СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЦАТА СО МЕНТАЛНА РЕТАРДАЦИЈА

 

Оливера РАШИЌ 1
Владимир ТРАЈКОВСКИ2

 

Студент на постдипломски студии-демонстратор 1
Филозофски факултет
Институт за дефектологија 2

 

SEXUAL ABUSE OF PEOPLE WITH MENTAL RETARDATION

 

Olivera RASHICH 1
Vladimir TRAJKOVSKI 2

 

Student of post graduated studies-demonstrator 1
Faculty of Philosophy
Institute of Special Education and Rehabilitation 2

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Луѓето од општата популација недоволно се запознаени со проблемите што ги создава менталната ретардација. Тие често имаат погрешни сознанија и предрасуди за ментално ретардираните лица, поистоветувајќи ги со лицата кои боледуваат од различни психијатриски заболувања. Најчесто лицата со ментална ретардација ги сметаат за различни од општата популација, но доколку им се пријде поблиску се забележува дека има многу повеќе меѓусебни сличности отколку разлики. Времето во кое денес се живее е испреплетено со низа предизвици и збиднувања, кои се особено застрашувачки за лицата со ментална ретардација. Со развојот и осовременувањето на технологијата и општеството во целост, логички би било да се очекува унапредување на интерхуманите односи, но напротив може да се сведочи за многу злодела. Секојдневно сè повеќе расте бројот на ментално ретардирани лица кои се жртви на сексуална злоупотреба, а најтрагично е тоа што во најголем број случаи тие и не се свесни дека врз нив е изведен таков чин. Лицата со ментална ретардација најчесто стануваат жртви на ваквите нечовечки дела, бидејќи не знаат да кажат „НЕ“ на возрасните.
Овој труд е прилог кон испитувањето за преваленцијата, причините и можностите за превенција на сексуалната злоупотреба на лицата со ментална ретардација.

 

People from the”Normal“ population don't have enough knowledge about the problems caused by mental retardation. Very often they have wrong sense and biases about mentally retarded people, considering them as people who suffer from pshychic illness. Mentally retarded people, very often are considered very different from the ”Normal“ population, but if we come closer to them we will see that there are more similarities than differences. The period in which we live today is full of challenges and fulfillments, which are frightening for people with mental retardation. It will be logical if the progress and contemporary techniques and the society go together with progress of human relationships, but, in fact, we are witnesses of lots of unhuman acts. The number of mental retarded people who have been victims of sexual abuse increases more and more everyday, and the most tragic is that they are not even aware of the situation in most cases. Persons with mental retardation in most situations become victims of this kind of unhuman acts because they don't know to say ”No“ to adults.
This paper is a supplement for investigations about frequency, reasons and possibilities for prevention of sexual abuse of people with mental retardation.

 

 

 

Citation:: Rashich O, Trajkovski V. Sexual Abuse of People with Mental Retardation. J Spec Educ Rehab 2006; 7(3-4):57-67.

   

 

   

Клучни зборови: сексуална злоупотреба, ментална ретардација, преваленција и превенција.

 

Key words: sexual abuse, mental retardation, prevalence and prevention.


Adresa za separatite:

 

Address requests for reprint to:

Оливера РАШИЌ

 

Olivera RASHICH

ул. Павле Илиќ 15/2/4
1000 Скопје
Република Македонија
oliverarasic@yahoo.com

 

Street: Pavle Ilich 15/2/4,
1000 Skopje
Republic of Macedonia
oliverarasic@yahoo.com

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in