ПОТРЕБА ОД МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА

 

Зоран КИТКАЊ  

               

Филозофски факултет
Институт за дефектологија

 

NEED FOR CHANGING AND AMENDING THE LEGAL
REGULATIONS

 

Zoran KITKANJ

 

Faculty of Philosophy
Institute for Special Education and Rehabilitation

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Република Македонија како еден од сукцесо­ри­те на поранешна СФРЈ ги има преземено си­те дотогаш потпишани меѓународни конвен­ции, декларации и резолуции кои се одне­су­ва­ат на образованието, социјалната и здравстве­на­та заш­тита и социјалната интеграција на де­ца­та со развојни проблеми и посебни обра­зовни пот­реби со што морално се обврзува да презема ак­ција за нивна успешна и ефикасна инте­гра­ција. Од друга страна членот 35 од Уставот на Република Македонија правно ја обврзува да гра­ди Национална стратегија за по­добар живот на оваа категорија граѓани и нив­но вклучување во сите сфери на општес­твениот живот.
Поради споменатото неопходно е законската ре­­гулатива да се менува и дополнува во при­лог на поефикасна интеграција на споменатите де­ца и младинци. Со други зборови совреме­ни­те ев­ропски тенденции укажуваат на осовре­ме­ну­вање на законските прописи кои директно или индиректно се однесуваат на споменатите деца заради нивна поефикасна општествена интегра­ција.

 

The Republic of Macedonia as one of the suc­cessors of former Yugoslavia, took over the pre­vious signed international conventions, dec­lara­tions, resolutions related to education, social and health care, social integration of children with developmental problems and special edu­cation needs. Thus, it was morally obliged to undertake activities for their successful and effi­cient inte­gration. On the other hand, the Article 35 of the Constitution of the Republic of Mace­donia le­gally obliges our state to develop a Na­tional Strategy for better life of this category of citi­zens, as well as their inclusion in all spheres of social life.
Due to the mentioned above, it is necessary to change and amend the legal regulations in order to achieve more efficient integration of children and youth with disabilities. In other words, the contemporary European tendencies indicate on up-dating the legal regulations that directly or indirectly are related to these people and their more successful social integration.

 

 

 

Citation:Kitkanj Z. Need for Changing and Amending the Legal Regulations. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):53-57.

   

 

   

Клучни зборови: Деца со развојни проблеми и посебни образовни потреби; законска регула­тива; посебна стручна помош; образование.

 

Key words: children with developmental prob­lems and special education needs, legal regula­tions, special professional assistance, education.

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Зоран КИТКАЊ

 

Zoran KITKANJ

Универзитет "Св. Кирил и Методиј#
Филозофски факултет
Институт за дефектологија
„Крсте Мисирков“ бб,
1000 Скопје, Република Македонија
E-mail: colekit@yahoo.com

 

“Ss Cyril and Methodius”
University Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation
Bull. “Krste Misirkov” bb
1000 Skopje, Republic of Macedonia
E-mail: colekit@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in