузија), но и на унапредување и менување на концептот на ра­бо­тата во специјалните училишта, посебно про­мена во внатрешната организација на нас­тав­на­та работа преку воведување на современи моде­ли и методи на учење. Осовременувањето на наставниот процес бара осовременување на нас­тавните содржини, но и на начинот на кои тие се реализираат, па затоа цел на ова истра­жу­вање беше да се утврдат образовно-воспит­ни­те ефекти од иновативните модели и методи на работа во наставата кај децата со оштетен слух. Во трудот е прикажaна експериментал­на­та проверка на ефикасноста од примената на проектната настава во однос на традицио­нал­на­та настава, во поглед на нивото на усвоени знаења кај ученикот со оштетен слух. Приме­ро­кот е составен од 49 ученика со оштетен слух, од петто до осмо одделение од основни учи­лиш­та за деца со оштетен слух. Добиените ре­зултати покажуваат статистички значајна раз­ли­ка помеѓу постигнувањата утврдени кај испи­та­ниците со примена на традиционалниот мо­дел на работа во корист на примената на проект­ната настава.

 

The reform of the special education is directed to­wards creating preconditions for a more massive inclusion of children with developmental difficul­ties in the mainstream educational system (inclu­sive process), but also towards improvement and change of the concept of work of the special schools, especially the change in the internal or­ganization of the educational work through intro­ducing contemporary models and methods of learning. The modernization of the educational process asks for a modernization of the curriculum, but also of the modus which they are realized with, so therefore the goal of this research was to con­firm the educational effects of the innovative mod­els and methods of working in the educational process with the hearing impaired children. In this article we showed the experimental check up of the efficiency from the application of the project cur­riculum in relation to the traditional teaching, re­garding the level of the gained knowledge of the hearing impaired pupil. The sample is consisted of 49 hearing impaired pupils, from the fifth to eighth grade from primary schools for children with im­paired hearing. The results that we got show sta­tistically significant difference between the ac­complishments confirmed in the subjects with an applied traditional model of work and the applica­tion of the project curriculum.

 

 

 

Citation:Kovachevikj J. Educational Effects from the Work with a Project Curriculum with Hearing Impaired Children. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):18-28.

   

 

   

Клучни зборови: проектна настава, тра­ди­цио­нална настава, деца со оштетен слух, коо­пе­ра­тивно учење, фронтална работа

 

Key words: project teaching, traditional teaching, hearing impaired children, cooperative learning, frontal work

 

 

 

 

 

 

     

Јасмина КОВАЧЕВИЌ

 

Jasmina KOVACHEVIKJ

Факултет за специјална едукација и рехабилитација,
Универзитет во Белград, Србија
Високог Стефана 2, Белград
kovacjasmina@gmail.com

 

Faculty for Special Education and Rehabilitation
University in Belgrade, Serbia
Visokog Stefana 2, Beograd
kovacjasmina@gmail.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in