МЕЃУУНИВЕРЗИТЕТСКА СОРАБОТКА. ИЗВЕШТАЈ ЗА ДВЕГОДИШНОТО ИСКУСТВО

 

Вивиана ЛАНГЕР2, Горан АЈДИНСКИ1,
Роза ФЕРИ2, Ристо ПЕТРОВ1

 

Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Македонија1

Оддел за динамична и клиничка психологија, Факултет за психологија, Универзитет „Ла Сапиенца“, Рим, Италија2

 

AN INTER-UNIVERSITY CO-OPERATION. REPORT OF A 2-YEAR EXPERIENCE

 

Viviana LANGER2, Goran AJDINSKI1,
Rosa FERI2, Risto PETROV1

 

Institute of Special Education and Rehabilitation, Faculty of Philosophy, University “Ss Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia1

Department of Dynamic and Clinical Psychology, Faculty of Psychology, University “La Sapienza”, Roma, Italy2

 

 

 

Резиме   Abstract
     

Учеството на една меѓународна конференција често претставува ритуал. Многу често се случува учесниците, иако доаѓаат од различни контексти и делат исто поле на интереси, иако дискутираат за работи што се презентирани на конференцијата, всушност ги задржуваат истите мислења што ги имале од порано, а ефектот од размената бледее веќе при последните разговори во текот на конференциската вечера.

Меѓународната конференција за десетгодишницата од постоењето на Институтот дефектологија при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, одржана во Охрид во септември 2003, не беше само ритуал. Во текот на таа конференција, мала група истражувачи и експерти од Македонија и Италија му дадоа почеток на нешто ново, спонтано почнувајќи разговор за двата различни образовни системи за лицата со специјални образовни потреби, едниот што се практикува во Италија и другиот во Македонија. Неколку месеци потоа, таа мала група луѓе (авторите на овој напис беа меѓу нив) го зачнаа проектот за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетите „Св. Кирил и Методиј“ и „Ла Сапиенца“, која трае веќе две години.

 

Participating in an international conference is often a ritual. It happens very frequently that the participants, although coming from different contexts and sharing the same field of interests, although discussing about the works presented in the conference, actually save the same opinions that they had before, and the effect of the exchanges fades with the last conversation during the conference dinner.

The international conference for the ten years of the Institute of Special Education and Rehabilitation, University “Ss Cyril and Methodius”, held in Ohrid on September 2003, was not a mere ritual. During that conference, a small group of researchers and experts coming from Macedonia and Italy gave start to something new, spontaneously beginning to talk about the two different educational systems for people with special needs, the one practiced in Italy and the one practiced in Macedonia. Few months after that encounter, that small group of people (the writers of the present article were among them) gave birth to an inter-university co-operation project between “Ss Cyril and Methodius” and “La Sapienza” Universities, that has been lasting for two years and still going on.

 

 

 

Citation:Langher V, Ajdinski G, Feri R, Petrov R. An Inter-University Co-Operation. Report of a 2-Year Experience. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):5-16.

   

 

   

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Вивиана ЛАНГЕР

 

VivianaLANGER

Оддел за динамична и клиничка психологија,
Факултет за психологија,
Универзитет „Ла Сапиенца“,
Рим, Италија

 

Department of Dynamic and Clinical Psychology,
Faculty of Psychology,
University “La Sapienza”,
Roma, Italy

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in