СИНТАКСИЧКИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ДЕВОЈЧЕ СО ВИЛИЈАМСОВ СИНДРОМ

 

Диана АРАПОВИЌ1, ВишнаПРАЊИЌ2

 

Едукациски и рехабилитациски факултет1
Школа за медицински сестри-Виноград2
Загреб, Хрватска

 

 

THE SYNTACTICAL ABILITY OF A YOUNG GIRL WITH WILLIAMS SYNDROME

 

Diana ARAPOVIKJ 1, Vishnja PRANJIKJ 2

 

Faculty of Education and Rehabilitation Sciences1
Vinogradska School for Nurses2
Zagreb, Croatia

 

 

 

 

 

UDK: 376.36-055.25

     

Резиме

 

Abstract

Ова истражување е изведено на девојче со Ви­лијам­сов синдром, чија синтаксичка способност е тестирана во текот на 22 месеци, од возраст на 9 години и 3 месеци до 11 години и 1 месец. Претпоставката беше дека девојчето со Вили­јам­сов синдром ќе има помала синтаксичка спо­соб­ност од децата со нормален развој, но слич­на на децата со специфично јазично оштетува­ње (СЈО) и дека во својот говор таа ќе постигне подобри резултати во финалното тестирање. Синтаксата е анализирана врз основа на фунда­мен­тална варијабла на повторување реченици, која се состои од пет подваријабли: буквално пов­торување реченици, повторување реченици со испуштање зборови, неграматичко повтору­ва­ње на реченици, реченици со изменета содр­жи­­на, реченици кои не се повторуваат. Кон­ста­тирана е разлика меѓу синтаксичката спо­соб­ност на девојчето со Вилијамсов синдром и децата со специфично јазично оштетување. Ис­то така, при финалното тестирање девојчето пос­­тигна подобри резултати отколку при пр­вич­ното тестирање.

 

This research was carried out on a young girl with Williams syndrome, whose syntactical ability was tested longitudinally over a period of 22 months, from age 9 years and 3 months to 11 years and 1 month. The assumption was that the girl with Wil­liams syndrome would have poorer syntactical ability than children with regular development, but similar to children with specific language impair­ment (SLI) and that in all tasks she would achieve better results in the final testing. Syntax was ana­lyzed on the basis of the fundamental variable of repeating sentences, which consisted of five sub-variables: literal repetition of sentences, sentences repeated with omissions, ungrammatical repetition of sentences, sentences with altered content, sen­tences not repeated. A statistical difference was found between the syntactical ability of the girl with Williams’ syndrome and children with normal development in all tested sub-variables, and her results were the same as in children with specific language impairment. Moreover, in the final test­ing the girl achieved better results than in the ini­tial test.

 

 

 

Citation:Arapovikj D, Pranjikj V. The Syntactical Ability of a Young Girl with Williams Syndrome. J Spec Educ Rehab 2008; 9(1-2):29-40.

   

 

   

Клучни зборови: Вилијамсов синдром, синтак­сич­ка способност, специфично јазично оште­ту­вање

 

Key words: Williams’ syndrome, syntactical abil­ity, specific language impairment

 

 

 

 

 

 

     

Диана АРАПОВИЌ

 

Diana ARAPOVIKJ

Едукациски и рехабилитациски факултет
Боронгајска 83
10000 Загреб, Хрватска
darapovic@erf.hr

 

Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Borongajska 83
10000 Zagreb, Croatia
darapovic@erf.hr

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in