ДВОЈНА ПОЛУЈАЗИЧНОСТ И ДЕИКСА

 

Ненад П. ГЛУМБИЌ1,Ане М. БОЖИНОВИЌ2

 

Факултет за специјална едукација и рехабилитација, Белград1
ШОСО "Свети Сава" - Умка, Белград2

 

TWO FOLD SEMILNGUISM AND DEIXIS

 

Nenad P. GLUMBIKJ1, Ane M. BOZHINOVIKJ2

 

Faculty of Defectology, Belgrade1
Prim. and second. “Sveti Sava”-Umka, Belgrade2

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Деиктичките зборови се семантички празни збо­­рови чие конкретно значење зависи од кон­тек­­стот. Децата со лесна ментална ретардација ов­ладуваат со правилна употреба на деиктички лек­семи значително подоцна во споредба со децата со просечни интелектуални способ­нос­ти, меѓу­тоа нивните достигнувања  одговараат на дос­тиг­нувањата на децата со иста ментална возраст.  
Цел на ова истражување е да ги утврди евен­ту­ал­ните разлики во совладувањето на деик­тич­ки­­­те лексеми кај монолингвалните и билинг­вал­­ните деца со лесна ментална ретардација.
Примерокот содржи 90 испитаници со лесна мен­тална ретардација, двата пола, на возраст од  12 до 15 години. Примерокот е поделен на три пот­примероци со по 30 испитаници. Првиот и вто­риот потпримерок го чинат монолингвални де­ца со различно етничко потекло, додека  тре­ти­от потпримерок ги опфаќа билингвалните ис­пи­та­ници. Можноста за употреба на деиктич­ни­те лексеми е испитана со примената на Јазич­ни­от корпус за процена на употребата на деик­тич­ки­те лексеми.        
Резултатите покажуваат дека способностите за со­од­ветна употреба на деиктиката се ста­тистички значајно подобро развиени кај обете групи на монолингвални испитаници во однос на билигвалните испитаници со лесна ментална ретардација (p<0.001). p="">

 

Deictic words are semantically empty words whose meaning depends on context. Although children with mild mental retardation acquire an adequate usage of deictic words with significant delay comparing to the children with average in­tellectual capabilities, their performances could be matched with those obtained by younger children with same mental age.
The objective of this article is to determine possi­ble differences between monolingual and bilingual participants with mild mental retardation regarding deictic words usage.
The sample consisted of 90 participants with mild intellectual disability, of both sexes, aged from 12 to 15. Whole sample was divided into three subsets with 30 participants in each of them. The first two subsets include monolingual children of different ethnical origin, while the third subset includes bi­lingual participants. Possibility of an adequate us­ing of deictic lexemes was determined by Lan­guage corpus for the estimation of the deictic lex­emes' usage.
Obtained results show that both groups of mono­lingual participants attained significantly better results than bilingual children with mild mental retardation (p<0.001).

 

     

Citation:Glumbikj PN, Bozhinovikj MA. Two Fold Semilnguism and Deixis. J Spec Educ Rehab 2006; 7(1-2):17-22.

   

 

   

Клучни зборови: деикса, лесна ментална ре­тар­дација, билингвизам

 

Key words: deixis, mild mental retardation, bilin­guism

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Ненад П. ГЛУМБИЌ

 

Nenad P. GLUMBIKJ

Универзитет во Белград
Факултет за специјална едукација и рехабилитација
Високог Стевана 2, 11000 Белград, Србија
E-mail:nglumbic@eunet.yu

 

University of Belgrade
Faculty of Defectology
Visokog Stevana 2, 11000 Belgrade, Serbia
E-mail: nglumbic@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Related Articles

Indexed in