УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ ВО ПРОЦЕСОТ НА ИНКЛУЗИЈА ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

 


Горан АЈДИНСКИ
 

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

THE ROLE OF THE SPECIAL TEACHER IN THE PROCESS OF INCLUSION IN THE REGULAR PRIMARY SCHOOLS

Goran AJDINSKI

 

Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation

 

 

 

Резиме

 

 Abstract

Престои голема одговорност и обврска од де­фек­тологот и целиот стручен тим кои треба да го води инклузивниот процес, зато што проб­ле­мот на едукација на учениците со посебни об­ра­зовни потреби е сериозен, бара темелен прис­тап, постојана стручна помош, тимска работа, континуирано усовршување на тимот, настав­ни­ците и на дефектолозите. Треба континуи­ра­но да почнеме да ги припремаме дефектолозите за работа во редовните основни училишта. Таа припрема треба да биде директна подршка во практиката, одржување на работилници и семи­на­ри, размена на мислења и развивање на пона­та­мошни стратегии за унапредување на инклу­зив­ниот процес.

Дефектологот во текот на едукацијата на уче­ни­ци­те со посебни образовни потреби има задача да реализира повеќе активности: подготовка на учениците, проценка на психомоторен развој, евалуација на постигнатите резултати кај уче­ни­ците, прилагодување на програмските содр­жи­ни за работа, индивидуална работа, помош на наставникот и сл. Од голема важност секако претставува соработката на целиот стручен тим во инклузивниот процес и работата со родите­ли­те.

 

The responsibilities and obligations of the special educators and the professional team that have to perform the process of inclusion is of a great im­portance, due to the fact that the education of chil­dren with special education needs is a serious issue which requires comprahensive approach, constant professional assistance, team work, contionuous in-service team training, as well as teacher and special educator training. Special educators should be trained for working in the regular schools. The training has to be carried out through direct sup­port in practice, workshops and seminars, ex­change of attitudes and development of further strategies for improvement of the process of inclu­sion.

The special teacher, while teaching children with special education needs, has to realize a lot of ac­tivities such as: students’ preparation, assessment of the psychomotor development, evaluation of the students’ achieved results, adaptation of the cur­ricula, individual work, assistance to the main­stream teachers etc. Thus, the cooperation between the professional team and the parents is very im­portant in the process of inclusion.

     

Citation:Ajdinski G. The Role of the Special Teacher in the Process of Inclusion in the Regular Primary Schools. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):5-14.

   

 

   

Клучни зборови: Инклузија, инклузивен про­цес, интеграција, ученици со посебни обра­зов­ни по­треби, развојни проблеми, едукација, инди­ви­дуална работа, проценка на психомо­торен раз­вој, стручен тим, наставни програми.

 

Key words: Inclusion, inclusive process, integra­tion, students with special education needs, devel­opmental problems, education, individual work, assessment of psychomotor development, profes­sional team, curricula.

     

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Горан АЈДИНСКИ

 

Goran AJDINSKI

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
„Крсте Мисирков” бб, 1000 Скопје, Р. Македонија
E-mail: goran@fzf.ukim.edu.mk

 

University "St. Cyril and Methodius"
Faculty of Philosophy

Institute of Special Education and Rehabilitation
"Krste Misirkov" bb, 1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: goran@fzf.ukim.edu.mk

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in