ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИTE СО МОТОРНИ
ПОПРЕЧЕНОСТИ


Радмила ЧУКИЌ, Гордана ОДОВИЌ,
Фадиљ ЕМИНОВИЌ

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград, Србија
 

THE CURRICULUMS OF THE ELEMENTARY EDUCATION FOR STUDENTS WITH MOTOR DISABILITIES

 


Radmila CHUKIKJ, Gordana ODOVIKJ,
Fadilj EMINOVIKJ


The Faculty for Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Образованието на учениците со моторни поп­ре­­чености претставува една од важните детер­ми­нанти на нивната понатамошна успешност во животот. Со самото образование, меѓу дру­го­то, ги подготвуваме за квалитетен и самос­тоен живот. Основното образование, односно по­четното ниво на школување, е еден од ус­ло­ви­те кој подоцна ќе им овозможи профе­сио­нал­но оспособување и интеграција во општестве­на­та средина.

Учениците со моторни попречености, во од­нос на другите способности и можности на ос­нов­ното училиште, образование и воспитание добиваат врз основа на два наставни плана и програми: редовен и специјален (изменет и мо­ди­фициран).

Без оглед на организираната форма на образо­ва­ние и видот на наставниот план и програма, целта и задачите на програмата на основното образование се исти за сите ученици. Со ос­нов­ното и средното образование настојуваме да ги подготвиме сите ученици за заеднички живот и работа во иста општествена средина.

 

The education of the students with motor disorders presents one of the most important determinants of their further success in life. By educating them, among other things, we prepare them for more qualitative and independent life. The elementary education, as the first or the initial level of educa­tion, is also one of the conditions that will enable them professional qualification and the integration in the society.

Regarding their other abilities and possibilities, the students with motor disorders acquire elementary education by two types of curriculum: regular and special (changed and modified).

Regardless of the organizational form of education and the type of curriculum, the goals and tasks of the programs of the elementary education are the same for all the students. Within elementary and the secondary education we insist on preparing all the students for life and work in the same commu­nity.

 

 

 

 

   

Citation:Chukikj R, Odovikj G, Eminovikj F. The Curriculums of the Elementary Education for Students with Motor Disabilities. J Spec Educ Rehab 2007; 8(1-2):71-89.

   

 

   

Клучни зборови: наставна програма на основ­но­­то образование, воспитно-образовна рабо­та, уче­­­ници со моторни попречености.

 

Key words: the elementary curriculum, educa­tional work, the students with motor disorders.  

 

 

 

Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Фадиљ ЕМИНОВИЌ

 

Fadilj EMINOVIKJ

Универзитет во Белград

Факултет за специјална едукација и рехабилитација

Високог Стевана 2
11000 Белград
, Србија
е
-mail: emin73@EUnet.yu

 

Belgrade University

The Faculty for Special Education and Rehabilitation

Visokog Stevana 2
11000 Belgrade, Serbia
е-mail: emin73@EUnet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in