СТАВОВИ НА НАСТАВНИЦИТЕ СПОРЕД НУМЕРИЧКОТО ОЦЕНУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ЗА ТЕЛЕСНО-ИНВАЛИДНИ УЧЕНИЦИ

 

Даниела ИЛИЌ–СТОШОВИЌ1,
Снежана НИКОЛИЌ1, Маја НЕДОВИЌ2

 

Универзитет во Белград, Факултет за специјална едукација и рехабилитација1,
ОУ „Антон Скала“2 - Белград, Србија

 

THE ATTITUDES OF TEACHER TOWERED NUMERIC ASSMESSMENT IN SCHOOLS FOR PHYSICALLY DISABLED PUPILS

 

Danijela ILICH-STOSHOVIKJ1,
Snezhana NIKOLIKJ 1,Maja NEDOVIKJ 2

 

Belgrade University, The Faculty for special education and rehabilitation1,
“Anton Skala” school2 - Belgrade, Serbia

 

 

 

Резиме

 

Abstract

Оценувањето е најслабо решен проблем во наставната практика и долга години го привлекува вниманието на педагозите и кимолозите. Во педагошката литература може да се сретнат бројни критики упатени на нумеричкото оценување во редовните училишта. Овој проблем во училиштата за образование на ученици со телесна инвалидност не е доволно испитан. Ставот на наставниците за актуелниот систем на оценување во овие училишта може да биде показател на основниот проблем во овој систем и одличен покажувач на насоката по која треба да се движи реформата на целото специјално образование. Наставниците мислат дека актуелниот систем на оценување е неадекватен и дека поради хетерогеноста на учениците во едно одделение не е објективен, не е применлив, како и тоа дека програмските содржини не се соодветни на способностите на учениците за да може знаењето да се вреднува. Основната функција при оценувањето во училиштата за образование на ученици со телесна инвалидност треба да биде следењето на напредувањето во успехот на ученикот, што во суштина наставниците и го оценуваат. Интервалот при оценувањето треба да биде почест отколку што тоа е во сегашната практика. Простата и јасна дефиниција за целта во наставата би овозможила учениците и родителите да сфатат што се очекува од нив.

 

The assessment is the biggest problem in teaching practice and the most important research problem which attracts the attention of pedagogues. In pedagogic literature many critics can be found against numeric assessment in regular schools, but this problem has not been researched enough in schools for physical disabled pupils. The attitudes of teachers towered concrete assessment system in these schools can be an excellent indicator of the basic problem of this system and a great indicator for the direction of the special education reforms.
The attitude of teachers shows that current system of assessment is overruled and is neither objective nor practical, because of heterogenic structure of pupils in a class. The school programs are not adapted to the abilities of pupil, so, it is not possible to evaluate school success at all.  The most important function of school assessment should be monitoring of the school progress of physically disabled pupils. This assessment function is mostly used by the teachers. The intervals of school assessment should be more frequent than they are now. A simple and clear definition of teaching goals could make possible for pupils and their parents to understand what school expects of them.  

     

Citation:Ilich-Stoshovikj D, Nikolikj S, Nedovikj M. The Attitudes of Teacher Towered Numeric Assmessment in Schools for Physical Disabled Pupils. J Spec Educ Rehab 2005; 6(3-4):49-59.

   

 

   

Клучни зборови: нумеричко оценување, ученици со телесна инвалидност, ставови и наставници

 

Key Words: numeric assessment, physically disabled pupils, attitudes, teachers

     

Адреса за сепаратите:

 

Address requests for reprint to:

Даниела ИЛИЌСТОШОВИЌ

 

Danijela ILICH-STOSHOVICH

Универзитет во Белград
Факултет за специјална едукација и рехабилитација
Високог Стевана бр. 2, 11000 Белград , Србија и Црна Гора
E-mail: eladaca@eunet.yu

 

Belgrade University
The Faculty for Special Education and Rehabilitation
Visokog Stevana 2, 11000 Belgrade, Serbia and Montenegro
E-mail: eladaca@eunet.yu

 

Share

Follow UsFacebookTwitterLinkedinWikiBlogger

Share Us

MySpaceTwitterStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedInMixxRSS FeedPinterest
 

Journal metrics

Publish with JSER

Indexed in