НВ/ХН: МОЖНА ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН

 

Карл РАЈХАЛТ 1
НУДЛАНД М. 2
ФУС К.2
КНИВСБЕРГ А. М.1

 

Оддел за педијатриско истражување, Универзитет во Осло, Rikшospitalet 1
училиште Madlavol, Stavanger 2
Државен центар за читање, образование и истражување, Универзитет во Stavanger, Норвешка 3

 

AD/HD: POSSIBLE DIAGNOSIS AND TREATMENT

 

Karl REICHELT1
NÖDLAND M.2
FOSSE K.2
KNIVSBERG A.M.1

 

Department of Pediatric Research,
University of Oslo, Rikshospitalet 1
Madlavoll school, Stavanger 2
National Centr. for Reading Education
and Research, University of Stavanger, Norway 3

 

UDK: 159.922.7-056.4:159.018

 

 

UDK: 159.922.7-056.4:159.018

     

Резиме

 

Abstract

Целта на овој труд е да покаже дека е можна и веројатна поточна дијагноза и диететска интервенција при НВ/ХН (недостаток на вни­мание / хиперактивно нарушување). Кли­нич­ките симптоми засновани на дијагнозата којашто ние ја предлагаме може да биде при­дружена и со психолошки тестови. Ге­нет­ската средина и интеракцијата со око­ли­на­та јасно се вклучени и објаснети преку фенилкетонурија како модел.
Метод: При истражувањето се разгледаа обја­вените трудови за протокот на крвта, крвта во мозокот, интеракцијата и ефектите од интервенцијата при НВ/ХН и нашите терен­ски истражувања. Се продискутираа опции­те за различните третмани.
Резултати: Се покажа дека протокот на мо­зочната активност е можна и веројатна и дие­тет­ската интервенција е корисна и по­си­гур­на отколку третманот со лекови. Се при­кажува малото петгодишно следење на интер­венцијата.

 

The purpose of this paper is to show that a more exact diagnosis and dietary intervention in AD/HD (Attention Deficit/Hyperactivity Di­sor­der) is possible and probable. The clinical symptom based diagnosis we suggest may be supplemented with physiological tests. A ge­netic and environmental inter-action is clearly involved and explainable using phenyl­ke­tonuria as a model.
Method: Examining peer reviewed published papers on gut to blood, blood to brain inter­action and effect of interventions in AD/HD and our own studies in the field. The various treatment options are discussed.
Results: It can be shown that a gut to brain activity is possible and probable, and dietary intervention is useful and probably safer than drugs. Preliminary data on a small five year follow up of dietary intervention is shown.

     

Citation:Reichelt K, Nodland M, Fosse K, Knivsberg AM. AD/HD: Possible Diagnosis and Treatment. J Spec Educ Rehab 2008; 9(3-4):85-95.

   

 

   

Клучни зборови: НВ/ ХН, пептиди,диета, однесување, адитиви,риталин

 

Key words: AD/HD, Peptides, Diet, Behaviour, Additives, Ritaline.

     

Адреса за кореспонденција:

 

Coresponding Address:

Карл РАЈХАЛТ

 

Karl Reichelt

Оддел за педијатриско истражување,
Универзитет во Осло, Рикшоспиталет,
N-0027 Осло, Норвешка.
Тел: +47 23 07 29 85.
e- mail: karlr@ulrik.uio.no

 

Dept of Pediatric Research,
Univ. of Oslo, Rikshospitalet,
N-0027 Oslo, Norway.
Tel: +47 23 07 29 85.
e- mail: karlr@ulrik.uio.no

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in