ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА ДЕТЕ СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА

 

Василка ГАЛЕВСКА

 

студент на постдипломски студии на Институтот за дефектологија

 

CASE REPORT OF A MENTALLY
RETARDED CHILD

 

Vasilka GALEVSKA

 

student of post-graduated studies at the Institute for Special Education and Rehabilitation

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Менталната ретардација претставува сло-жен индивидуален и општествен проблем. Имено, според податоците на СЗО, околу 1-3% од светската популација се лица со ментална ретардација, а тој процент меѓу децата на училишна возраст изнесува околу 2%.
Развојот на детето со ментална ретардација во голема мерка е под влијание на факторите врзани со самата попреченост, сите ограничувања и карактеристики што директно произлегуваат од неа. Но, физичкиот, психичкиот, едукативниот, социјалниот и општествениот развој на ментално ретардираното дете, исто така, зависат и од други услови, како што се семејството и пошироката средина, нивните реакции, ставови, свеста и осетливоста за посебните потреби на детето како и нивната подготвеност и можност да излезат во пресрет на истите.
Исто така, важен предуслов за позитивен исход е навременото откривање, дијагностирање и раното отпочнување на соодветниот третман на ментално ретардираното дете.

 

Mental retardation is a complex individual and social problem. According to WHO, around   1-3 % of world population are mentally retarded people and the percentage between school children is around 2 %.
The development of a mentally retarded child depends on factors related to the disability itself, all the limitations and characteristics which results from that. But, physical, psychical, educational and social  development of a mentally retarded child, also, depend on other conditions, such as the family and the wider environment, their reactions, attitudes, awareness and sensitivity for special needs of the child, as well as their  preparedness and possibilities to respond.
At the same time, it is necessary that the mentally retarded child is detected and diagnosed in time, as well as the early start of an adequate treatment.

 

 

 

Citation:Galevska V. Case Report of a Mentally Retarded Child. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):49-58.

   

 

   

Клучни зборови: ментална ретардација, дефектолошка дијагностика, третман

 

Key words: mental retardation, special educational diagnosis 

 

 

 

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Василка ГАЛЕВСКА

 

Vasilka GALEVSKA

Милан Марковиќ 25
1000 Скопје, Република Македонија
Електронска пошта: v_galevska@yahoo.com

 

Милан Марковиќ 25
1000 Скопје, Република Македонија
E-mail: v_galevska@yahoo.com

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in