УЛОГАТА НА ДЕФЕКТОЛОГ И ДЕЦАТА СО МОТОРНИ ПРЕЧКИ ВО РЕДОВНИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

 

Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ

 

Завод за оспособување на инвалидна младина Камник,
Нови трг 43/а, 1241 Камник, Словенија

 

ROLE OF MOBILE SPECIAL EDUCATOR AND MOTOR-DISABLED CHILDREN IN REGULAR PRIMARY SCHOOL

 

Suzana KRAJNC JOLDIКЈ

 

Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik,
Slovenia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Децата со специјални потреби имаат право на еднакви образовни можности и според тоа и право на инклузивно образование. Со сместувањето на детето со моторни пречки во основно училиште, мобилниот дефектолог и мобилните услуги имаат важна улога. 
Дополнителна специјална помош за децата со специјални потреби значи прикривање, коригирање и компензирање на детските пречки и недостатоци. Тоа вклучува проценување на степенот на детската функционалност, проценување на детските потреби од специјално педагошко гледиште, проценување на интегралната стимулација на детските потенцијали и проценување на влијанијата на развојот на експертизата, стратегиите и вештините потребни за учење и работа. Интегрираниот приод го смета детето како био-психо-социјално суштество во детското социјално опкружување. Затоа, тоа не инволвира само директна работа со детето, туку и советување.
Секое дете треба да се вклучи во програма што е соедветна на неговата склоност и способности. Затоа, мобилниот дефектолог (наставник за деца со специјални потреби кој работи на терен) има важна улога за да им ги нагласи на родителите негативните фактори што се јавуваат и заедно со нив да се обиде да изнајде што е најдобро за детето.

 

Children with special needs have a right to equal educational opportunities and consequently to an inclusive education. With a placement of a motor-disabled child in a primary school, a mobile special educator and a mobile-service have an important role. 
Additional special assistance for children with special needs means suppressing, correcting and compensating children’s impediments and deficiencies. It includes assessing the level of child’s functionality, assessing child’s needs from a special pedagogical viewpoint, assessing integral stimulation of child's potentials and assessing influences on the development of expertise, strategies and skills required for learning and work.  The integrated approach considers the child as a bio-psycho-social being in to child’s social environment. Therefore, it does not involve only a direct work with a child but also counselling.
Every child should be included in a programme that is appropriate for its aptitude and capabilities.  Therefore, the mobile-special educator (mobile special educator-teacher for children with special needs who operate on field) has an important role to emphasise to the parents the negative factors that occur and together with them try to find what is best for their child.  

 

 

 

Citation:Krajnc Joldikj S. Role of Mobile Special Educator and Motor-Disabled Children in Regular Primary School. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):59-64.

   

 

   

Клучни зборови: Дете со моторни пречки, мобилен дефектолог, наставник за деца со специјални потреби, мобилна служба, редовно основно училиште

 

Key words: motor-disabled children, mobile special educator*, teacher for children with special needs, mobile-service, regular primary school

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Сузана КРАЈНЦ ЈОЛДИЌ

 

Suzana KRAJNC JOLDIКЈ

Шешче 78/а, 3312 Преболд, Словенија
E-mail: suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Sheshche 78/a, 3312 Prebold, Slovenia
E-mail: suzana.krajnc-joldic@guest.arnes.si

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in