ПРОЦЕСОТ НА ОДДЕЛУВАЊЕ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА КАКО ФАКТОР НА РИЗИК ВО ПСИХОСОЦИЈАЛНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЦАТА СО ФИЗИЧКА ПОПРЕЧЕНОСТ

 

Симона Р. ОЖЕК             

 

Центар за едукација и рехабилитација на физички хендикепирани деца и младинци Камник, Словенија

 

THE PROCESS OF SEPARATION AND INDIVIDUATION AS THE RISK FACTOR IN PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES

 

Simona R. OZHEK

 

Centre for Education and Rehabilitation of Physically Handicapped Children and Adolescents Kamnik, Slovenia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Процесот на одделување и индивидуализација е развоен психолошки процес, кој се случува во различни фази од детскиот развој во првите три години од животот. Овие фази ги вклучуваат нормалната аутистичка фаза, нормалната сим­би­от­ска фаза, фазата на одделување-индиви­дуа­ли­зација (со потфазите диференцијација, прак­ти­кување и повторен приод, на пат кон посто­јаност на предметите) и конечното одделување и психолошкото раѓање на човековото дете. Не­пречената транзиција низ развојните фази води кон воспоставување на психолошката структу­ра на човековото младенче, што значи дека тоа достигнува автономија и независност, т.е. ста­ну­ва индивидуа. За децата кои се родени со фи­зичка попреченост, а ги зачувале своите ин­те­лектуални капацитети (т.е. кај мозочната па­ра­лиза, мускулната дистрофија итн.), испол­ну­ва­њето на процесот е загрозено, бидејќи нив­ни­от развој е заглавен во нормалната симбиотска фа­за заради два вида фактори. Првата група пре­зентира фактори за физичка попреченост (т.е. неспособност да се движи, стекнува неза­вис­ни искуства, и затоа-немоќ да се оддели од Пред­ме­тот), додека втората група ги прет­ста­вува ре­ак­циите на овој застој (т.е. претераната заштита која понатаму ги спречува обидите да се оддели од Предметот).

 

Клучни зборови: процес на одделување и ин­ди­­видуализација, деца и младинци со физичка по­преченост, развој на психолошката струк­ту­ра, независност и автономија.

 

 

The process of separation and individuation is a developmental psychological process, which takes place at various phases of child development within his first three years of life. These phases include the Normal Autistic Phase, the Normal Symbiotic Phase, the Separation-Individuation Phase (with sub-phases Differentiation, Practicing and Rapprochement, On the Way to Object Con­stancy) and the Final Separation and Psychological Birth of the Human Infant. Undisturbed transition through the developmental phases leads to the es­tablishment of psychological structure in the hu­man infant, which means that he reaches autonomy and independence, thus becoming an individual. For children which were born with physical dis­abilities and have their intellectual capacities pre­served (i.e. in cerebral palsy, muscular dystrophy etc.), the fulfilment of this process is endangered, because their development was stuck at the Nor­mal Symbiotic Phase due to two types of factors. The first group represents factors of physical dis­ability (i.e. impossibility to move, obtain inde­pendent experiences and, consequently, the inabil­ity to detach from the Object), while the second group represents reactions to this hindrance (i.e. overprotection, which further thwarts attempts to detach from the Object).

 

 

 

Key words: the process of separation and indi­viduation, children and youths with physical dis­abilities, development of psychological structure, independence and autonomy.  

Citation:Ozhek RS. The Process of Separation and Individuation as the Risk Factor in Psychosocial Development of Persons with Physical Disabilities. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):33-41.

   

 

   

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Симона Р. ОЖЕК

 

Simona R. OŽEK

Мошкричева 34

1000 Љубљана, Словенија

e-mail: simona.ozek@guest.arnes.si

 

Moškričeva 34

1000 Ljubljana, Slovenia

e-mail: simona.ozek@guest.arnes.si

 

 

 

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in