КАКО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ
ГИ СФАЌААТ ПОИМИТЕ ЗА ЖИВАТА ПРИРОДА?

 

Јасмина Б. КАРИЌ
Весна С. РАДОВАНОВИЌ

 

Факултет за специјална едукација
и рехабилитација, Белград, Србија

 

HOW HEARING IMPAIRED PUPILS COMPREHEND CONCEPTS OF LIVING NATURE?

 

Jasmina B. KARIКЈ
Vesna S. RADOVANOVIКЈ

 

Faculty for special education
and rehabilitation, Belgrade, Sebia

 

 

 

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Ова истражување претставува дел од пошироко истражување за формирање и усвојување на поими за живи суштества во областа на природата и општеството кај учениците со оштетен слух. Прикажани се резултати кои се однесуваат на усвоеноста на поими од повисоко ниво на општост добиени во текот на две истражувања. Првото истражување се однесува на испитување усвоеност на поими со препознавање на готови класификации, а второто-на  испитување усвоеноста на поимите со анализа на дефиниции кај иста мостра ученици.

 

This research represents a part of a broader research on forming and accepting concepts about living beings in the field of nature and society by hearing impaired pupils. Shown results relate to the comprehension of concepts on higher level acquired during two researches. The first research relates to examining comprehension of concepts by recognizing complete classifications and the other to examining comprehension of concepts by analyzing definitions in the same pupil sample.

 

 

 

Citation:Karikj BJ, Radovanovikj SV. How Hearing Impaired Pupils Comprehend Concepts of Living Nature? J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):17-23.

   

 

   

Клучни зборови: анализа на дефиниции, препознавање на готови класификации, поим, дете со оштетен слух, настава по природа и општество.

 

Key Words:  analysis, definition, recognizing complete classifications, hearing impaired child, teaching nature and society.

 

 

 

 

 

 

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Јасмина Б. КАРИЌ

 

Jasmina B. KARIKJ

Универзитет во Белград
Факултет за специјална едукација и рехабилитација
Високог Стевана 2
11000 Белград
Србија и Црна Гора
E-mail: jkaric@eunet.yu

 

Belgrade University
Faculty for special education and rehabilitation
Visokog Stevana 2
11000 Belgrade
Serbia and Montenegro
E-mail: jkaric@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in